Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy syndyk ma obowiązek wypłacania częściowego wynagrodzenia?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-04-17

Czy syndyk ma obowiązek wypłacenia częściowego wynagrodzenia za każdy przepracowany miesiąc, aby pracownik nabył prawo do zasiłku chorobowego w pełnej wysokości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy obliczaniu kwoty zasiłku chorobowego istotne znaczenie ma podstawa wymiaru tego zasiłku. Zasadą jest, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Sprawdźmy, co zrobić, gdy wynagrodzenie nie było wypłacone.

Prawo do zasiłków określonych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wysokość ustalają, a następnie zasiłki te wypłacają:

  1. płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to sytuacji, gdy zasiłek miałby być wypłacany osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Niewypłaconego wynagrodzenia nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. Jedynie w sytuacji, gdyby z uwagi na nieuwzględnienie w tej podstawie wynagrodzenia za jeden lub więcej miesięcy podstawa ta miała być niższa niż – w przypadku zatrudnienia na pełen etat – kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia, podstawę tę należy odpowiednio podwyższyć.

Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 7 września 2005 r., sygn. akt II UK 20/05, którego teza brzmi: „podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest wynagrodzenie faktycznie wypłacone przez pracodawcę, a w przypadku gdy pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia, podstawą tą jest minimalne wynagrodzenie za pracę”.

Warto w tym miejscu podkreślić, że wynagrodzenia niewypłaconego w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się nawet wtedy, gdy to wynagrodzenie jest zasądzone prawomocnym wyrokiem, a mimo to pracodawca go nie wypłacił. Wniosek taki płynie między innymi z uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 10 września 2009 r., sygn. akt I UZP 5/09, gdzie na pytanie: „Czy niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę (nawet zasądzone) stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?”, skład ten odpowiedział, że „niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne”.

W takiej sytuacji pracownik ponosi wymierną szkodę. Oczywiste jest jednak, co także podkreślił Sąd Najwyższy w wyżej cytowanym wyroku z 7 września 2005 r., że wyrządzenie pracownikowi szkody przez pobawienie go możliwości otrzymania należnych świadczeń na skutek niewykonania przez pracodawcę podstawowego obowiązku, jaki stanowi wypłacanie wynagrodzenia, jest podstawą do żądania przez pracownika odszkodowania od pracodawcy.

Wypłata wynagrodzenia w części nie daje prawa do pełnoprawnego w wysokości zasiłku chorobowego. Syndyk ma obowiązek upłynnić majątek, pokryć zobowiązania, gospodarować majątkiem upadłego przedsiębiorstwa. Ale żaden przepis nie nakłada na niego obowiązku wypłaty częściowego wynagrodzenia.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w przypadku niewypłacalności pracodawcy, przez co należy rozumieć m.in. wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, istnieją co do zasady dwie drogi dochodzenia przez pracownika świadczeń wynikających ze stosunku pracy bezpośrednio z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którego dysponentem jest marszałek województwa, w którym znajduje się siedziba upadłego pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »