Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług w ZUS z działalności gospodarczej a przedawnienie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-05-30

Piszę w sprawie swojego ojca, który przed laty posiadał działalność gospodarczą w Polsce i przez pewien okres nie płacił składek do ZUS (od września 2005 do lutego 2006 r.). Kwota, którą był wtedy dłużny, wynosiła 2500 zł. ZUS wysłał jeden monit i na tym się skończyło. Ojciec wyjechał do pracy za granicę i wszyscy o tej sprawie zapomnieliśmy. Teraz, po 10 latach przyszedł list z wezwaniem do zapłaty na kwotę ponad 10 tys. zł (z naliczonymi odsetkami). Czy warto walczyć z ZUS o odjęcie tych odsetek za to, że nie kontaktowali się z ojcem i nie upominali się o uregulowanie długu? Czy lepiej od razu zapłacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z uwagi na okres, za jaki są składki, można byłoby przeanalizować jedynie przedawnienie po 10 latach.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74).

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności pozarolniczej. Przyjmuje się, że jest nim, po uprzednim zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, dzień faktycznie podjętych działań związanych z przedmiotem prowadzonej działalności. Oczywiście obowiązek ten ustaje z dniem zakończenia prowadzenia tej działalności.

Od 2003 r. należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu dopiero po 10 latach, bez względu czy był przerywany bieg przedawnienia, czy nie. Według orzeczenia NSA odnośnie przedawnienia (5 czy 10 lat) stosuje się przepisy obowiązujące w momencie wymagalności składek. Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu opłacenia należności z tytułu składek, rozłożenie spłaty tych należności na raty (bieg odsetek jest wstrzymany od dnia złożenia podania o układ ratalny), jak i niektóre inne czynności zmierzające do ściągnięcia tych należności, jeżeli o czynnościach tych został zawiadomiony dłużnik.

Składki wymagalne po 1 stycznia 2012 r. objęte są terminem 5-letnim. Starsze składki objęte są wciąż 10-letnim terminem przedawnienia, jeśli kończy się on wcześniej niż 5-letni termin liczony po tej dacie. Lub przedawniają się z upływem 5 lat od 1 stycznia 2012, a więc z końcem 2017 roku.

Proszę więc przeanalizować, czy od ostatniej czynności ZUS minął okres 10 lat, jeśli nie – nie ma podstaw na powołanie się na przedawnienie.

Można wnioskować o raty lub umorzenie, co zdarza się rzadko.

Podstawę prawną w tej kwestii stanowi ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 – dalej: ustawa systemowa) oraz pomocniczo rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1365).

Zgodnie z treścią art. 28 ustawy systemowej należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez ZUS z uwzględnieniem wskazanych poniżej warunków.

Należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności, natomiast należności z tytułu składek ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności.

Całkowita nieściągalność zachodzi, gdy:

  • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, lub pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie;
  • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze;
  • nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
  • nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;
  • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
  • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;
  • jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Natomiast zgodnie z art. 29 ustawy systemowej ZUS może również płatności odroczyć lub rozłożyć na raty:

„1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć jedynie należności finansowanej przez płatnika składek.

1a. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.

2. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ustawie – Ordynacja podatkowa.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zakład ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie – Ordynacja podatkowa dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa”.

Umorzenie zdarza się rzadko, raty – to już bardziej prawdopodobny scenariusz.

W § 6. rozporządzenia Ministra Finansów: „W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” (z dn. 22 listopada 2001) ZUS zobowiązany jest wszczynać postępowanie egzekucyjne »niezwłocznie«, a nie z maksymalnym opóźnieniem”. Niestety, minister w swoim rozporządzeniu zapomniał ująć sankcję za zwłokę w działaniu ZUS…, podatnik więc tym przepisem raczej chroniony nie jest.

Nie ma więc podstaw, aby walczyć z ZUS argumentem, że przez tyle lat się nie odezwał.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Abolicja za nieopłacone składki ZUS

Prowadziłam przez okres dwóch lat jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu narosło mi zadłużenie w ZUS-ie za...

 

Termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy

Mam pytanie dotyczące terminu zgłoszeń do ubezpieczeń osoby na zleceniu doraźnym. Data zgłoszenia to miesiąc zakończenia zlecenia, wypłaty...

 

Przeniesienie składek z pracy we Francji do emerytury w Polsce

Pracowałem we Francji oficjalnie od 1984 do 1993 roku. Jak mogę zebrane składki przenieść do emerytury w Polsce?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »