Emerytura nauczyciela z długim stażem

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mama jest nauczycielem z długim stażem – pracuje ciągle w zawodzie od 1978 roku, w październiku 2017 roku kończy 60 lat. Czy może przejść na emeryturę na starych zasadach z Karty Nauczyciela przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego? Kadry wysyłają ją na emeryturę kompensacyjną (niską), która w październiku, jak rozumiem, zamieni się na powszechną także niższą niż ta z Karty Nauczyciela na starych zasadach. Niby nie może iść na emeryturę z Karty, ponieważ nie spełnia jakiegoś wieku – nie chodzi o ilość przepracowanych lat – tak twierdzą panie w kadrach.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisany przez Pana problem regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191)

Zgodnie z art. 88 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 1a i art. 88 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę (ust. 1).

Nauczyciele spełniający warunki określone w ust. 1 mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1 ustawy (ust. 1a). Prawo do emerytury, o której mowa w ust. 1, bez względu na wiek, mają także nauczyciele urodzeni po dniu 31.12.1948 r. a przed dniem 01.01.1969 r., którzy spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa (ust. 2a).

Z literalnego brzmienia cytowanego przepisu wynika jednoznacznie, że dla przyznania prawa do emerytury nauczycielskiej koniecznym jest spełnienie łącznie wszystkich wymienionych warunków, w tym rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela lub rozwiązania stosunku pracy w okolicznościach wskazanych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z Pana opisem mama zaczęła pracę w sierpniu 1978 roku, zgodnie z zapisami ww. ustawy KN, art. 88, na dzień 31 grudnia 2008 r musiałaby spełniać warunek 30 lat pracy, w tym 20 lat przy tablicy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 maja 2010 r., sygn. akt II UK 352/09, LEX nr 604225, stwierdził, iż „nauczyciele mogą przejść na emeryturę po spełnieniu warunku rozwiązania umowy o pracę, lecz bez czasowego ograniczenia jego wypełnienia przed dniem 31 grudnia 2008 r., jeżeli pozostałe warunki przewidziane w art. 88 ust. 1 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela wypełnią przed tą datą”. Tak samo stwierdził SN wyroku z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. akt I UK 262/09, LEX nr 585728, wskazując, iż „nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli do 31 grudnia 2008 r. spełnili warunki określone w art. 88 ust. 1 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela, a warunek rozwiązania stosunku pracy spełnią po 31 grudnia 2008 r.”.

Istotne jest, aby sprawdzić, czy aby na pewno ma 30 lat pracy, czy nie ma okresów nieskładkowych w takich proporcjach ze składkowymi, że nie wyjdzie jej 30 lat pracy. Jest to dość istotne, czy ma pełne 20 lat pracy czy tablicy.

Z tej emerytury mama może skorzystać jedynie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Zobacz również: Emerytura z karty nauczyciela

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »