Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura z FUS-u

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-11-01

Czy mam prawo do emerytury FUS-u po ukończeniu 65 lat życia? Od 1990 roku otrzymuję świadczenie emerytalne z MSW, pracując jednocześnie poza resortem na umowę o pracę i opłacając składki ZUS. Na moje składane wnioski doliczano do podstawy świadczenia emerytalnego po 1,3% rocznie. W chwili ukończenia 65 lat będę posiadał blisko 30-letni staż pracy poza resortem MSW. Obecnie moje świadczenie emerytalne wynosi obecnie niewiele ponad najniższe świadczenie z ZUS-u.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, iż zasadniczo miałby Pan prawo do emerytury cywilnej – od 1990 roku były odprowadzane składki do ZUS-u. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej art. 2 ustawy z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 8, poz. 38), nie wyłączał nabycia prawa do emerytury z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez emerytów mundurowych, jeżeli okresy składkowe, o których mowa w tym przepisie, nie zostały uwzględnione przy obliczeniu emerytury MSW.

Wskazany wyżej przepis stanowił, że „świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują ubezpieczonym w razie spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy mają ustalone prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, obliczonej z uwzględnieniem okresów składkowych, o których mowa w art. 6 ust. 1, pkt 1–3, 5 i 7–10 oraz w ust. 2”.

W stanie prawnym do 1 października 2003 r. każde prawo do emerytury (mundurowej i powszechnej) ustalało się niezależnie, tj. według reguł danej ustawy (systemu), i następnie uprawniony mógł dokonać wyboru świadczenia.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, iż przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 8, poz. 38), nie wyłączał nabycia prawa do emerytury z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez emeryta mundurowego, jeżeli okresy składkowe, o których mowa w tym przepisie, nie zostały uwzględnione przy obliczeniu emerytury.

W Pana przypadku doliczano Panu po 1,3% rocznie do emerytury mundurowej, więc cyklicznie podwyższał Pan sobie świadczenie mundurowe. Okresy ZUS zostały zaliczone do świadczenia MSWiA. Nie ma Pan możliwości obecnie starać się o emeryturę z ZUS-u, bowiem nie ma Pan zasadniczo okresów ubezpieczenia ZUS, które nie zostałyby zaliczone do świadczenia mundurowego.

Co prawda obecnie jedynym kryterium jest wiek – w zakresie nabycia prawa do emerytury, ale wysokość zależy od zgromadzonych składek. A Pana składki powiększyły kapitał emerytury mundurowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Emerytura na starych zasadach dla nauczyciela

Jestem nauczycielką z 35-letnim stażem pracy i 3-letnim okresem tzw. pasionki. Mam pytanie dotyczące emerytury na starych zasadach. Czy mogę się...

 

Odejście na emeryturę żołnierza

Sprawa dotyczy odejścia na emeryturę żołnierza. W roku 2003 zakończyłem 12-miesięczną służbę zasadniczą. Po dwóch latach w roku 2005...

 

Czy jako kierowca OSP mogę już iść na emeryturę?

Czy jako kierowca OSP od 13 lat (mój wiek to 55 lat) z ogólnym stażem pracy 38 lat, mam szansę na uzyskanie emerytury?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »