Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy dostanę zaległą emeryturę, jak już skończę pracę?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-05-22

Otrzymałem decyzję ZUS-u z przyznaniem emerytury z warunków szczególnych, na podstawie prawomocnego wyroku sądu okręgowego z datą wsteczną,  tj. od dnia 12 05 2015 r. Jest to emerytura zaliczkowa zawieszona ze względu na trwanie zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Czy dostanę zaległą emeryturę, jak już skończę pracę? Planuję rozwiązanie umowy z końcem tego roku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawarty w przepisach przejściowych ustawy z dnia ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) art. 184 dotyczy tych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (1 stycznia 1999 roku) osiągnęli:

  1. okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wymagany w przepisach dotychczasowych do nabycia emerytury w wieku niższym, niż 65 lat w przypadku mężczyzn;
  2. okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 (co najmniej 25 lat dla mężczyzn). Prawo do emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze stanowi w systemie emerytalnym uprawnienie wyjątkowe, związane z ujemnym oddziaływaniem zdrowotnym warunków pracy na pracownika, co uzasadnia przyjęcie wcześniejszego wieku emerytalnego.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) prawo do takiej emerytury nabywa w wieku 60 lat mężczyzna, który przez okres co najmniej 15 lat wykonywał prace w szczególnych warunkach wymienione w wykazie A, stanowiącym załącznik do owego rozporządzenia. Natomiast w myśl § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku - okresy pracy uzasadniające prawo do świadczenia emerytalnego to okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wykonywana jest stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Natomiast wypłata przyznanych świadczeń przysługuje od dnia powstania prawa do emerytury, choć nie może być wcześniejsza od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu – art. 129 ust. 1 in principio tej ustawy. Zatem dla ustalenia, na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy, momentu powstania prawa do świadczenia, dzień złożenia wniosku o emeryturę może mieć znaczenie o tyle, o ile w tej dacie ziściły się już wszystkie przesłanki nabycia prawa do dochodzonego świadczenia.

W typowych sytuacjach warunki nabycia prawa do emerytury powinny być zrealizowane łącznie najpóźniej w dniu wydania decyzji przez organ rentowy. Jeśli więc w dniu złożenia wniosku o emeryturę na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy, ubezpieczony nie rozwiązał stosunku pracy lub nie ukończył wymaganego wieku, ale spełnił te warunki przed wydaniem decyzji, to organ rentowy stwierdzi nabycie prawa do świadczenia – z datą ziszczenia się wszystkich przesłanek, która pokryje się z datą początkową wypłaty emerytury. Dzień złożenia wniosku o emeryturę w takiej sytuacji nie będzie miał żadnego istotnego znaczenia dla określenia punktu nabycia uprawnień (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn. akt II UK 54/10, LEX nr 794787, z dnia 10 grudnia 2010r., II UK 157/10, LEX nr 989170).

Jednak prawo do świadczenia a wypłata świadczenia to dwie różne rzeczy. Dopiero po przedstawieniu świadectwa pracy będzie Pan miał prawo do pobierania świadczenia. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje przepis (art. 103a ustawy emerytalnej) przewidujący zawieszenie prawa do świadczenia tym uprawnionym, którzy nie rozwiązali stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Gdyby rozwiązał Pan umowę wcześniej – miałby Pan prawo do wyrównania. Obecnie ZUS wypłaci Panu świadczenie od miesiąca, w którym przedstawi Pan świadectwo pracy. Przeliczy świadczenie na wniosek, ale nie wypłaci świadczenia wstecz za okres pokrywający się z okresem zatrudnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Wycofanie wniosku o emeryturę z ZUS

Złożyłam wniosek o emeryturę, wpisując, że pracuję na umowę o pracę za granicą. Jest to kontrakt na zero godzin. Chciałam wycofać wniosek...

 

Doliczenie do stażu pracy na stanowisku ślusarz-spawacz

W styczniu ukończę 60 lat. Do końca 1998 r. mam ponad 26 letni staż pracy, w tym do 14 maja 1996 r. udokumentowane 14,5 roku pracy w warunkach...

 

Odmowa emerytury pomostowej

Pracuję na PKP jako kierownik pociągu od kwietnia 1980 roku, w styczniu 2017 ukończyłam 55 lat. Czy mam prawo do emerytury pomostowej? ZUS wyliczył mi 18...

 

Czy choroba zawodowa wpłynie na wysokość emerytury?

Jestem pracownikiem Lasów Państwowych, na emeryturę przechodzę w 2018 r. Mam orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej (borelioza). Czy ta...

 

Czy sprawa odprawy emerytalnej jest przedawniona?

Czy należy mi się odprawa emerytalna, czy nie uległa przedawnieniu? W 1998 roku dostałam emeryturę EWK, w 2000 r. został rozwiązany stosunek pracy...

 

55-latka a emerytura pomostowa

Mam 30 lat pracy w warunkach szkodliwych, w tym roku kończę 55 lat. Pracę zaczęłam w 1980 roku. Czy mam szansę otrzymać emeryturę...

 

Szkoła policealna a lata pracy

Czy 2-letnia szkoła policealna liczy się do lat pracy (chodzi o emeryturę)?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »