Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam szansę na świadczenie?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-02-19

W firmie przepracowałam ponad 30 lat z trzyletnią przerwą. Ostatnia umowa na czas określony została rozwiązana wcześniej za wypowiedzeniem. Uzasadnienie ustne: zmiany organizacyjne. Złożyłam pozew do sądu pracy o uznanie przyczyny zwolnienia leżącej po stronie pracodawcy. Czy mam szansę na wygraną i później na świadczenie przedemerytalne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracy „umowa o pracę rozwiązuje się:

1)  na mocy porozumienia stron;

2)  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3)  przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4)  z upływem czasu, na który była zawarta;

5)  z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek podawania w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia, przyczyny uzasadniającej. Pracodawca nie ma natomiast obowiązku podawania podstawy prawnej wypowiedzenia (wyrok SN z 17.11.1998 r., sygn. akt I PKN 447/98, OSNAPiUS 2000/1/13) ani nie może przyczyny wypowiedzenia zastąpić swoją oceną – że przyczyna, mimo jej niewskazania, jest znana pracownikowi (wyrok SN z 05.05.1999 r., sygn. akt I PKN 670/98, OSNAPiUS 2000/13/510). Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy. Od jej podania ustawodawca uzależnił ważność złożonego przez pracodawcę oświadczenia woli, chociaż nie sprecyzował w art. 30 § 4 Kodeksu ani sposobu określenia przyczyny, ani stopnia jej szczegółowości. O ile obowiązek ten przy wypowiedzeniu odnosi się wyłącznie do umów zawartych na czas nieokreślony, o tyle w przypadku rozwiązania bez wypowiedzenia dotyczy wszystkich rodzajów umów. Przyczyna musi być uzasadniająca, to znaczy taka, której zaistnienie uzasadnia sięgnięcie przez pracodawcę do instytucji rozwiązania umowy o pracę. W swoim oświadczeniu pracodawca winien podać taką przyczynę, jaką podał w zawiadomieniu o zamiarze rozwiązania umowy o pracę zakładowej organizacji związkowej.

Podsumowując – obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia dotyczy tylko umów na czas nieokreślony. Przy umowach na czas określony pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania dlaczego wypowiedział pracownikowi umowę. Stąd w mojej opinii Pani pozew nie ma dużych szans na pozytywne rozstrzygnięcie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »