Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać emeryturę mieszaną?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2020-03-27

Czy i jak mogę uzyskać prawo do emerytury mieszanej? Moja data urodzin to 14.06.1949 r. Emeryturę zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami otrzymałem od czerwca 2015 r.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Jak uzyskać emeryturę mieszaną?

Ustalenie emerytury

Zgodnie obowiązującymi ogólnymi regułami przy ustalaniu emerytury pod uwagę brane są dwa czynniki: wysokość podstawy wymiaru składki uwzględnionego okresu składkowego i nieskładkowego oraz kwota bazowa, obowiązująca w dniu powstania prawa do świadczenia (art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 359, z późn. zm. – zwana dalej „ustawą emerytalną”).

Nabycie prawa do emerytury

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. nabywają prawo do emerytury na starych zasadach. Muszą więc spełnić następujące kryteria:

  • osiągnąć wiek emerytalny, wynoszący dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat,
  • udowodnić okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

Przy wyliczeniu dla tych osób emerytury brane są pod uwagę długości okresów składkowych, nieskładkowych oraz podstawa wymiaru.

Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego (art. 19 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Podstawę obliczenia emerytury ustalanej z kolei na nowych zasadach, będą stanowić składki na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wyplata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego (art. 25 ust.1 ustawy emerytalnej). Osoby urodzone w latach 1949–1968 mają prawo do uczestniczenia w nowym systemie emerytalnym, ale mogły wybrać, czy ich składka ma być przekazywana w całości do I filara zarządzanego przez ZUS, czy powinna być dzielona pomiędzy I i II filar (OFE i ZUS). Ubezpieczeni pozostający wyłącznie w I filarze (ZUS) lub którzy zrezygnowali z uczestnictwa w OFE, otrzymywali emeryturę mieszaną. A zatem można z tego wysunąć wniosek, że osobom urodzonym po 1948 r., które nie miały obowiązku przystąpienia do nowego systemu i nie zrobiły tego, ale nie przeszły na emeryturę na starych zasadach, ZUS obliczy świadczenie według tzw. systemu mieszanego, tj. częściowo na starych, a częściowo na nowych zasadach.

Warunki uzyskania emerytury mieszanej

Zasadniczo jednak warunkami uzyskania emerytury mieszanej są także:

  • osiągnięcie obowiązującego w tym okresie powszechnego wieku emerytalnego w latach 2009–2014,
  • niepobranie emerytury, choćby za 1 miesiąc, na podstawie przepisów o tzw. wcześniejszych emeryturach, przyznawanych przed osiągnięciem 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

I tak, zgodnie z art.183 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które np. osiągnęły wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2013 i w 2014 r. obliczało się według proporcji 20% emerytury obliczonej na starych zasadach oraz 80% emerytury obliczonej na nowych zasadach.

W przypadku mężczyzn tak jak w Pana sytuacji urodzonych w lipcu 1949 r. wiek emerytalny przypadał w lutym 2015 r., a więc już po 2014 r., który był ostaniem możliwym do wystąpienia z wnioskiem o emeryturę mieszaną. Z tego wniosek, że w konsekwencji nie było możliwym zastosowanie przy obliczaniu należnej Panu emerytury reguł wynikających z ww. art. 183 ustawy emerytalnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Emerytura opiekuna dziecka niepełnosprawnego

Pracownik jest opiekunem dziecka niepełnosprawnego i otrzymuje świadczenie. Jednocześnie pracuje, ale chce złożyć wniosek do ZUS-u o emeryturę...

 

Prawidłowe obliczenie odprawy emerytalnej

Mam pytanie dotyczące zasad prawidłowego obliczania odprawy emerytalnej. 25 lutego odeszłam na emeryturę. Odprawę emerytalną naliczono mi z lutego. Czy...

 

Wcześniejsza emerytura dla mechanika samochodowego pracującego w kanałach remontowych

W okresie od 1986 r. do końca 1998 r. pracowałem w grupie remontowo-konserwacyjnej spółdzielni mieszkaniowej. W związku z tym mam pytanie:...

 

Ile musi być przepracowanych lat w warunkach szkodliwych aby starać się o wcześniejszą emeryturę?

Kilka dni temu skończyłem 60 lat. W chwili obecnej mam przepracowane 45 lat, w tym lata w warunkach szkodliwych. Ile musi być tych lat, abym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »