Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Choroba nabyta w wojsku a uprawnienia emerytalne

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2021-03-05

W latach 1976–1980 uczyłem się w Wyższej Szkole Oficerskiej. Po ukończeniu szkoły otrzymałem przydział do jednostki wojskowej ,gdzie pełniłem służbę do 1989 r. Ze względu na stan zdrowia stanąłem na komisję wojskową, gdzie otrzymałem III grupę inwalidzką. Powstałe schorzenie powstało w związku ze służbą wojskową, przez rok pobierałem całe wynagrodzenie, a obecnie otrzymuję 40% renty inwalidzkiej. Po wyjściu z wojska podjąłem pracę jako inspektor. Funkcję tę pełniłem przez okres ok. półtora roku, a po likwidacji stanowiska podjąłem pracę jako nauczyciel, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. Obecnie w lutym kończę 63 lata i znów tracę pracę, gdyż następuje likwidacja szkoły. W jaki sposób mogę ubiegać się o nabycie praw emerytalnych z wojska? W tym czasie minimalna wysługa to 15 lat, a ja zostałem zwolniony nie ze swojej winy, tylko ze względu na chorobę nabytą w wojsku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Choroba nabyta w wojsku a uprawnienia emerytalne

Prawo do emerytury wojskowej

Zgodnie z podstawową zasadą wskazaną w art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin „emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim, z zastrzeżeniem art. 12a, z wyjątkiem żołnierza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby wojskowej w Wojsku Polskim i okresów równorzędnych z tą służbą”.

Zgodnie natomiast z art. 111 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych „żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej wskutek:

1) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

2) wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;

3) ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;

4) odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do tej komisji w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których został zobowiązany przez komisję lekarską;

5) osiągnięcia wieku sześćdziesięciu lat, z zastrzeżeniem art. 111b;

6) otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;

6a) (uchylony)

6b) (uchylony)

6c) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego;

7) odmowy pełnienia służby na równorzędnym lub wyższym stanowisku służbowym;

8) upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu;

9) upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez:

a) żołnierza zawodowego,

b) właściwy organ;

10) niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;

11) utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

12) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;

13) prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

14) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

15) prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);

16) nieobecności w służbie jednorazowo przez okres trzech dni roboczych, która nie została usprawiedliwiona”.

Z uwagi na powyższe prawo do emerytury wojskowej przysługuje jedynie w przypadku 15 lat czynnego sprawowania służby wojskowej.

Jeżeli został Pan zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem 15 lat służby, to niestety nie przysługuje Panu przedmiotowe świadczenie. Niestety, nie napisał Pan w sposób szczegółowy, czy orzeczeniem komisji został Pan zwolniony ze służby, ale zakładam, że tak też się stało.

Przejście na wcześniejszą emeryturę

Po wskazanym przez Pana wieku wnioskuję, iż nie urodził się Pan przed dniem 1 stycznia 1949 r. Marginalnie tylko podkreślam, że zgodnie z powyższą ustawą mężczyzna urodzony przed powyższą datą, który ma prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą, może skorzystać z wcześniejszego przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust 1 ustawy „żołnierzom, którzy spełniają warunki określone w art. 12, zalicza się do wysługi emerytalnej, uwzględnianej przy obliczaniu emerytury na podstawie art. 15, posiadane przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej okresy składkowe i nieskładkowe w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

Choroba nabyta w wojsku i zwolnienie ze służby

Dlatego też, jeżeli został Pan zwolniony ze służby wojskowej przed uzyskaniem 15 lat służby, to niestety nie spełnia Pan warunków do uzyskania emerytury wojskowej. Domyślam się, iż komisja wojskowa orzekła o Pana niezdolności do służby, co wypełnia znamiona art. 111 powyższej ustawy (przytoczonego powyżej). Może Pan jednak, po osiągnięciu wieku emerytalnego, przejść na emeryturę powszechną.

Może Pan mimo wszystko starać się o pozytywne rozpatrzenie Pana wniosku o emeryturę wojskową – zdarzają się bowiem takie uwzględnienia, jednak przepisy wskazują wprost na długość czynnej służby.

Może Pan skierować pismo z prośbą o rozpatrzenie sprawy do byłej jednostki, a także do wiadomości MON, sprawa na pewno zostanie przekazana właściwemu podmiotowi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »