Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochody szacunkowe a zasiłek rodzinny

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-09-11

Mąż posiada gospodarstwo rolne, które jest rozliczane na zasadach ogólnych (faktury zakupu, faktury sprzedaży). Dodatkowo mąż prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako jednoosobową. Obie działalności są prowadzone pod jednym NIP-em i wspólnie rozliczane. Dochód wykazywany w urzędzie skarbowym jest wspólnym dochodem z tych dwóch działalności. Mimo wszystko przy obliczaniu dochodu do zasiłku rodzinnego w tym przypadku doliczany jest jeszcze dochód szacunkowy z 1 ha przeliczeniowego. Posiadamy około 16 ha przeliczeniowych, co w połączeniu z dochodem z US daje wręcz nieprawdopodobna kwotę. Rozumiem, że pracownik na umowę przedstawia dochody z pracy i dolicza się dochody szacunkowe. Ale tutaj dochody z gospodarstwa są dochodami realnymi wyliczanymi na podstawie faktur, a nie szacunkowymi. Proszę o wyjaśnienie, czy w tym konkretnym przypadku poprawne jest doliczanie dochodu szacunkowego z gospodarstwa?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Wydaje mi się, że źle opisała Pani stan faktyczny, albowiem podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie mogą być opodatkowane w ogóle przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej; tym samym nie ma możliwości, by dochód z działalności rolniczej był podatkiem dochodowym opodatkowany wspólnie z dochodem z działalności gospodarczej. Podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą być opodatkowane działy specjalne produkcji rolnej (nie jest to działalność rolnicza), może nim być też opodatkowana działalność związana z rolnictwem ale nie mieszcząca się w definicji działalności rolniczej z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe zagadnienie może być kluczowe dla problemu, który Pani opisuje, bowiem jeśli działalność, którą nazwała Pani rolniczą, nie jest działalnością rolniczą, a inną działalnością opodatkowaną na zasadach ogólnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to nie ustala się dla niej dochodu z gospodarstwa rolnego. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne dokumentem stwierdzającym wysokość dochodu rodziny, w przypadku dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na tych zasadach (§ 2 ust. 2 pkt 5 lit. a).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku gospodarstwa rolnego prawdą jest, że do wniosku należy przedłożyć (dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny) w tym. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Wtedy, w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.

Proszę pamiętać, że gospodarstwo rolne oznacza tu gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; zatem gospodarstwem jest obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Innymi słowy jeśli posiadałbym 2 ha sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, ale prowadziłbym na tym gruncie działalność inną niż rolniczą, to nie posiadałbym gospodarstwa rolnego i dochód obliczany z tej działalności, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, byłby właśnie tym branym pod uwagę dla celów ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego. W przypadku przeciwnym, tj. gdy rzeczywiście posiada się gospodarstwo rolne, czyli wyżej wymienione grunty, i nie są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, to przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381).

Dodać tu należy, że ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

  1. oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
  2. gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  3. gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ponadto ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa powyżej, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy; natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »