Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochody szacunkowe a zasiłek rodzinny

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-09-11

Mąż posiada gospodarstwo rolne, które jest rozliczane na zasadach ogólnych (faktury zakupu, faktury sprzedaży). Dodatkowo mąż prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako jednoosobową. Obie działalności są prowadzone pod jednym NIP-em i wspólnie rozliczane. Dochód wykazywany w urzędzie skarbowym jest wspólnym dochodem z tych dwóch działalności. Mimo wszystko przy obliczaniu dochodu do zasiłku rodzinnego w tym przypadku doliczany jest jeszcze dochód szacunkowy z 1 ha przeliczeniowego. Posiadamy około 16 ha przeliczeniowych, co w połączeniu z dochodem z US daje wręcz nieprawdopodobna kwotę. Rozumiem, że pracownik na umowę przedstawia dochody z pracy i dolicza się dochody szacunkowe. Ale tutaj dochody z gospodarstwa są dochodami realnymi wyliczanymi na podstawie faktur, a nie szacunkowymi. Proszę o wyjaśnienie, czy w tym konkretnym przypadku poprawne jest doliczanie dochodu szacunkowego z gospodarstwa?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Wydaje mi się, że źle opisała Pani stan faktyczny, albowiem podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie mogą być opodatkowane w ogóle przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej; tym samym nie ma możliwości, by dochód z działalności rolniczej był podatkiem dochodowym opodatkowany wspólnie z dochodem z działalności gospodarczej. Podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą być opodatkowane działy specjalne produkcji rolnej (nie jest to działalność rolnicza), może nim być też opodatkowana działalność związana z rolnictwem ale nie mieszcząca się w definicji działalności rolniczej z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe zagadnienie może być kluczowe dla problemu, który Pani opisuje, bowiem jeśli działalność, którą nazwała Pani rolniczą, nie jest działalnością rolniczą, a inną działalnością opodatkowaną na zasadach ogólnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to nie ustala się dla niej dochodu z gospodarstwa rolnego. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne dokumentem stwierdzającym wysokość dochodu rodziny, w przypadku dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na tych zasadach (§ 2 ust. 2 pkt 5 lit. a).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku gospodarstwa rolnego prawdą jest, że do wniosku należy przedłożyć (dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny) w tym. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Wtedy, w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.

Proszę pamiętać, że gospodarstwo rolne oznacza tu gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; zatem gospodarstwem jest obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Innymi słowy jeśli posiadałbym 2 ha sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, ale prowadziłbym na tym gruncie działalność inną niż rolniczą, to nie posiadałbym gospodarstwa rolnego i dochód obliczany z tej działalności, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, byłby właśnie tym branym pod uwagę dla celów ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego. W przypadku przeciwnym, tj. gdy rzeczywiście posiada się gospodarstwo rolne, czyli wyżej wymienione grunty, i nie są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, to przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381).

Dodać tu należy, że ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

  1. oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
  2. gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  3. gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ponadto ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa powyżej, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy; natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »