Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zmienić niską emeryturę na wyższą?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2021-11-22

Urodziłam się w 1953 roku. Przepracowałam na PKP 37 lat. Przeszłam na emeryturę w 2008 w wieku 55 lat. Przeliczono mi emeryturę i w porównaniu do koleżanek mam o 100% niższą emeryturę. Razem przepracowaliśmy na tym samym stanowisku. Do kogo mam się zgłosić z tym problemem? Wydaje mi się, że oszukano mnie przy przeliczeniu. Jak zmienić niską emeryturę na wyższą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zmienić niską emeryturę na wyższą?

Podstawa obliczenia emerytury

W Pani sprawie chodzi o ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z jej treścią:

„Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568) po art. 194h dodaje się art. 194i i art. 194j w brzmieniu:

»Art. 194i. Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ubezpieczonego urodzonego w 1953 r., nie stosuje się przepisu art. 25 ust. 1b, jeżeli wniosek o przyznanie tej emerytury zgłosi w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. …), pod warunkiem że prawo do emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalnego ma ustalone na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Art. 194j. 1. Kwotę emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ubezpieczonemu urodzonemu w 1953 r., który wcześniej pobierał emeryturę wymienioną w art. 25 ust. 1b na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r., ustala się ponownie od podstawy ustalonej z zastosowaniem art. 194i.

2. Przeliczeniu podlega podstawa obliczenia emerytury przyjęta w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury.

3. Do ustalenia nowej kwoty emerytury przyjmuje się średnie dalsze trwanie życia przyjęte w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury, a następnie uwzględnia się kolejne zmiany wysokości świadczenia.

4. Emerytura w ponownie ustalonej wysokości przysługuje od dnia, od którego podjęto wypłatę emerytury przyznanej na podstawie art. 24, a w przypadku gdy prawo do tej emerytury było zawieszone – od dnia, od którego mogłaby być podjęta jej wypłata.

5. Jeżeli ponownie ustalona wysokość emerytury przyznanej na podstawie art. 24 jest wyższa od wypłacanej dotychczas, emerytowi wypłaca się wyrównanie. Kwotę wyrównania stanowi różnica między sumą kwot emerytur, jakie przysługiwałyby w okresie od dnia, o którym mowa w ust. 4, do dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ich waloryzacji, a sumą kwot wypłaconych w tym okresie.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do ponownego ustalenia wysokości renty rodzinnej«”.

Ustawa ta ma zastosowanie do osób, które pobierały wcześniejszą emeryturę przed 2013 rokiem, po 2013 roku przeszły na zwykłą emeryturę, a ZUS odliczył im wcześniej pobrane świadczenie.

Nowelizacja zakłada, że osoby urodzone w 1953 r., które pobierają emeryturę wcześniejszą przyznaną w oparciu o wniosek złożony przed 2013 r., mogą przejść na emeryturę powszechną bez zastosowania przepisu art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nakazującego odejmowanie od podstawy obliczenia emerytury kwot wcześniej pobranych emerytur, pod warunkiem, że wniosek o emeryturę złożą w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Nowe przeliczenie emerytury i wyrównanie

W zakresie zaś emerytów – kobiet ur. w 1953 r., które przeszły z emerytury wcześniejszej na zwykłą, emerytura może być przeliczona (z pominięciem art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Ustawa przewiduje, że za wcześniejsze lata, w których emeryt pobierał emeryturę zaniżoną w wyniku zastosowania art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – otrzyma wyrównanie.

„Kwotę wyrównania stanowi różnica między sumą kwot emerytur, jakie przysługiwałyby w okresie od dnia, o którym mowa w ust. 4, do dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ich waloryzacji, a sumą kwot wypłaconych w tym okresie”.

W Pani przypadku taka jest różnica między nową emeryturą a starą – tak wynika ze składek zgromadzonych na koncie ubezpieczeniowym.

Każdy ma inne wyrównanie, bowiem dla każdego ta emerytura ma inną wysokość. Co prawda nie jestem w stanie podać Pani prawidłowości wyliczenia i porównania, ale moim zdaniem błędnie odjęto Pani kwotę wypłaconych świadczeń, bowiem, jak podejrzewam, doliczono Pani deputat węglowy do wypłaconego świadczenia. Przez ten okres nie wypłacono by Pani aż 225 tys. 772,69 zł.

Powinna Pani złożyć odwołanie w tym zakresie do sądu za pośrednictwem ZUS-u.

Wysokość samego świadczenia jest obliczona prawidłowo. Kapitał plus składki – zwaloryzowane, podzielone przez średnie dalsze trwanie życia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »