Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę nie wykazywać pracy w UK w ZUS-ie?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-05-31

Za kilka miesięcy nabywam prawo do emerytury w Polsce. Przepracowałam w kraju 20 lat, teraz od 10 lat pracuję w UK. Czy mogę nie wykazywać pracy w UK w ZUS-ie? Co robić? Jak nie stracić świadczenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą emerytalną:

„Art. 103. 1. Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 104–106.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

3. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu również na wniosek emeryta lub rencisty”.

Należy w tej sytuacji odróżnić prawo do emerytury od prawa do świadczenia emerytalnego. Prawo do emerytury nabywa osoba ubezpieczona po spełnieniu przesłanek przewidzianych ustawą, czyli osiągnięciu odpowiedniego wieku oraz stażu zawodowego lub jedynie wymaganego wieku. Prawo do świadczeń emerytalnych będzie przysługiwało osobie uprawnionej do emerytury na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Emeryt, który spełnia warunki do nabycia prawa do emerytury, celem nabycia prawa do świadczenia musi wystąpić ze stosownym wnioskiem, bezpośrednio lub za pośrednictwem zakładu pracy, do organu emerytalno-rentowego.

Uzależnienie wypłaty świadczenia emerytalnego od rozwiązania stosunku pracy wprowadził art. 2 ustawy z dnia z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uregulowanie to weszło w życie dnia 1 lipca 2000 r., i dotyczy zarówno osób posiadających prawo do świadczenia emerytalnego ustalone przed 1 lipca 2000 r., jak i osób starających się o jego przyznanie po tej dacie.

Emeryt posiadający prawo do świadczenia i pobierający emeryturę przed dniem 1 lipca 2000 r. obowiązany był do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 lipca 2000 r.) rozwiązać stosunek pracy w przypadku kontynuowania zatrudnienia u tego samego pracodawcy w okresie przed przyznaniem prawa do świadczenia i po przyznaniu (art. 103 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przeciwnym razie prawo do świadczenia emerytalnego ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta.

W przypadku, gdy osoba posiadająca ustalone prawo do świadczenia emerytalnego zgłosiła przed dniem 1 lipca 2000 r. wniosek o zawieszenie wypłaty świadczenia, nie jest zobowiązana do rozwiązania umowy o pracę, do czasu zgłoszenia wniosku o wznowienie wypłaty świadczenia. Osoba, która z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia emerytalnego wystąpiła po dniu 1 lipca 2000 r. powinna przedstawić świadectwo pracy, będące dowodem rozwiązania zatrudnienia.

Nierozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego emeryt lub osoba występująca o przyznanie prawa do świadczenia emerytalnego wykonywali zatrudnienie bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia, do czasu rozwiązania stosunku pracy. Obowiązek rozwiązania umowy o pracę nie dotyczy osoby która wprawdzie spełnia warunki do nabycia prawa do emerytury, ale nie występuje z wnioskiem o przyznanie prawa do pobierania tego świadczenia.

Podsumowując, brak rozwiązania umowy o pracę nie wstrzymuje procedury przyznania prawa do emerytury, jedynie wypłatę świadczenia. Ustawa natomiast nie przewiduje zakazu ponownego zatrudnienia emeryta przez pracodawcę po przyznaniu prawa do świadczenia. Może Pani ubiegać się o emeryturę tylko z lat przepracowanych w Polsce. Nie musi Pani dołączać lat pracy z UK, ale nie otrzyma Pani wypłaty świadczenia, dopóki nie rozwiąże Pani stosunku pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »