Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak informacji z ZUS-u po komisji lekarskiej

Michał Kowalski • Opublikowane: 2018-08-15

12.10 skończył mi się zasiłek rehabilitacyjny. 22.09 byłem na komisji lekarskiej w ZUS-ie i lekarz dał mi orzeczenie „czasowo niezdolny do pracy do 30.04 r.” Z ZUS-u nie otrzymałem żadnej informacji i firma każe zgłosić się do pracy, bo też nie mają żadnej informacji na mój temat. Nie wiem, co mam robić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Orzeczenie lekarskie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydawane przez lekarza orzecznika ZUS-u służy ustaleniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (art. 14 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Orzeczenie to pozostaje natomiast bez znaczenia przy ocenie, czy istnieją przeciwwskazania do podjęcia pracy podejmowanej w orzeczeniu lekarza medycyny pracy wydanym w następstwie badań profilaktycznych, na które pracownika skierował pracodawca. Nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS-u stoi w sprzeczności do orzeczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS-u otwiera szansę na uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy, oczywiście, o ile spełnia Pan pozostałe warunki przyznania renty, tj. posiada Pan odpowiedni staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe). Istotna jest również data powstania niezdolności do pracy.

Niezależnie od powyższego powinien Pan niezwłocznie zgłosić się do pracy, aby pracodawca wydał Panu skierowanie na kontrolne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art. 229 § 4 Kodeksu pracy). Gdy lekarz medycyny pracy stwierdzi brak przeciwwskazań do podjęcia pracy (czego z góry wykluczyć nie można), wówczas będzie mógł Pan kontynuować zatrudnienie, ale także rozwiązać umowę o pracę z własnej inicjatywy, za porozumieniem stron. Z kolei jeżeli lekarz medycyny pracy orzeknie o istnieniu takich przeciwwskazań, wówczas pracodawca rozwiąże Pana umowę o pracę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Jeśli natomiast nie stawi się Pan do pracy, wówczas pracodawca będzie mógł rozwiązać Pana umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu przekroczenia okresu niezdolności do pracy (art. 53 § 1 Kodeksu pracy).

Z uwagi na to, że w każdym z ww. przypadków rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z przyczyn dotyczących pracownika (a konkretnie stanu zdrowia), to nie będzie mógł Pan ubiegać się o odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Taka odprawa przysługiwałaby tylko wówczas, gdyby przyczyny rozwiązania stosunku pracy nie dotyczyły pracownika (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Natomiast w związku z niewykorzystaniem urlopu wypoczynkowego i rozwiązaniem stosunku pracy przysługiwać będzie Panu ekwiwalent urlopowy odpowiadający wynagrodzeniu urlopowemu za okres niewykorzystanego urlopu (art. 171 Kodeksu pracy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Pełnomocnik w firmie na czas choroby przedsiębiorcy, czy ZUS może odmówić zasiłku chorobowego?

Czy ZUS może odmówić mi zasiłku chorobowego, twierdząc, że ustanowiłam na czas choroby pełnomocnika, więc firma działała i osiągała przychody? Nie...

 

Zasiłek przedemerytalny dla opiekuna osoby niepełnosprawnej po jej śmierci – warunki

Staram się o zasiłek przedemerytalny po śmierci mojej mamy, nad którą sprawowałam opiekę pielęgnacyjną. Jednak ZUS odrzucił mój wniosek. Spełniam...

 

Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny i prawo do renty socjalnej

Mam 27-letniego syna chorego od dziecka na epilepsję, u którego stwierdzono również upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym....

 

Zasiłek chorobowy dla pracującego emeryta

Zasiłek chorobowy dla pracującego emeryta

Jestem emerytem na pełnej emeryturze wynikającej z osiągniętego wieku. Jednocześnie jestem zatrudniony na umowę o pracę bez określenia terminu na...

Opieka nad dzieckiem a świadczenie rehabilitacyjne

Dwa miesiące temu wykorzystałam pełen okres pobierania zasiłku chorobowego. Leczę się na depresję. Odpowiednio wcześniej złożyłam wniosek...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »