Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Choroby zawodowe, jak je udowodnić i otrzymać świadczenia?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-06-22

Od dłuższego czasu choruję. Leczę się na trzy jednostki chorobowe. Z powodu jednej z nich po 6 miesiącach zwolnienia lekarskiego zakład rozwiązał ze mną umowę, potem było świadczenie zdrowotne z ZUS przez 8 miesięcy, obecnie jestem zarejestrowana w RUP. Czy mogę wnioskować o przyznanie renty albo odszkodowania z tytułu choroby zawodowej? Pracowałam 20 lat w banku. W trakcie trwania pracy zaczęłam się leczyć, rehabilitować kręgosłup (zapalenie stawu barkowego), później doszła depresja, spowodowana dużym stresem w pracy. To wyniszczyło mnie na tyle, że nie mogłam dalej wykonywać swych obowiązków. Obecnie leczę astmę oskrzelową, która według moich podejrzeń może być skutkiem ciągłej pracy przy drukarce komputerowej w miejscu wykonywania pracy 8 godzin przez 20 lat. Czy mam możliwość dochodzić zadośćuczynienia z powodu wyniszczenia i utraty zdrowia? Proszę o wskazówki, co mogę zrobić w mojej sytuacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy w Pani przypadku mamy do czynienia z chorobą zawodową, gdyż, jak rozumiem, ustalenia takie nie miały wcześniej miejsca. Zgodnie z art. 237 § 4 Kodeksu pracy (K.p.) – do ministra właściwego do spraw zdrowia należy określenie, w drodze rozporządzenia, sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a także prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, uwzględniając w szczególności wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób oraz dane objęte rejestrem.

Tryb postępowania w przypadku chorób zawodowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia:

§ 3. 1. Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się:

1) właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo właściwemu inspektorowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej, zwanym dalej »właściwym państwowym inspektorem sanitarnym«,

2) właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy

– których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się niezwłocznie na formularzu określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a w przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika – dodatkowo w formie telefonicznej.”

Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia. Zgodnie z § 6 rozporządzenia, lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika lub byłego pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego. Narażenie zawodowe podlega ocenie, przy dokonywaniu której uwzględnia się w odniesieniu do:

1) czynników chemicznych i fizycznych – rodzaj czynnika, wartość stężeń lub natężeń i średni czas narażenia zawodowego;

2) czynników biologicznych – rodzaj czynnika, ustalenie kontaktu, okresu utajenia oraz stwierdzenie mechanizmu działania lub drogi szerzenia się czynnika, bez konieczności określenia stężenia tego czynnika;

3) czynników o działaniu uczulającym (alergenów) – rodzaj czynnika i stwierdzenie kontaktu z takim czynnikiem w czasie pracy, jeżeli występował on w środowisku pracy, narzędziach pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych wyrobach, bez konieczności określania stężenia tego czynnika;

4) czynników o działaniu rakotwórczym – substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pierwotną lokalizacje nowotworu i okres latencji;

5) sposobu wykonywania pracy – określenie stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym oraz chronometraż czynności, które mogą powodować nadmierne obciążenie odpowiednich narządów lub układów organizmu ludzkiego.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, zawierającym wykaz chorób zawodowych, zalicza się do nich m.in. astmę oskrzelową (pozycja nr 6) oraz przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, w tym przewlekłe zapalenie okołostawowe barku (pozycja nr 19 pkt 4)).

W przypadku stwierdzenia występowania u Pani choroby zawodowej, może liczyć Pani na odpowiednie świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz wnieść roszczenie o odszkodowanie, w myśl art. 237(1) § 1 K.p.:

Art. 237(1). § 1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 3, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych przepisach.”

W Pani przypadku zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Katalog świadczeń, o które może się Pani starać w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej znajduje się natomiast w art. 6 tej ustawy:

Art. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

1. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

1) »zasiłek chorobowy« – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

2) »świadczenie rehabilitacyjne« – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

3) »zasiłek wyrównawczy« – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

4) »jednorazowe odszkodowanie« – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5) »jednorazowe odszkodowanie« – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

6) »renta z tytułu niezdolności do pracy« - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

7) »renta szkoleniowa« – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

8) »renta rodzinna« – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

9) »dodatek do renty rodzinnej« – dla sieroty zupełnej;

10) dodatek pielęgnacyjny;

11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.”

Poza świadczeniami odszkodowawczymi wypłacanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), o których mowa w cytowanym przepisie, w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej przysługiwać będą Pani także roszczenia z art. 444 oraz 445 Kodeksu cywilnego, tj. jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek majątkowy, o którym mowa w art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego; renta, o której mowa w art. 444 § 2 K.c.; zadośćuczynienie pieniężne za uszczerbek niemajątkowy, o którym mowa art. 445 § 1 K.c. W celu dochodzenia jednakże tych roszczeń o charakterze cywilnym bezpośrednio od pracodawcy, konieczne będzie wykazanie z Pani strony istnienia zawinionego negatywnego działania lub zaniechania po stronie pracodawcy, którego skutkiem jest tzw. szkoda na osobie. Nie wystarczy więc w tym przypadku samo stwierdzenie wystąpienia choroby zawodowej. Ponadto możliwość wystąpienia z roszczeniami cywilnymi występuje dopiero w momencie, kiedy otrzymane z ubezpieczenia świadczenia nie w pełni pokrywają powstałą szkodę i krzywdę, dlatego przyjmuje się, iż przed wystąpieniem z roszczeniami z art. 444 i 445 Kodeksu cywilnego, konieczne jest wcześniejsze rozpoznanie roszczeń o świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego.

Wydaje się, że najłatwiejszym sposobem załatwienia sprawy w Pani przypadku, będzie zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej przez lekarza, zgodnie z art. 235 K.p.:

Art. 235. § 1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 6.

§ 2(1). W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:

1) lekarz,

2) lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta

– kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

§ 2(3). Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

W związku z tym, w celu skierowania na badania dotyczące występowania choroby zawodowej najlepiej udać się do lekarza rodzinnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Umowa o dzieło w ciąży

Pracuję na pełen etat. Miesiąc temu podpisałam umowę o dzieło z innym pracodawcą, na pół roku. Od kilku tygodni przebywam na zwolnieniu lekarskim...

 

Wypłaty środków z subkonta po śmierci właściciela

Wypłaty środków z subkonta po śmierci właściciela

Moja żona osiągnęła wiek emerytalny (60) w 2017 r. i wystąpiła do ZUS-u o przyznanie emerytury z końcem grudnia 2017. Emeryturę za...

Nieruchomość za dożywocie a opłaty za DPS

Nieruchomość za dożywocie a opłaty za DPS

Sprawa dotyczy opłat za DPS(Dom Pomocy Społecznej) po otrzymaniu nieruchomości za dożywocie. Przed 8 laty żona brata mojego dziadka umową dożywocia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »