Kategoria: Świadczenie przedemerytalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy nabędę prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 2015-03-04

W tym roku skończę 54 lata. Przed 5 miesiącami zlikwidowałam działalność gospodarczą i zarejestrowałam się w PUP jako bezrobotna z rocznym prawem do zasiłku. Posiadałam 33 lata i 10 miesięcy lat pracy. Jeśli teraz podejmę pracę na 1/4 etatu, a po 6 miesiącach zostanę zwolniona z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i wrócę na bezrobocie (na tę dalszą część, czyli kolejne 6 miesięcy), to czy nabędę prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Patrycjusz Miłaszewicz

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych przyznawanych przez ZUS jak również tryb postępowania o przyznanie tych świadczeń oraz ich wypłatę zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252 z późn. zm. – dalej „ustawa”).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

 1. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 2. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
 3. do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych”, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 4. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 5. do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
 6. do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Analiza cytowanego powyżej przepisu pozwala na stwierdzenie, iż prawo do świadczenia przedemerytalnego nabędzie Pani w przypadku spełnienia któregokolwiek z wymienionych powyżej punktów.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odnosząc się do przesłanki zawartej w pkt 2, jaką jest przyczyna dotycząca zakładu pracy, należy wyjaśnić, iż przyczynami dotyczącymi zakładu pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415), zgodnie z art. 2 pkt 29 tejże ustawy są:

 1. rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
 2. rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
 3. wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
 4. rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Ponadto należy zauważyć, iż stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

 1. nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
 2. w okresie  pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 3. złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Powyższe regulacje pozwalają na stwierdzenie, iż tylko osobie, która łącznie spełnia warunki wymienione w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może być przyznane świadczenie przedemerytalne oczywiście przy spełnieniu przesłanki z art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Proszę zauważyć, iż warunki wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy w poszczególnych punktach muszą być spełnione łącznie, aby uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego, co potwierdził Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 5 czerwca 2007 r. (sygn. akt III AUa 377/07), twierdząc, iż: „Osoba ubiegająca się o prawo do świadczenia przedemerytalnego musi spełniać łącznie wszystkie przesłanki prawne z art. 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252).

Podobnie Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 31 marca 2008 r. (sygn. akt III AUa 199/08) uznał, iż: „Prawo do świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest od łącznego spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252) i nie jest możliwe późniejsze uzupełnienie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego (35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn) pozwalającego na przyznanie prawa do tego świadczenia”.

W treści wspomniała Pani, iż zamierza podjąć pracę w połowie lutego, a zatem proszę mieć na uwadze, iż jeżeli podstawą zatrudnienia miałaby być umowa o pracę na czas określony, to „rozwiązanie stosunku pracy wskutek upływu czasu, na jaki umowa była zawarta, nie stanowi rozwiązania »z przyczyn dotyczących zakładu pracy«, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z 30.04.2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. Oceny tej nie zmiana fakt, iż nastąpiła likwidacja stanowiska pracy zajmowanego przez ubezpieczonego. Okoliczność ta była bowiem jedynie powodem nienawiązania z nim przez zakład pracy kolejnej umowy o pracę na następny okres” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 marca 2010 r. sygn. akt III AUa 191/10).

Wobec powyższego oraz stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu należy w mojej ocenie zwrócić szczególną uwagę na art. 2 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy, przy czym proszę zauważyć, iż w pkt 2 istotne jest, aby do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy ukończyła Pani 55 lat i była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

W przypadku pkt 5 istotne jest aby do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była Pani zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała Pani okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dla kogo świadczenie przedemerytalne?

Mam 54 lata, staż pracy – 30,5 lat składkowych. Zwolniono mnie z pracy za wypowiedzeniem (art. 30 § 1 pkt 2 K.p.), przez rok pobierałam zasiłek,...

Czy mam prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Mam 55 lat. Zostałam zwolniona 8 miesięcy temu. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło przez pracodawcę; w świadectwie jest wpisane – art. 30...

Długi okres ubezpieczenia w ZUS i KRUS a świadczenie przedemerytalne

Mam 57 lat, pracę zawodową rozpocząłem w 1973 r. Pracowałem do 2003 r., potem zacząłem dzierżawić ziemię i opłacać składki w KRUS....

Jak nie zostać bez środków do życia?

Mam 61 lat, staż pracy 38 lat. Z powodów ekonomicznych zostanę zwolniony. Szef zatrudnia 6 pracowników. Jak nie zostać bez środków do życia? Czy mogę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »