Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Emerytura rolnicza i niezaprzestanie działalności rolniczej

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2020-11-02 • Aktualizacja: 2021-06-04

Emerytura rolnicza – w wieku 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna – przyznana na podstawie art 19.1 nie wymaga zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Czy po przyznaniu emerytury Prezes ma prawo do zawieszania z art. 28 części uzupełniającej w sytuacji, gdy prawo do świadczenia zostało już przyznane?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura rolnicza i niezaprzestanie działalności rolniczej

Prawo do emerytury rolniczej

Wracając do sygnalizowanej przez Pana sprawy. Jak wiadomo, prawo do emerytury rolniczej uzyskują osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat – w przypadku kobiet i 65 lat – gdy chodzi o mężczyzn) oraz podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez czas co najmniej 100 kwartałów (25 lat). Warunki te muszą być spełnione łącznie. Zatem prawo do emerytury Pan posiada.

Dalsze prowadzenie działalności na emeryturze

W przypadku jednak, gdy Pan jako rolnik uprawniony do emerytury nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, będzie Pan dostawał jedynie część składkową świadczenia. Natomiast wypłata części uzupełniającej (znacznie wyższej) ulega zawieszeniu. Decyduje o tym przepis art. 28 z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 277) który należy interpretować w powiązaniu z art. 6 pkt 1 i 3 ustawy, w którym podmiotem ubezpieczenia nie jest właściciel lub posiadacz gospodarstwa rolnego, lecz wyłącznie osoba prowadząca działalność rolniczą w posiadanym gospodarstwie rolnym. Przepis ten w sposób wyczerpujący precyzuje zasady zawieszania rolniczych świadczeń emerytalnych, a ust. 4 tego artykułu definiuje zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

W myśl tej ustawowej definicji uznaje się, że „emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej, nie uwzględniając:

1. gruntów wydzierżawionych na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie będącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,

2. gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych,

3. gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

4. własności (udziału we współwłasności) nie ustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka”.

Definicja gospodarstwa rolnego

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

Zaprzestanie działalności rolniczej

Zatem chcąc spełnić warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej /działu specjalnego, należałoby przenieść własność i posiadanie działu na inną osobę, np. poprzez wydzierżawienie innej osobie fizycznej czy prawnej (na 10 lat). Z tym, że taka umowa dzierżawy, aby mogła stanowić podstawę do wypłaty części uzupełniającej emerytury, musi spełniać warunki określone w ww. ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, a nadto być zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków (fakt zgłoszenia należy zapisać w umowie). Dokument świadczący o przekazaniu gospodarstwa (np. umowę dzierżawy) należy dostarczyć do KRUS-u, który wypłaca emeryturę. Umowa taka jest bowiem uznawana za wniosek o podjęcie wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej.

Uzyskanie części uzupełniającej emerytury

Niestety zgodnie z ust. 11 art. 28 ww. ustawy jedynie w przypadku, gdy emeryt uprawniony do emerytury prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, wypłaty nie zawiesza się. Tymczasem Pana małżonka również jest na emeryturze rolniczej, zatem, niestety, aby uzyskać pełną emeryturę, należałoby albo sprzedać, albo wydzierżawić gospodarstwo.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »