Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dobrowolne rozwiązanie umowy przez nauczyciela idącego na emeryturę

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-09-18

Jestem nauczycielem, 31.12.2008 roku spełniłem warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela oprócz rozwiązania stosunku pracy. Z dniem 31.12.1013 roku rozwiązałem stosunek pracy na własną prośbę ze szkołą, w której pracowałem od 1977 r., przez co spełniłem warunek rozwiązania stosunku pracy. Złożyłem wniosek do ZUS o emeryturę w dniu 12.01.2014r. Dyrektor szkoły w dniu 02.01.2014 r. podpisał ze mną umowę na czas określony do dnia 27.06.2014 r. ZUS odmówił mi przyznania emerytury z art. 88, stwierdzając, że w dniu złożenia wniosku pracowałem jako nauczyciel i nie rozwiązałem dobrowolnie umowy. Czy ZUS postąpił słusznie?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Niestety nie mam dla Pana dobrych wiadomości. Po przeanalizowaniu przepisów, stanu faktycznego w Pana sprawie oraz aktualnego, najnowszego orzecznictwa muszę zgodzić się z decyzją ZUS, jeśli chodzi o przysługujące Panu prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. Jednym z koniecznych warunków do uzyskania takiego prawa jest dobrowolne rozwiązanie aktualnego stosunku pracy. Brak tego działania powoduje, że ZUS musi odmówić prawa do emerytury.

Generalnie prawo do emerytury uzyskuje się po osiągnięciu określonego wieku i uzyskaniu odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego ubezpieczeń. Nie będę przytaczała w chwili obecnej, jaki wiek obowiązuje w chwili obecnej dla kogo, ponieważ w związku z ostatnią zmianą (podwyższenie wieku emerytalnego) wiek ten jest różny w zależności od daty urodzenia osób uprawnionych.

Zarówno jednak ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i ustawy szczególne przewidują w wielu przypadkach możliwość przejścia na emeryturę bez uzyskania tego wieku, po spełnieniu dodatkowych przesłanek.

W Pana przypadku ustawą szczególną jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, która zawiera także przepisy dotyczące szczególnych warunków przyznawania emerytur nauczycielom. Zgodnie z art. 88 tej ustawy nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę.  Przepis ten jest jasny i obowiązuje w brzmieniu nadanym w roku 1982. Od tego czasu nie zmienił się on i wymagania niezbędne do uzyskania emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pan spełnia warunki dotyczące stażu pracy, jednak nadal pozostaje Pan w stosunku pracy. Przepis art. 88 ust. 1 wyraźnie wymaga, aby stosunek pracy ustał na żądanie nauczyciela. Ten warunek jest konieczny dla powstania prawa do emerytury nauczycielskiej. Przepis ten nie określa, o jaki stosunek pracy chodzi, co oznacza, ze każdy rodzaj zatrudnienia (w tym umowa o pracę na czas oznaczony) stanowi negatywną przesłankę przyznania emerytury.

Takie stanowisko ZUS potwierdzają liczne wyroki sądów. Dla przykładu należy przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 sierpnia 2013 r. (sygn. akt III AUa 134/2013), w którym sąd ten jednoznacznie stwierdził i wyjaśnił: „Przepis art. 88 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela przewiduje konkretne warunki do nabycia prawa do tej emerytury, wśród których koniecznym jest rozwiązanie przez nauczyciela na jego wniosek stosunku pracy przed wydaniem decyzji o prawie do emerytury. W/w przepis posiada bowiem jednoznaczne brzmienie i nie można interpretować go w sposób rozszerzający. Zamiarem ustawodawcy było bowiem przyznanie prawa do emerytury jedynie takim osobom, które sensu stricte z własnej inicjatywy rozwiązały stosunek pracy”.

W podobny sposób wypowiedział się w dniu 18 kwietnia 2013 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt III AUa 1308/12: „Skoro ubezpieczona nie rozwiązała stosunku pracy, to nie może nabyć uprawnień emerytalnych na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela bowiem zgodnie z art. 100 ustawy emerytalnej prawo do świadczeń powstaje z dniem spełnienia wszystkich przesłanek wymaganych do jego nabycia. Przesłanki ustalenia prawa do emerytury – wedle art. 88 Karty Nauczyciela – muszą być spełnione łącznie i brak co najmniej jednego z wymaganych warunków, w tym przypadku, rozwiązania stosunku pracy, skutecznie wyłączało możliwość zaspokojenia pretensji ubezpieczonej”.

Takie stanowisko już wcześniej jednoznacznie wyraził Sąd Najwyższy stwierdzając w wyroku z dnia 2 lutego 2011 roku (sygn. akt II UK 232/1011): „Art. 88 Karty Nauczyciela tworzy pełną i wyczerpującą regulację warunków przejścia na emeryturę nauczycieli bez względu na wiek. W świetle unormowania ust. 1 tego artykułu przesłankami nabycia uprawnień do przedmiotowego świadczenia są: wykazanie 30-letniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze lub 25-letniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, a nadto rozwiązanie na swój wniosek stosunku pracy. W judykaturze ugruntowany jest pogląd, w myśl którego wynikające z art. 88 ust. 1 in fine wymaganie jest koniecznym warunkiem powstania prawa do emerytury”.

W ten sposób sądy nie pozostawiły Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych pola do innej interpretacji przepisu, a nadto nie miały wątpliwości co do zgodności tych przepisów z Konstytucją.

Nie ma zatem podstaw, aby oczekiwała Pan innej decyzji ZUS. W chwili, w której wnosił Pan o ustalenie emerytury, pozostawał Pan w stosunku pracy i nie mógł nabyć praw z art. 88 Karty Nauczyciela. Wniosek złożył Pan 12 stycznia 2014 roku, a od 2 stycznia 2014 roku znów (po poprzednim rozwiązaniu stosunku pracy) pozostawał Pan w stosunku pracy nauczyciela. Decyzja ZUS nie miała prawa być inna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »