Druga emerytura z ZUS dla emerytowanego policjanta

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Pierwszą pracę podjąłem w 1970 roku i pracowałem do 1976 roku, opłacając składki ZUS (w tym 2 lata zasadniczej służby wojskowej).
Od 1976 pełniłem służbę w policji do 1999 roku i przeszedłem na emeryturę 75%. Od tego dnia do dzisiaj pracuję i odprowadzam składki do ZUS-u. Na moją prośbę ZUS właśnie wydał decyzję o przyznaniu mi emerytury, a jednocześnie zawiesił wypłatę.
Czy mam prawo do drugiej emerytury, jeżeli staż pracy przed pracą w policji został mi zaliczony do wysługi lat i otrzymania 75% emerytury policyjnej? Jakie są inne argumenty, na które mogę powołać się w odwołaniu od obecnej decyzji ZUS-u?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Druga emerytura z ZUS dla emerytowanego policjanta

Prawo do emerytury z ZUS-u

Emerytura z FUS-u obecnie uzależniona jest wyłącznie od wieku – to jest jedyne kryterium do nabycia prawa do świadczenia – osiągnięcie wieku. Wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek.

Po osiągnięciu wieku nabywa Pan prawo do świadczenia emerytalnego z ZUS-u. Z racji, iż pobiera Pan świadczenie mundurowe, będzie mieć miejsce zbieg prawa do emerytury z prawem do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, UOP, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW, a także członków rodziny pozostałych po tych żołnierzach/funkcjonariuszach.

Zobacz również: Odprawa emerytalna dla byłego policjanta

Zbieg praw do dwóch świadczeń emerytalnych

Kwestię zbiegu praw do tych świadczeń reguluje reguła wyrażona w art. 95 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z która w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Regulacja art. 96 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje wyjątki od obowiązującej na gruncie ubezpieczeń społecznych zasady nie kumulacji świadczeń, która oznacza możliwość pobierania więcej niż jednego świadczenia, jednak z pewnymi ograniczeniami. Korzystniejsze zasady dotyczą wyłącznie zbiegu prawa do ściśle określonych świadczeń tj. renty inwalidy wojennego i wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową; renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; oraz renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową.

Ma Pan przyznane prawo do emerytury policyjnej na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Analizę sprawy rozpocząć należy od przytoczenia treści art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który w ust. 1 stanowi, że „w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Ust. 2 art. 95 przewiduje, że przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem art. 96, w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyjątkiem przypadku, gdy emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15a lub art. 18e ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”.

Z zacytowanego powyżej brzmienia art. 95 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wynika wprost, że reguluje on kwestię zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w tej ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2, czyli m.in. funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Zważyć w tym miejscu należy, że analogiczna jak w art. 95 ust. 1 reguła wypłaty tylko jednego – wyższego lub wybranego – świadczenia przewidziana została także w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.

Przewidziany w art. 95 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przypadek wyjątkowy odnosi się do przypadku obliczenia emerytury policyjnej na podstawie art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), czyli funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., oraz na podstawie art. 18e tej ustawy, a zatem funkcjonariusza przyjętego do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.

Zobacz również: Emerytura mundurowa a praca za granicą

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jedna emerytura dla policjanta

Nie ma wątpliwości co do tego, że żaden z tych wyjątków nie dotyczy Pana sytuacji, co oznacza, że w zaistniałej sytuacji nabycia przez Pana zarówno prawa do emerytury policyjnej w ramach zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych, jak i prawa do emerytury ustalanej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, doszłoby do zbiegu, o którym stanowi art. 95 ust. 1 tej ustawy, a Panu przysługiwać będzie wypłata tylko jednego z tych świadczeń – wyższego lub przez Pana wybranego.

Zobacz również: Naliczanie emerytury policyjnej

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »