Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Choroby zawodowe, jak je udowodnić i otrzymać świadczenia?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-06-22

Od dłuższego czasu choruję. Leczę się na trzy jednostki chorobowe. Z powodu jednej z nich po 6 miesiącach zwolnienia lekarskiego zakład rozwiązał ze mną umowę, potem było świadczenie zdrowotne z ZUS przez 8 miesięcy, obecnie jestem zarejestrowana w RUP. Czy mogę wnioskować o przyznanie renty albo odszkodowania z tytułu choroby zawodowej? Pracowałam 20 lat w banku. W trakcie trwania pracy zaczęłam się leczyć, rehabilitować kręgosłup (zapalenie stawu barkowego), później doszła depresja, spowodowana dużym stresem w pracy. To wyniszczyło mnie na tyle, że nie mogłam dalej wykonywać swych obowiązków. Obecnie leczę astmę oskrzelową, która według moich podejrzeń może być skutkiem ciągłej pracy przy drukarce komputerowej w miejscu wykonywania pracy 8 godzin przez 20 lat. Czy mam możliwość dochodzić zadośćuczynienia z powodu wyniszczenia i utraty zdrowia? Proszę o wskazówki, co mogę zrobić w mojej sytuacji.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy w Pani przypadku mamy do czynienia z chorobą zawodową, gdyż, jak rozumiem, ustalenia takie nie miały wcześniej miejsca. Zgodnie z art. 237 § 4 Kodeksu pracy (K.p.) – do ministra właściwego do spraw zdrowia należy określenie, w drodze rozporządzenia, sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a także prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, uwzględniając w szczególności wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób oraz dane objęte rejestrem.

Tryb postępowania w przypadku chorób zawodowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia:

§ 3. 1. Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się:

1) właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo właściwemu inspektorowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej, zwanym dalej »właściwym państwowym inspektorem sanitarnym«,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy

– których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się niezwłocznie na formularzu określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a w przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika – dodatkowo w formie telefonicznej.”

Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia. Zgodnie z § 6 rozporządzenia, lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika lub byłego pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego. Narażenie zawodowe podlega ocenie, przy dokonywaniu której uwzględnia się w odniesieniu do:

1) czynników chemicznych i fizycznych – rodzaj czynnika, wartość stężeń lub natężeń i średni czas narażenia zawodowego;

2) czynników biologicznych – rodzaj czynnika, ustalenie kontaktu, okresu utajenia oraz stwierdzenie mechanizmu działania lub drogi szerzenia się czynnika, bez konieczności określenia stężenia tego czynnika;

3) czynników o działaniu uczulającym (alergenów) – rodzaj czynnika i stwierdzenie kontaktu z takim czynnikiem w czasie pracy, jeżeli występował on w środowisku pracy, narzędziach pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych wyrobach, bez konieczności określania stężenia tego czynnika;

4) czynników o działaniu rakotwórczym – substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pierwotną lokalizacje nowotworu i okres latencji;

5) sposobu wykonywania pracy – określenie stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym oraz chronometraż czynności, które mogą powodować nadmierne obciążenie odpowiednich narządów lub układów organizmu ludzkiego.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, zawierającym wykaz chorób zawodowych, zalicza się do nich m.in. astmę oskrzelową (pozycja nr 6) oraz przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, w tym przewlekłe zapalenie okołostawowe barku (pozycja nr 19 pkt 4)).

W przypadku stwierdzenia występowania u Pani choroby zawodowej, może liczyć Pani na odpowiednie świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz wnieść roszczenie o odszkodowanie, w myśl art. 237(1) § 1 K.p.:

Art. 237(1). § 1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 3, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych przepisach.”

W Pani przypadku zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Katalog świadczeń, o które może się Pani starać w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej znajduje się natomiast w art. 6 tej ustawy:

Art. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

1. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

1) »zasiłek chorobowy« – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

2) »świadczenie rehabilitacyjne« – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

3) »zasiłek wyrównawczy« – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

4) »jednorazowe odszkodowanie« – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5) »jednorazowe odszkodowanie« – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

6) »renta z tytułu niezdolności do pracy« - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

7) »renta szkoleniowa« – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

8) »renta rodzinna« – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

9) »dodatek do renty rodzinnej« – dla sieroty zupełnej;

10) dodatek pielęgnacyjny;

11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.”

Poza świadczeniami odszkodowawczymi wypłacanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), o których mowa w cytowanym przepisie, w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej przysługiwać będą Pani także roszczenia z art. 444 oraz 445 Kodeksu cywilnego, tj. jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek majątkowy, o którym mowa w art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego; renta, o której mowa w art. 444 § 2 K.c.; zadośćuczynienie pieniężne za uszczerbek niemajątkowy, o którym mowa art. 445 § 1 K.c. W celu dochodzenia jednakże tych roszczeń o charakterze cywilnym bezpośrednio od pracodawcy, konieczne będzie wykazanie z Pani strony istnienia zawinionego negatywnego działania lub zaniechania po stronie pracodawcy, którego skutkiem jest tzw. szkoda na osobie. Nie wystarczy więc w tym przypadku samo stwierdzenie wystąpienia choroby zawodowej. Ponadto możliwość wystąpienia z roszczeniami cywilnymi występuje dopiero w momencie, kiedy otrzymane z ubezpieczenia świadczenia nie w pełni pokrywają powstałą szkodę i krzywdę, dlatego przyjmuje się, iż przed wystąpieniem z roszczeniami z art. 444 i 445 Kodeksu cywilnego, konieczne jest wcześniejsze rozpoznanie roszczeń o świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego.

Wydaje się, że najłatwiejszym sposobem załatwienia sprawy w Pani przypadku, będzie zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej przez lekarza, zgodnie z art. 235 K.p.:

Art. 235. § 1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 6.

§ 2(1). W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:

1) lekarz,

2) lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta

– kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

§ 2(3). Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

W związku z tym, w celu skierowania na badania dotyczące występowania choroby zawodowej najlepiej udać się do lekarza rodzinnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa o dzieło w ciąży

Pracuję na pełen etat. Miesiąc temu podpisałam umowę o dzieło z innym pracodawcą, na pół roku. Od kilku tygodni przebywam na zwolnieniu lekarskim...

Minimalne wynagrodzenie plus umowa-zlecenie

W roku 2013 pracowałam na pół etatu na umowę o pracę i osiągałam wynagrodzenie minimalne. Oprócz tego pracowałam w innej firmie na...

Informowanie o możliwości przejścia na świadczenie kompensacyjne

Czy ZUS ma obowiązek poinformowania o spełnieniu wymogów przejścia na świadczenia kompensacyjne nauczycieli przed rozwiązaniem stosunku pracy (naliczenia...

Szansa na powtórną analizę sprawy przez ZUS

W 2013 r. prowadziłem działalność. Płaciłem niższe składki jako emeryt wojskowy. Obecnie doszło do zajęcia rzekomych zobowiązań wobec ZUS-u. Okazuje...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »