Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Interpretacja art. 185 ustawy o emeryturach i rentach FUS

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-03-21

Proszę o interpretację art. 185 ustawy o emeryturach i rentach FUS. Co znaczy „faktyczne przejście na emeryturę”? Czy jest to data przyznania emerytury, czy data podjęcia świadczenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 185 ustawy o emeryturach i rentach FUS przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do emerytury w wieku określonym w art. 184 kapitał początkowy podlega przeliczeniu poprzez dodanie do okresów składkowych okresu równego różnicy pomiędzy wiekiem emerytalnym, o którym mowa w art. 24, a faktycznym wiekiem przejścia na emeryturę. Do przeliczonego kapitału początkowego stosuje się przepisy art. 173 ust. 3-6.

Zgodnie z art. 103a ustawy emerytalnej, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Przepis ten stosuje się również do emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, w zależności od daty urodzenia oraz płci. Tak więc ci emeryci, którzy kontynuują zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni przed dniem nabycia prawa do emerytury, muszą się liczyć z tym, że mimo iż ukończyli wiek zwalniający ich z zawieszalności – przysługująca im emerytura zostanie zawieszona.

Dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. posiadających odpowiedni okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, działalności twórczej lub artystycznej, pracy kolejowej lub pracy górniczej przewidziana została dodatkowa możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. Możliwość ta dotyczy osób, które spełniły łącznie następujące warunki:

– na dzień 1 stycznia 1999 r. posiadały okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn co najmniej 25 lat, w tym wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, działalności twórczej lub artystycznej, zatrudnienia na kolei lub pracy górniczej (patrz: okres wymagany dla przyznania wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania wspomnianych prac dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.),

– osiągnęły obniżony wiek emerytalny (przewidziany dla uzyskania wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania ww. prac przez osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r.),

– nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. przyznanie emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej nie jest już uzależnione od warunku rozwiązania stosunku pracy.

Należy odróżnić przyznanie emerytury (w drodze decyzji ZUS) od faktycznego przejścia na emeryturę (obydwa wydarzenia nie muszą się pokrywać). Nie da się faktycznie przejść na emeryturę, bez decyzji ZUS (a więc pobierać świadczenia), ale można otrzymać decyzję ZUS bez faktycznego przejścia na emeryturę.

Oznacza to, że przez faktyczne przejście na emeryturę należy rozumieć nie moment przyznania emerytury decyzją ZUS, ale moment rozpoczęcia pobierania świadczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Emerytura z Ukrainy wypłacana w Polsce

Gdzie po uzyskaniu przez emeryta z Ukrainy stałego pobytu w Polsce powinien on się zgłosić (i jak wygląda procedura), aby mógł otrzymywać...

 

Praca w USA na wcześniejszej emeryturze, czy będą konsekwencje?

Mój wujek pracował w USA w latach 1997-2001, będąc w Polsce na wcześniejszej emeryturze. W 2002 r. skończył 60 lat. Czy może ubiegać...

 

Emerytura dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Spełniłem wszystkie warunki do przejścia na emeryturę z art. 88 KN (oprócz zwolnienia się z pracy). Od kilku lat prowadzę pozarolniczą...

 

Nieujawnienie pracy za granicą przy przyznaniu emerytury w Polsce

Nieujawnienie pracy za granicą przy przyznaniu emerytury w Polsce

Trzy miesiące temu przyznano mi emeryturę (jestem urodzona w 1955 r.). We wniosku nie ujawniłam, że jestem ubezpieczona za granicą i tu pracuję....

Jakie warunki musi spełnić górnik, aby przejść na emeryturę pomostową?

Mój mąż urodził się w 1956 r. Pracuje w kopalni od 1976 r., jest górnikiem. Na dzień 01.01.1999 r. ma udowodnione okresy pracy: nieskładkowe 9...

 

Zasady obliczania emerytury funkcjonariusza PSP

Nabyłem prawo do emerytury jako funkcjonariusz PSP*. W roku 1987 ukończyłem 2-letnią szkołę chorążych i rozpocząłem pracę w PSP. Po...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »