Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług w ZUS - rozłożenie na raty

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-06-14

Mam dług w ZUS-ie, chcę go spłacić. Nie stać mnie na jednorazową spłatę. Czy możliwe są negocjacje z ZUS-em i rozłożenie długu na raty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady umarzania należności wobec ZUS-u zostały uregulowane w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.121 ze zm.). §W oparciu o art. 28 ust. 2 i 3 podstawowym warunkiem umożliwiającym umorzenie jest całkowita nieściągalność składek oraz wskazał przypadki kiedy ona zachodzi. Jednocześnie Zakład stwierdził, że zgodnie z art. 28 ust. 3a ustawy s.u.s należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umorzone, pomimo braku ich całkowitej nieściągalności. Szczegółowe warunki umarzania tych należności określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz.1365), dalej jako rozporządzenie”.

ZUS ocenia, czy w przypadku zobowiązanego, zaszła całkowita nieściągalność, o której mowa w art. 28 ust. 2 i 3 ustawy. Zgodnie z art. 28 ust. 3a ustawy należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami składek mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane przez Zakład pomimo braku ich całkowitej nieściągalności. Przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że „Zakład może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny, w szczególności w przypadku:

1) gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,

2) poniesienia strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, powodujących, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności,

3) przewlekłej choroby zobowiązanego lub konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny pozbawiającej możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności”.

Umorzenie należności jest instytucją o charakterze wyjątkowym, stosowaną w szczególnych okolicznościach i zgodnie z linią orzecznictwa sądowego zastrzeżoną dla sytuacji drastycznych, niezawinionych przez dłużnika. Ale o raty warto składać wniosek.

Zgodnie z art. 29. ustawy systemowej:

„1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

1a. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.

2. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ustawie – Ordynacja podatkowa.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zakład ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie – Ordynacja podatkowa dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa”.

Wniosek składa się na druku-formularzu: http://www.zus.pl/documents/10182/0/RSR_edytowalny/e902861b-b031-4259-960a-1de44ba56b06

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Składki ZUS a minimalne wynagrodzenie z tytułu pracy na etacie

Mój chłopak pracuje na całym etacie i dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą (opłaca tylko składkę zdrowotną). Od dzisiaj przez kolejne dwa...

 

Czy mogę starać się o składki ZUS po śmierci męża?

Jestem wdową po zmarłym w 2008 roku mężu. Mąż nie doczekał się emerytury. Opłacał tylko składki ZUS. Czy mogę starać się o składki ZUS po...

 

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Posiadam gospodarstwo od dwóch lat. Pracuję jeszcze i jestem na ZUS-ie. Pracodawca płaci składki. Czy mogę żonę i dzieci zgłosić do KRUS-u jako...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »