Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta socjalna a otrzymanie dużej darowizny pieniężnej

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2016-11-04

Jestem osobą niepełnosprawną, do pracy się nie nadaję, otrzymuję rentę rodzinną po ojcu połączoną z socjalną z KRUS-u w wysokości 1800 zł. Czy jeśli przyjmę od mojej siostry znaczną kwotę pieniędzy, zachowam świadczenie rentowe, czy zostanie mi odebrane? Jaką kwotę mogę przyjąć, żeby zachować rentę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, że jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną jest jednocześnie uprawniona do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to przysługuje jej prawo do obydwu tych świadczeń. Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej zatem nie może przekraczać 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.=

Osoba pobierająca rentę socjalną musi się liczyć, z tym że w określonych sytuacjach jej prawo do renty zostanie zawieszone. Uprawnienie do renty socjalnej ulega zawieszeniu w sytuacjach, osiągnięcia przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, to znaczy z tytułu:

 1. pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy,
 2. pracy nakładczej,
 3. pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 4. wykonywania pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
 5. wykonywania pracy na podstawie:
  1. umowy zlecenia,
  2. umowy agencyjnej,
  3. innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
  4. umowy o dzieło,
 6. prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 7. wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 8. odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50% renty socjalnej)
 9. pobierania stypendium sportowego.

Przychodem, który powoduje zawieszenie prawa do renty socjalnej, jest również przychód z pobranego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, wyrównawczego. Za przychód uznaje się również wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjnego i dodatek wyrównawczy.

Na zawieszenie prawa do renty socjalnej wpływa także przychód zaliczony do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych ustawie podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem dotyczy to także osiągania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zawieszenie prawa do renty socjalnej następuje za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przez rencistę przychody, w łącznej kwocie wyższej niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. ZUS bierze pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Jak widać, przychody, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia rentowego, są rozumiane bardzo szeroko. Niemniej jednak zgodnie z tym, co zostało wskazane powyżej, do przychodów zmniejszających lub zawieszających rentę nie wlicza się tych, które nie stanowią podstawy do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz umów o dzieło (o ile nie były wykonywane na rzecz pracodawcy rencisty, darowizn i zapomóg, praw autorskich i patentowych, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali, chyba że wynajem lub dzierżawa są przedmiotem działalności gospodarczej).

Darowizna nie podlega bowiem ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie odprowadza się od niej składek na ubezpieczenie społeczne. To znaczy, że darowizna pieniężna uczyniona przez Pani siostrę na Pani rzecz nie ma żadnego wpływu na wysokość otrzymywanej przez Panią renty ani na jej ewentualne zawieszenie. Proszę jednak pamiętać o pewnych zasadach związanych z darowizną.

Darowizna nie jest skomplikowaną umową. Darczyńca zobowiązuje się w niej do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku, na co obdarowany musi wyrazić zgodę. Umowa darowizny może być zawarta w dowolnej formie (aktu notarialnego lub zwykłej). W przypadku jej zawarcia w formie pisemnej (zwykłej) uznaje się, że została ona zawarta z chwilą jej wykonania, a więc w tym przypadku z chwilą przekazania kwoty pieniężnej. Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. rodzeństwo, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

 • przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł;
 • nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych zostanie zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego;
 • otrzymanie darowizny zostanie udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Brak spełnienia wyżej wymienionych przesłanek dotyczących zwolnienia spowoduje brak możliwości jego zastosowania. Muszą być one spełnione wszystkie trzy a nie tylko jedna lub dwie. Co ważne, uchybienie sześciomiesięcznemu terminowi będzie powodować niemożliwość skorzystania ze zwolnienia. Gdy podatnik nie spełni warunków do zastosowania tego zwolnienia podmiotowego, będzie on zobowiązany do opodatkowania danej darowizny na zasadach ogólnych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Zgłoszenie darowizny następuje na urzędowym formularzu SD-Z2 – zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Roszczenie rentowe wobec PZU i renta wypadkowa

Przez 5 lat toczyłem postępowanie z ZUS o rentę wypadkową, które w końcu wygrałem. Wystąpiłem niedawno do PZU o rentę za utracone...

 

Renta rodzinna po byłym mężu

Jestem 7 lat po rozwodzie z orzeczeniem winy męża. Były mąż co miesiąc wspomagał mnie i dwie nasze córki finansowo, mieliśmy taką ustną umowę...

 

Renta rodzinna studenta a założenie spółki z o.o.

Renta rodzinna studenta a założenie spółki z o.o.

Czy student studiów dziennych posiadający rentę rodzinną straci ją, jeżeli założy jednoosobową spółkę z o.o., czy też lepiej, by otworzył...

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Nowy związek małżeński a renta po zmarłym mężu

Mam 42 lata i od 5 lat rentę rodzinną po zmarłym emerytowanym już mężu funkcjonariuszu. Dzieci też mają rentę. Chciałabym ponownie wyjść za mąż....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »