Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do renty rodzinnej dla rencisty socjalnego

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-11-23

Mam 39 lat, jestem rencistą socjalnym. Niedawno zmarł mój ojciec. Czy przysługuje mi prawo do renty rodzinnej? Jeśli tak, czy oznaczałoby to zawieszenie wypłaty z tytułu renty socjalnej? Czy oba świadczenia można ze sobą łączyć? Jaka jest wysokość renty rodzinnej? Jakie dokumenty muszę przedłożyć?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 982 j.t.) wyłącza możliwość pobierania renty socjalnej oraz świadczeń wymienionych w art. 7 ustawy: emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Natomiast w przypadku prawa do renty socjalnej oraz prawa do renty rodzinnej możliwe jest ustalenie uprawnień zarówno do jednego, jak i drugiego świadczenia, co oznacza, że osoba pobierająca rentę socjalną może pobierać także rentę rodzinną. Jednakże renta socjalna nie będzie przysługiwać, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. (od 1 marca 2018 r. kwota ta to 1029,80 zł, a więc 200% to kwota 2059,60 zł).

Niestety istnieje jedno ograniczenie przewidziane w art. 9 ustawy: „w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Skoro już wiadomo, że ustawa o rencie socjalnej nie wyłącza pobierania obydwu świadczeń, trzeba zbadać Pana uprawnienie do pobierania renty rodzinnej.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń oraz uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jest Pan osobą pobierającą rentę socjalną, a zatem zgodnie z art. 68 pkt 3 ustawy – dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat bądź do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia.

Jeżeli zatem Pana tata miał ustalone prawo bądź spełniał warunki do pobierania jakiegokolwiek świadczenia określonego powyżej, to będzie Pan osobą uprawnioną do renty rodzinnej.

Zgodnie z art. 73 wysokość renty rodzinnej jest pochodną świadczenia zmarłego i jest uzależniona od ilości osób uprawnionych. Dla jednej osoby uprawnionej będzie to 85%, dla dwóch 90%, a dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Kwotą świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, będzie kwota odpowiednio obliczonej na podstawie ustawy emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeżeli osób uprawnionych do renty rodzinnej jest co najmniej dwie, to zgodnie z art. 74 wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.

Kwota najniższej gwarantowanej renty rodzinnej od 1 marca 2018 r. to również 1029,80 zł.

Niezbędne dokumenty należy złożyć najlepiej do końca miesiąca następnego po miesiącu zgonu, bowiem prawo do renty rodzinnej przysługiwać będzie wtedy od dnia śmierci. Jeżeli wniosek zostanie złożony później, to prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Wymagane dokumenty są uzależnione od tego, czy osoba zmarła pobierała jakieś świadczenie, np. emeryturę, czy renta rodzinna związana jest z wypadkiem przy pracy osoby zmarłej. Jeżeli przykładowo Pana tata pobierał rentę bądź emeryturę, to niezbędnymi dokumentami są formularz wniosku o rentę rodzinną (dostępny na stronie internetowej ZUS bądź w każdej jednostce ZUS) oraz:

  • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
  • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta,
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą.

Na Panu jako na osobie pobierającej rentę socjalną, na mocy art. 9 ust. 3 ustawy o rencie socjalnej, ciąży obowiązek powiadomienia jednostki organizacyjnej Zakładu o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej oraz socjalnej.

Do wniosku o rentę rodzinną po osobie, która nie miała ustalonego prawa do świadczenia – oprócz dokumentów wskazanych powyżej, należy dołączyć:

  • informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych zmarłego,
  • dokumenty potwierdzające takie okresy jak pracy / prowadzenia działalności pozarolniczej / służby wojskowej / pobierania zasiłku dla bezrobotnych / urlopu wychowawczego / nauki w szkole wyższej,
  • dokumenty potwierdzające wynagrodzenie osiągane przez osobę zmarłą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »