Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak dokumentów o zarobkach do obliczenia renty

Marek Gola • Opublikowane: 2016-04-15

Ojciec jest rencistą, niestety dla większości swoich okresów zatrudnienia nie jest w stanie udokumentować wysokości zarobków. Dokumenty z kilku lat, które posiada, wskazują na wynagrodzenie dużo wyższe niż średnia krajowa. Ojciec przez wiele lat pracował w tej samej firmie, na tym samym stanowisku i bardzo dobrze zarabiał. ZUS już kilkakrotnie wyliczał mu podstawę wymiaru, ale z powodu braku dokumentów przyjmował najniższe wynagrodzenie. Ostatnio ZUS ponownie przeliczył podstawę wymiaru w oparciu o wskazówki sądu, ale nie wyszło dużo więcej, a więc cały czas renta wychodzi bardzo niska, co jest krzywdzące dla taty. Zastanawiam się więc, czy do wyliczenia podstawy wymiaru renty ZUS mógłby przyjąć wynagrodzenie kolegi, który w tym samym czasie pracował w tej samej firmie na tym samym stanowisku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwanej dalej ustawą emerytalną, przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia.

Na korzyść Pani ojca świadczy pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 30 października 2013 r., sygn. akt III AUa 269/13, zgodnie z którym „w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Zaliczenie nieudokumentowanych okresów składkowych do uprawnień oraz wzrostu świadczeń emerytalno-rentowych wymaga dowodów nie budzących wątpliwości, spójnych i precyzyjnych”.

Podobny pogląd wyraził Sąd Okręgowy w Tarnowie w wyroku z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt IV U 237/13, zgodnie z którym „w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być jednak dowodzone wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe zawarte w rozporządzeniu w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe dotyczą wyłącznie postępowania przed tymi organami. Nie mają więc zastosowania w postępowaniu sądowym, opartym na zasadzie swobodnej oceny dowodów”.

Nie ma zatem przeszkód w dowodzeniu wysokości wynagrodzenia Pani ojca za pomocą zarobków jego kolegi zatrudnionego na tym samym stanowisku pracy. Teraz konieczne jest uzyskanie decyzji ZUS i zaskarżenie jej do sądu. Wobec powszechności problemów z udowadnianiem wysokości wynagrodzeń dla potrzeb emerytalno-rentowych na aprobatę zasługuje pogląd przemawiający za tendencją liberalizującą formalizm dowodowy. Wyrazem tej tendencji może być np. możliwość hipotetycznego ustalenia wysokości płac otrzymywanych we wcześniejszym okresie na podstawie niepełnych danych (angaży z części badanego okresu), możliwości ustalania wysokości wynagrodzenia przy pomocy zeznań świadków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »