Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam prawo do preferencyjnej stawki ZUS?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-07-04

Chcę niebawem otworzyć własną działalność. Ponad rok temu już miałam taki zamiar i złożyłam wniosek o wpis do CEIDG, uzyskałam go, dostałam numer REGON. Działalność miałam otworzyć miesiąc później, ale zrezygnowałam (wykreśliłam wpis, wyrejestrowałam się z ZUS). Czy jeżeli teraz założę i zacznę prowadzić swoją firmę, będę miała prawo do preferencyjnej stawki ZUS przez 2 lata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 18 a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych,  w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.Zgodnie z ustępem drugim cytowanego przepisu, przepisy te nie mają zastosowania do osób, które:

  1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 
Użyte w przepisie sformułowania: „prowadzą”, „prowadziły” świadczą o tym, że chodzi o stan faktyczny, o rzeczywiste prowadzenie działalności, a nie fakt bycia zarejestrowanym przedsiębiorcą. Na dzień dzisiejszy w sądownictwie dominuje pogląd, według którego na cele składkowe ustala się stan faktycznego prowadzenia działalności. Rejestracja tworzy jedynie pewne domniemanie, które można podważyć dowodami. Skoro ma Pani dokument świadczący o tym, że wycofała Pani swoją rejestrację, to w takim przypadku w mojej ocenie ZUS nie może mówić o prowadzeniu przez Panią działalności. Podobnie sprawa wygląda w sytuacji, gdy przedsiębiorcy przestawali prowadzić działalność, ale nie zgłaszali tego faktu we właściwych organach. Dopuszcza się wówczas możliwość udowodnienia, że działalność rzeczywiście w okresie, który ZUS uznaje jako podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom, nie była wykonywana i obowiązek składkowy, a co za tym idzie, zaległość z tego tytułu nie powstały. W mojej ocenie podobnie sprawa wygląda w sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle nie rozpoczął działalności.
 
Dla potwierdzenia mojego stanowiska mogę przytoczyć jeden z wyroków, jaki zapadł w podobnej sprawie, wprawdzie na niekorzyść płatnika, jednak doskonale obrazuje on, jakie fakty są ustalane przez ZUS przy ocenie stanu faktycznego uprawniającego do zwolnienia. Chodzi o wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2012 roku (sygn. akt II AUa 655/2012), w którym to wyroku sąd nie uznał, iż wykreślenie z dniem rozpoczęcia działalności uprawnia potem do preferencyjnej składki, bowiem w badanym stanie ustalił ponad wszelką wątpliwość, że przedsiębiorca swoją działalność prowadził co najmniej przez kilka miesięcy. Treść wyroku wskazuje na to, że w przypadku ustalenia, że działalność faktycznie nie została podjęta (a w Pani przypadku można tego niewątpliwie dowieść), składki preferencyjne by przysługiwały, pomimo istniejącego wpisu. Wyrok w załączeniu do zapoznania się.
 
Fakt zastosowania tej samej nazwy działalności nie ma najmniejszego znaczenia dla sprawy. Gdyby ZUS nie uznał Pani uprawnienia, wówczas swojego prawa można żądać przed sądem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Składki ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Prawie dwa lata temu założyłem spółkę z o.o. Od razu po założeniu działalność gospodarcza została zawieszona. Planuję w najbliższym czasie...

 

Jak wyprostować sprawę w ZUS?

Działalność zarejestrowałam w 2002 r., a wyrejestrowałam w 2005 r. z datą wsteczną (maj 2004). Złożyłam deklaracje za kilka miesięcy...

 

Zaświadczenie A1 dla przemieszczającego się przedsiębiorcy

Prowadzę jednoosobową firmę w Polsce, jednak często zmieniam miejsce wykonywania pracy, na przykład w tym roku praktycznie cały czas pracuję we...

 

Brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej a składki ZUS

Przed pięciu laty założyłam działalność gospodarczą, której tak naprawdę nigdy nie rozpoczęłam (żadnych przychodów ani kosztów). Chciałabym...

 

Oczekiwanie na przedawnienie roszczeń wobec ZUS

Mój klient otrzymał decyzję z ZUS, że osoba, którą zatrudniał na podstawie umowy-zlecenia w latach 2001–2003 i odprowadzał składki na...

 

Z KRUS do ZUS – zaległe składki, abolicja

Od 1998 roku prowadziłem jednoosobową działalność, byłem ubezpieczony w KRUS. W 2005 r. zawiesiłem ją na 2 miesiące i od wznowienia nie...

 

Czy należy odprowadzić składki od umowy-zlecenia z nauczycielem zatrudnionym na umowę o pracę?

Stowarzyszenie prowadzi szkołę. Nauczyciele są zatrudnieni na podstawie umów o pracę zawartych z dyrektorem szkoły na podstawie pełnomocnictwa...

 

Wniosek abolicyjny do ZUS-u

W latach 1999–2005 prowadziłam jednoosobową działalność gospodarczą. Okresowo ją zawieszałam, przez jakiś czas nie opłacałam też składek ZUS. Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »