Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Informowanie o możliwości przejścia na świadczenie kompensacyjne

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-08-01

Czy ZUS ma obowiązek poinformowania o spełnieniu wymogów przejścia na świadczenia kompensacyjne nauczycieli przed rozwiązaniem stosunku pracy (naliczenia 20-letniego okresu pracy przy tablicy)? Wymóg wieku i 30-letniego okresu składkowego jest spełniony. Złożono wniosek, lecz urzędnik stale odwleka sprawę, żądając coraz to nowych dokumentów z okresu naliczonego wcześniej kapitału początkowego. Nie ukrywam, że zależy mi na czasie uzyskania świadczenia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki nabycia prawa do świadczenia kompensacyjnego określa art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, przewidując, że „świadczenie to przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

1) osiągnęli wiek, o którym mowa w ust. 3,

2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 6 rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 tej ustawy, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

3) rozwiązali stosunek pracy.

Postępowanie w sprawie świadczenia kompensacyjnego wszczyna się na wniosek nauczyciela zgłoszony w ZUS bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek. Do wniosku o świadczenie kompensacyjne należy dołączyć dokumenty pozwalające na ustalenie prawa do tego świadczenia, a także jego wysokości. Od decyzji wydanej w sprawie świadczenia kompensacyjnego przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.

Bez rozwiązania stosunku pracy decyzja co do świadczenia zawsze będzie negatywna. Przepisy uprawniające do nabycia świadczeń o wyjątkowym charakterze wymagają ścisłej wykładni (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2011 r., sygn. akt II UK 2/11, M. Pr. Pracy 2011 Nr 12, str. 663- 664), a więc nie jest dopuszczalne w takim przypadku stosowanie rozwiązań przyjętych na potrzeby świadczeń o innym charakterze. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, o którym mowa w art. 4 ustawy o świadczeniach kompensacyjnych, jest świadczeniem dla tych ubezpieczonych, którzy poza innymi jeszcze przesłankami spełniają także warunek faktycznego wykonywania pracy nauczyciela w jednostkach, wymienionych w art. 2 pkt 1 tej ustawy w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Ustawa ta używa sformułowania „wykonywania pracy” przez co najmniej 20 lat pracy w określonych jednostkach oświaty. Oznacza to, że przy ustalaniu tego stażu nie podlegają uwzględnieniu okresy niewykonywania takiej pracy. W związku z tym do okresu pracy nauczycielskiej nie wlicza się okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego ani okresu służby wojskowej. Nie są też w nim uwzględniane okresy niewykonywania pracy nauczycielskiej, za które nauczyciel otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

ZUS nie ma obowiązku wcześniejszego zawiadamiania strony, czy spełnia warunki (wszystkie pozostałe). To łatwo stwierdzić na podstawie dokumentacji. Jeśli ZUS zwleka z wydaniem decyzji, należy złożyć skargę na bezczynność organu (o ile nie wydal decyzji w ciągu 30 dni, a wniosek nie zawierał braków).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »