Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatek za wieloletnią pracę dla pracownika samorządowego

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-07-07

W 1998 r. jako rolnik ze względu na zdrowie przeszłam na rentę z KRUS-u, a w 2007 – na emeryturę. Wcześniej, w latach 1966-70 pracowałam w powiatowej radzie, a następnie w gminnej spółdzielni, za ten okres posiadam świadectwa pracy. Czy należy mi się za ten okres dodatek do emerytury?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Jak rozumiem pyta Pani o dodatek za wieloletnią pracę dla pracownika samorządowego.

Zatem w pierwszej kolejności wyjaśnijmy sobie, kim jest obecnie pracownik samorządowy. Z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) wynika, że jej przepisy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

1) urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

2) starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych,

3) urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,

4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

A zatem pracownikiem samorządowym jest zarówno osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym, jak i pomocniczych oraz obsługi w ww. jednostkach.

Kwestię wynagrodzenia pracowników samorządowych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398; ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1721). Na wynagrodzenie pracownika samorządowego oprócz wynagrodzenia zasadniczego składa się wiele dodatków o charakterze obowiązkowym lub nieobowiązkowym. Jednym z obligatoryjnych jest dodatek za wieloletnią pracę. Pracownikom samorządowym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę po 5 latach w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, który wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Przepisy nie wymagają, aby praca ta była wykonywana tylko w jednostce samorządowej. Uwzględnić należy ogólny posiadany staż pracy. Nie mają również znaczenia przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Nie ma również znaczenia, w jakim wymiarze pracownik dotychczas wykonywał pracę. Do okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zatem do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę należy zaliczyć m.in. okres:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • służby wojskowej,
  • pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
  • pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku pracownika samorządowego będącego emerytem z ponad 20-letnim stażem pracy, należy wypłacać mu dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Pani jednakże wskazuje, że była pracowała w radzie powiatu od 1966 do 1970 r., a także pracowała w spółdzielni gminnej. W tym czasie działały rady narodowe. Podstawą działalności i organizacji rad narodowych po roku 1950 stała się ustawa z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Poprzez zniesienie podziału na organa administracji rządowej i samorządowej nadała ona radom charakter terenowych organów jednolitej władzy państwowej. W ten sposób powiatowe rady narodowe przejęły kompetencje starostw, dotychczasowych rad i niektórych administracji rządowej niezespolonej. Zadaniem nowego organu stało się kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną na terenie powiatu niezastrzeżoną na rzecz innych organów. Kompetencje rad rozszerzyła ustawa o radach narodowych z 25 stycznia 1958 r. znowelizowana w 1963 r.

Należy wskazać w tym miejscu orzeczenie SN III ARN 3/94, które stanowi, że gminy odpowiadają po dniu 27 maja 1990 r. za zobowiązania byłych rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, które pozostają w związku z przejętymi przez gminy zadaniami i kompetencjami, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1990 r. Nr 16 poz. 95 ze zm.). Pozostałe niezaspokojone do dnia 27 maja 1990 r. zobowiązania Skarbu Państwa obciążają organy administracji rządowej.

Za zlikwidowane powiatowe rady narodowe zobowiązania przejęły wojewódzkie rady i terenowe organy stopnia podstawowego w zakresie przejętych zadań. W zakresie nieprzejętych zobowiązań odpowiada Skarb Państwa.

Obecne więc powiaty nie są następcami prawnymi dawnych prezydiów powiatowych rad narodowych. Powiatowe rady narodowe były organem administracji rządowej (zwanej wówczas państwową) i zostały zlikwidowane w 1975 r. Ich kompetencje zostały rozdzielone pomiędzy inne istniejące wówczas i nowo powstałe organy administracji państwowej. Powiaty zostały utworzone dopiero w 1998 r. jako jednostki samorządu terytorialnego. Zostały im wówczas przekazane do wykonywania określone zadania publiczne, które wcześniej były realizowane przez inne organy. Nie ma więc żadnego następstwa prawnego pomiędzy prezydium powiatowej rady narodowej a obecnym powiatem. Pomiędzy likwidacją pierwszego a powstaniem drugiego upłynęły 23 lata w tym okres transformacji ustrojowej. W tym okresie poszczególne kompetencje dawnego prezydium powiatowej rady narodowej przechodziły do innych organów i urzędów. Nie ma jednego następcy prawnego powiatowej rady narodowej, wykonywane przez ten organ zadania dzisiaj wykonują różne organy administracji publicznej.

Zatem w mojej opinii, w świetle powyższego nie pracowała Pani jako urzędnik samorządowy, ale jako urzędnik państwowy, zatem dodatek za wieloletnią pracę raczej by Pani nie przysługiwał.

Z kolei co do gminnych spółdzielni (sławne GS-y) – to jest to nazwa spółdzielni produkcyjno-handlowo-usługowych istniejących w większości gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powstałych jeszcze w czasach PRL-u. Utworzone w okresie PRL gminne spółdzielnie miały wówczas praktycznie monopol handlu na wsi. Poza działalnością gospodarczą niektóre GS-y zajmowały się także aktywizacją lokalnej społeczności poprzez prowadzenie Klubów Rolnika. Organem nadrzędnym dla GS-ów był powołany w latach 70-tych Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Spółdzielnie te nie mają jednak nic wspólnego z samorządem terytorialnym. Zatem nie należy pracy w spółdzielni gminnej wiązać z pracą urzędnika samorządu terytorialnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »