Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura kolejowa

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-03-24

Mam 62 lata. Przepracowanych lat pracy razem mam 40, w tym ponad 16 lat w przedsiębiorstwie kolei PKP. W czasie pracy dla PKP byłem delegowany do pracy w NRD, gdzie przepracowałem ponad 6 lat jako kierownik zespołu w Berlinie. Delegowany byłem z mojej macierzystej firmy, z nią też niezmiennie łączyła mnie umowa o pracę, charakter pracy w Berlinie był także kolejowy, bowiem świadczyliśmy usługi kolejowe dla niemieckich kolei państwowych. Od listopada 1990 r. jestem na rencie inwalidzkiej kolejowej i nadal pracuję. Czy przysługuje mi emerytura kolejowa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zastosowanie w stosunku do Pana mieć będzie przepis art. 50 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który brzmi, że emerytura kolejowa, o której mowa w art. 40, przysługuje pracownikom kolejowym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa;

2) warunki do uzyskania emerytury określone w tym przepisie spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.;

3) (uchylony).

2. Przepis art. 46 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 40 ustawy o emeryturach i rentach z FUS stanowi, iż „kolejowa emerytura przysługuje pracownikowi kolejowemu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 55 lat, mężczyzn 60 lat;

2) ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny, w tym co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei, łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do okresów zatrudnienia na kolei, o których mowa w art. 44-45.

W Pana przypadku problem będzie się sprowadzał jedynie do tego, czy spełnił Pan warunki, o których mowa w art. 40 ustawy do dnia 31 grudnia 2008 roku, tak więc czy ma Pan wymagany okresy pracy (25 lat pracy, w tym 15 lat na kolei), ale czy osiągnął Pan przed tą datą 60 lat życia (niestety skoro teraz ma Pan 62 lata, to przed 2008 roku nie ukończył Pan 60 roku życia), a zatem warunek ukończenia 60 lat życia nie został spełniony i emerytura kolejowa Panu niestety nie przysługuje.

Już tak na marginesie dodam, że w myśl art. 42. 1 ustawy pracownikami kolejowymi w rozumieniu ustawy są osoby pozostające w stosunku pracy w:

1) jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”, z wyłączeniem biur projektów kolejowych;

2) innych jednostkach (komórkach) organizacyjnych, których pracownicy byli objęci dotychczasowymi przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin;

3) podmiotach wydzielonych z przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” w okresie od dnia 1 września 1999 r. do dnia wpisu spółki „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” do rejestru handlowego.

2. Zatrudnienie pracowników kolejowych w jednostkach (komórkach) organizacyjnych, określonych w ust. 1, zwanych dalej „kolejowymi jednostkami organizacyjnymi”, uważa się w rozumieniu ustawy za zatrudnienie na kolei.

3. Od dnia wpisu spółki „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” do rejestru handlowego pracownikami kolejowymi, w rozumieniu ustawy, są również pracownicy zatrudnieni w tej spółce oraz w innych podmiotach wydzielonych z tej spółki na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm. 4)).

Natomiast okoliczność, czy do czasu pracy na kolei zalicza się okres Pana pracy za granicą, podlega ocenie na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy, który stanowi, iż:

Za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne:

1) zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia:

a) na obszarze Państwa Polskiego – w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy albo rentę chorobową,

b) obywateli polskich za granicą – w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach lub misjach specjalnych, a także w innych polskich placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach, do których zostali delegowani lub skierowani; dotyczy to również członków rodziny delegowanego lub skierowanego tam pracownika, którzy podjęli zatrudnienie w tych placówkach w czasie pobytu za granicą,

c) obywateli polskich za granicą – w organizacjach międzynarodowych, zagranicznych instytucjach i w zakładach, do których zostali skierowani w ramach współpracy międzynarodowej lub w których byli zatrudnieni za zgodą właściwych władz polskich; zgoda nie jest wymagana w stosunku do pracowników, którzy wyjechali za granicę przed dniem 9 maja 1945 r.,

d) obywateli polskich za granicą – u innych pracodawców zagranicznych, jeżeli w okresie pracy za granicą były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce.

Istotnym jest zatem w Pana przypadku, czy w Polsce były opłacane składki, niestety trzeba stwierdzić, że ze stanu faktycznego sprawy wynika, że nie spełnił Pan wymogu osiągnięcia 60 lat przed 2008 rokiem, więc emerytura kolejowa Panu nie przysługuje. W praktyce w zasadzie tylko kobiety urodzone w tym okresie mają możność uzyskania uprawnień do tej emerytury.

Generalnie emerytura kolejowa różni się tym od zwykłej, że niższy jest wiek emerytalny. Renta chorobowa jest owszem zaliczana do czasu pracy równorzędnego z pracą na kolei, z uwagi na brak ukończenia 60 roku życia przed końcem 2008 roku nie nabędzie Pan uprawnień do emerytury kolejowej (art. 50 ustawy).

Opis stanu faktycznego z 18 września 2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Warunki przejścia na emeryturę pomostową

W listopadzie skończę 57 lat, przepracowałam w banku 35 lat. Od 2003 r. prowadzę równocześnie działalność gospodarczą. Bank rozwiązał ze mną...

 

Doliczenie innych okresów do stażu pracy w wojsku

Doliczenie innych okresów do stażu pracy w wojsku

Jestem żołnierzem zawodowym. Wcześniej byłem w służbie zasadniczej, później rok na zasiłku dla bezrobotnych oraz pracowałem sezonowo. Czy te okresy...

Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie odmowy przyznania emerytury

Na świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wydanym przez nieistniejący już zakład, określono moje stanowisko jako spawacz (wymienione...

 

Starania o uzyskanie 1,5 świadczenia emerytalnego

Posiadam rentę w związku ze służbą wojskową, po przebytych urazach na kontrakcie w służbie zawodowej, również posiadam emeryturę z ZUS-u....

 

Przepisanie emerytury

Mój ojciec ma 80 lat, jest na emeryturze i jest wdowcem. Opiekujemy się nim na zmianę – tj. ja i moje dwie siostry. Ojciec wymyślił, że...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »