Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura wojskowa a emigracja na stałe

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-01-06

Chciałbym wyjaśnić kwestię mojej wojskowej emerytury. Otóż po przepracowaniu ponad 15 lat w wojsku przeszedłem na emeryturę, którą pobieram od roku 2009 r. Wyemigrowałem na stałe do Niemiec i podjąłem tam pracę, stąd z emerytury była mi potrącana kwota zaliczkowo na podatek dochodowy oraz kwota w wysokości 25% z tytułu zarobkowania. W tym roku zostało mi nadane niemieckie obywatelstwo. W związku z tym już nie pobierano mi zaliczki na podatek dochodowy (rozliczać muszę się teraz z mojej emerytury w Niemczech), lecz w dalszym ciągu moja emerytura jest zmniejszana o 25% z tytułu zarobkowania. Wojskowe Biuro Emerytalne przesłało mi decyzję, z której wynika, że potrącenia z tytułu zarobkowania pozostają. Czy słusznie w dalszym ciągu naliczane mi są potrącenia z tytułu zarobkowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana obywatelstwa nie wpływa na zmianę prawa w zakresie wypłaty emerytury wojskowej.

Zgodnie z art. 3. 1. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin „Użyte w ustawie bez bliższego określenia pojęcia oznaczają: 1) emerytura – emeryturę wojskową; 2) emeryt – emeryta wojskowego”.

Jak widać bez względu na obywatelstwo.

Zgodnie z art. 40:

„1. W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Przepisy art. 104 ust. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje się również do renty inwalidzkiej III grupy.

3. W razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze”.

Regulacje prawne dotyczące zawieszania i zmniejszania oraz rozliczania świadczeń emerytalno-rentowych zawarte są w:

 • art. 103-105 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. z 2009 r., Dz. U. nr 153 poz.1227 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną; art. 125, 127, 134, 135 i 138 ustawy emerytalnej, w których określone zostały obowiązki płatników składek i zarobkujących świadczeniobiorców, zasady wznawiania świadczeń oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz. U. Nr 58 poz. 290 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem o zawieszalności, przy czym zgodnie z art. 194 ustawy emerytalnej stosuje się je w takim zakresie, w jakim jest zgodne z ustawą emerytalną;
 • ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 11 poz. 74 z późn. zm.), w której – między innymi – zostały określone rodzaje działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi oraz zdefiniowano pojęcie przychodu.

Na zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości wpływa przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Za działalność podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym – popularnie określaną jako dodatkowa praca zarobkowa – uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Jest to w szczególności:

 • praca wykonywana w ramach stosunku pracy,
 • praca nakładcza,
 • praca wykonywana na podstawie umowy-zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpraca przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 • praca wykonywana w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa-zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpraca przy wykonywaniu tej umowy,
 • praca wykonywana na podstawie:
  • umowy-zlecenia,
  • umowy agencyjnej,
  • innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
  • umowy o dzieło,
 • jeżeli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
 • prowadzenie pozarolniczej działalności oraz współpraca przy jej wykonywaniu,
 • praca wykonywana w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • odpłatne świadczenie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania oraz,
 • pobieranie stypendium sportowego,
 • sprawowanie mandatu posła oraz posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora.

Na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń wpływa także przychód osiągnięty za granicą.

Informacja, że otrzyma Pan emeryturę brutto, oznacza, że nie będą Panu potrącane składki obowiązkowe w kraju, w tym podatek. Nie dotyczy to zawieszania i zmniejszania z tytułu zarobkowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przegrana sprawa z ZUS-em o emeryturę w sądzie apelacyjnym – co robić?

Mój tata kilka miesięcy temu skończył 60 lat, ma przepracowane 35 lat, w tym 16 w warunkach szczególnych. ZUS odmówił mu przyznania emerytury. Tata...

 

Przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową

Czy należy się przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową po 30 miesiącach pracy po przejściu na emeryturę? W roku 2005 poprosiłam...

 

Odprawa dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę

Pracuję w szkole, jestem nauczycielem. Kilka lat temu nabyłam prawo do wcześniejszej emerytury na którą chciałabym przejść od lutego tego roku. Dwa...

 

Przeliczanie emerytury nauczycielskiej

Od 1977 r. pracowałem w szkole, w 2007 r. przeszedłem na emeryturę nauczycielską. W tym czasie pracowałem na część etatu przez prawie 3 lata....

 

Przeliczenie odwieszonej emerytury

Przeliczenie odwieszonej emerytury

Cztery lata temu, po ukończeniu 60 lat wystąpiłem z wnioskiem do ZUS o przyznanie mi wcześniejszej emerytury. Otrzymałem decyzję o wysokości...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »