Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług w ZUS - umorzenie długu, rozłożenie na raty, umorzenie odsetek

Michał Soćko • Opublikowane: 2020-10-26 • Aktualizacja: 2021-06-04

Mam zaległość w ZUS-ie z lat 2013–2014 – około 13 tysięcy złotych. W końcu otrzymałem decyzję, od której w przeciągu 30 dni mogę odwołać się do sądu. Czy warto składać wniosek o umorzenie rzekomego długu, jeśli nie posiadam żadnego majątku, nie pracuję, jestem bezdzietnym kawalerem? Czy ewentualnie warto składać wniosek o rozłożenie na raty i umorzenie odsetek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dług w ZUS - umorzenie długu, rozłożenie na raty, umorzenie odsetek

Odwołanie od decyzji ZUS-u o długu

Przystępując do odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie, wskazać należy, że oczywiście decyzję w sprawie ostatecznie będzie musiał Pan sam podjąć. Aczkolwiek moim zdaniem zawsze warto z takich możliwości skorzystać.

Począwszy od odwołania od decyzji, skoro jeszcze środek taki Panu przysługuje. Wskazał Pan bowiem, że jest to „rzekomy” dług. Jak zatem rozumiem, nie do końca zgadza się Pan z tym rozstrzygnięciem.

W tym zakresie dodać należy, że samo postępowanie przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych jest w dużej mierze odformalizowane i tanie. Zasadniczo ubezpieczony (uczestnik postępowania) nie ponosi kosztów takiego postępowania.

Zatem jeżeli ma Pan wątpliwości co do takiego rozstrzygnięcia, to warto takie rozstrzygnięcie zaskarżyć.

Wniosek o umorzenie długu lub rozłożenie go na raty

Odnośnie zaś samego długu i wniosku o jego umorzenie, rozłożenie na raty i umorzenie odsetek. Moim zdaniem warto również z takiej możliwości skorzystać, chociażby z tego względu, że niczym Pan nie ryzykuje. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia po prostu organ nie przychyli się do Pańskiego żądania.

Dodać bowiem należy, że to, iż na chwilę obecną nie posiada Pan żadnego majątku, nie pracuje i jest Pan bezdzietnym kawalerem, nie musi spowodować, że dług ten się szybko się przedawni, jak rozumiem, na skutek bezskuteczności egzekucji.

Termin przedawnienia może być bowiem na skutek działań ZUS-u i organów egzekucyjnych przerywany (np. przez podejmowanie czynności egzekucyjnych) i będzie biegł na nowo. Zatem ten stan zadłużenia może się utrzymywać latami.

W każdym razie kwestię umarzania takich należności reguluje przede wszystkim art. 28 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1778), zwanej dalej „u.s.u.s.”.

Nieściągalność należności wobec ZUS-u

W Pana przypadku można spróbować się powołać na całkowitą nieściągalność należności. Przepis ten stanowi jak niżej:

„Art. 28. 1. Należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez Zakład, z uwzględnieniem ust. 2–4.

2. Należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności, z zastrzeżeniem ust. 3a.

3. Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 2, zachodzi, gdy:

1) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie;

2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

3) nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;

4a) wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;

4b) nie nastąpiło zaspokojenie należności w umorzonym postępowaniu upadłościowym;

5) naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;

6) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

3a. Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności.

3b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady umarzania, o którym mowa w ust. 3a, z uwzględnieniem przesłanek uzasadniających umorzenie, biorąc pod uwagę ważny interes osoby zobowiązanej do opłacenia należności z tytułu składek oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

4. Umorzenie składek powoduje także umorzenie odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, decyzję umarzającą należności z tytułu składek pozostawia się w aktach sprawy.

6. Przepisu ust. 3 pkt 4b nie stosuje się do składek w części finansowanej przez ubezpieczonego, chyba że jest on jednocześnie płatnikiem składek”.

Podsumowując, jeżeli ma Pan podstawy do kwestionowania tej należności, to można w pierwszej kolejności odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Natomiast, jeżeli nie ma Pan takich podstaw, to można wystąpić o umorzenie tej należności z uwagi na całkowitą nieściągalność.

Jeżeli była już prowadzona egzekucja, to z powołaniem się na art. 28 ust. 3 pkt 5 u.s.u.s., tj. stwierdzony przez naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję.

A jeżeli egzekucji jeszcze nie było, to z powołaniem się na okoliczność, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne (art. 28 ust. 3 pkt 6 u.s.u.s.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »