Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Choroba w ostatnim tygodniu zatrudnienia a zasiłek

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Prowadząc firmę, zostałem zatrudniony na umowę o pracę. W ostatnim tygodniu zatrudnienia poszedłem na zwolnienie, a ZUS odmówił mi wypłaty chorobowego. Minęło kilka tygodni, nie wiem, czy wciąż mam o co walczyć. Po zakończeniu umowy powinienem, o czym dowiedziałem się później, zacząć płacić składkę zdrowotną (nie zrobiłem tego). Z uwagi na brak składek ponownie odmówiono mi zasiłku. Co mogę teraz zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa prawa do zasiłku chorobowego

Zgodnie z art. 13 ustawy zasiłkowej:

„1. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

1) ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;

2) kontynuuje działalność zarobkową lub podjęta działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;

3) nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1;

4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

5) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego”.

Stosownie do przepisu art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,

nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1 (okres wyczekiwania),

jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznemu rolników”.

Katalog okoliczności skutkujących utratą prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego został zamieszczony w art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Każda z wymienionych w tym przepisie okoliczności stanowi samodzielną przesłankę wyłączenia prawa do zasiłku chorobowego. Przepis ten odnosi się co do zasady zarówno do sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstała jeszcze w czasie trwania tytułu ubezpieczenia chorobowego, jak też już po jego ustaniu – w przypadkach określonych w art. 7.

Na gruncie art. 13 wyodrębnić można dwie kategorie przesłanek negatywnych, wyłączających prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Do pierwszej z nich zaliczyć należy okoliczności związane z nabyciem lub utratą prawa do zasiłku chorobowego jeszcze w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. I tak, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3, prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie ma osoba niezdolna do pracy, która w czasie ubezpieczenia nie nabyła jeszcze prawa do zasiłku chorobowego, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1 (tj. nie przebyła co najmniej 30-dniowego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, gdy ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy lub nie przebyła co najmniej 180-dniowego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, gdy ubezpieczenie ma charakter dobrowolny), a na podstawie ust. 2 artykułu również osoba, która w trakcie ubezpieczenia już wyczerpała okres zasiłkowy, czy to podstawowy (nie dłuższy niż 6 miesięcy, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłuższy niż 9 miesięcy – art. 8 ), czy też przedłużony – odpowiednio – maksymalnie do 9 i 12 miesięcy (art. 10 ust. 1).

Wprowadzeniu do art. 13 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 drugiej kategorii przesłanek negatywnych przyświecało ogólne założenie, że zasiłek chorobowy ma stanowić swoisty ekwiwalent dla osoby, która nie może świadczyć pracy z powodu choroby, a więc nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę, w konsekwencji utraciła dotychczasowe źródło utrzymania. Taki cel ochronny odpada w przypadku, gdy osoba niezdolna do pracy posiada inne źródło utrzymania bądź też jest objęta czy też spełnia warunki do objęcia innym systemem ubezpieczeń, które daje jej możliwość uzyskania świadczeń w razie choroby.

I tak, w świetle art. 13 ust. 1 zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

  • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (pkt 1),
  • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego (pkt 3),
  • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową (pkt 2).

W rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 2 „działalność zarobkową” należy rozumieć szeroko. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS jest to zatem zarówno działalność zarobkowa stanowiąca tytuł do objęcia tej osoby ubezpieczeniem chorobowym, jak i działalność, która mimo że nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem chorobowym, zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Pojęcie to odnieść zatem należy do wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, czy też umowy o dzieło, wykonywania działalności zarobkowej uprawniającej do uposażenia, nabycia prawa do stypendium sportowego, jak również użytkowania gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia przez osobę niezdolną do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego działalności zarobkowej, w myśl interpretacji ZUS, kwestia prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego kształtuje się niejednolicie.

I tak, co do zasady, prawo to nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego w sytuacji, gdy osoba niezdolna do pracy – bez względu na to, czy stała się niezdolna do pracy przed ustaniem tytułu ubezpieczenia chorobowego, czy po jego ustaniu – oraz bez względu na rodzaj działalności zarobkowej, podjęła działalność zarobkową już po ustaniu tego tytułu.

Odnośnie kontynuowania działalności zarobkowej – zgodnie ze stanowiskiem ZUS kwestia prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie kształtuje się jednolicie. W takiej sytuacji, co do zasady, prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje, gdy niezdolność do pracy powstała już po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Nawet jednak, gdy niezdolność do pracy powstała przed ustaniem tytułu ubezpieczenia chorobowego, prawo to nie przysługuje, jeżeli kontynuowana działalność zarobkowa nie stanowi tytułu ubezpieczenia chorobowego, np. umowa o dzieło. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zachowa natomiast ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy jeszcze przed ustaniem tytułu ubezpieczenia chorobowego, a w dniu powstania tej niezdolności miał równolegle co najmniej dwa tytuły do objęcia ubezpieczeniem chorobowym (np. zatrudnienie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej), przy czym podlegał ubezpieczeniu tylko z jednego tytułu. Nastąpi to jednak pod tym warunkiem, że dodatkowo posiada wymagany dla innego tytułu ubezpieczeń okres wyczekiwania (stosownie do art. 4 ust. 1) oraz dokona zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu w terminie 30 dni od ustania poprzedniego tytułu ubezpieczeń. W takiej sytuacji jednak zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego przysługiwał będzie już z nowego tytułu ubezpieczeń.

Zasiłek chorobowy z tytułu umowy o pracę po ustaniu zatrudnienia nie będzie Panu przysługiwał. Od dnia wygaśnięcia umowy o pracę podlega Pan po ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności gospodarczej. A tam nabywa Pan prawo do zasiłku po 180 dniach ubezpieczenia. Gdyby zawiesił Pan działalność w dniu ustania stosunku pracy, miałby Pan prawo zasiłku.

Zobacz również: L4 na zasiłku dla bezrobotnych

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl