Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy należy się zasiłek chorobowy pracując na umowę zlecenie?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-11-07

Do dnia 02.04 byłem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Stosunek pracy został rozwiązany od 03.04 za porozumieniem stron na mój wniosek. 3.04 podpisałem umowę-zlecenie z inną firmą na okres 3.04–30.04. Nie podpisywałem deklaracji o dobrowolnej składce chorobowej. Podczas pierwszego dnia pracy zasłabłem i nie mogę kontynuować zatrudnienia. Czy należy mi się zasiłek chorobowy pracując na umowę zlecenie? Czy gdyby umowa-zlecenie była zawarta np na czas 3–4.04 (tylko na dwa dni), jest jeszcze szansa na uzyskania zwolnienia na nipie pierwszego pracodawcy, czy też już w ogóle nie ma takiej możliwości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem przysługującym na warunkach i w wysokości określonych ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Co do zasady zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, ale też wyjątkowo może być udzielany po ustaniu okresu objętego składką na ubezpieczenie.

W Pana przypadku należy rozpoznać sytuację ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego i jej wpływ na prawo do zasiłku chorobowego. 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy tytułem ubezpieczenia chorobowego jest zatrudnienie lub inna działalność, których podjęcie rodzi obowiązek ubezpieczenia chorobowego lub uprawnienie do objęcia tym ubezpieczeniem na zasadach dobrowolności w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustaniem tytułu ubezpieczenia chorobowego będzie więc zaprzestanie zatrudnienia, działalności, a także ewentualne zaprzestanie dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z art. 7 ustawy „zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;

2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby”.

Na gruncie powołanej regulacji warunkiem otrzymania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego jest łączne spełnianie czterech przesłanek:

 1. utrata zdolności do pracy z powodu choroby musi nie później niż 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (a w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby – nie później niż w ciągu trzech miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego);
 2. niezdolność do pracy musi trwać co najmniej 30 dni – niezdolność ta nie może być przerwana, a zatem musi być orzeczona w ciągłości, przy czym dopuszczalne jest, by kolejne zaświadczenia lekarskie stwierdzały niezdolność do pracy spowodowaną zupełnie innymi chorobami, jedynie pod warunkiem, by pomiędzy okresami orzeczonej niezdolności do pracy nie było przerwy;
 3. posiadanie stosownego okresu wyczekiwania – 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu; bądź 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie - z wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzą okoliczności uzasadniające prawo do zasiłku chorobowego bez zachowania okresu wyczekiwania;
 4. brak okoliczności wykluczających nabycie prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Kwestię tą reguluje art. 13 ustawy, w myśl którego zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:
  1. ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;
  2. kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;
  3. nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1;
  4. jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
  5. podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Tak więc podjęcie przez Pana działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia objęcia obowiązkowo bądź dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym powoduje, że nie nabędzie Pan prawa do zasiłku chorobowego związanego z pierwszym pracodawcą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »