Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-13

W sierpniu skończyłam 60 lat. Za 6 miesięcy uzyskam prawo do emerytury. Obecnie przebywam na zasiłku chorobowym. Chcę przejść na emeryturę w przysługującym mi terminie. Jestem dyrektorem w instytucji. Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę – w stosunku do zatrudniającego (burmistrz) i ZUS-u?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Powołani, tak jak mianowanie i wybór należy do tzw. pozaumownych stosunków pracy, które w odróżnieniu od umowy o pracę stanowią akty formalnie jednostronnie, dokonywane przez podmiot zatrudniający bądź przez organ nadzorujący działający w tym zakresie zamiast podmiotu zatrudniającego.

Stosunek pracy na podstawie powołania podlega w zasadzie przepisom, które regulują umowny stosunek pracy. W odrębny sposób jest uregulowane w Kodeksie pracy jedynie rozwiązanie tego stosunku przez organ, który pracownika powołał. Odwołanie pracownika z zajmowanego stanowiska i rozwiązanie stosunku pracy jest pozostawione, zgodnie z art. 70 § 1, swobodnemu uznaniu kompetentnego organu. Pracownik powołany na stanowisko może wypowiedzieć stosunek pracy (art. 69 Kodeksu pracy).

W konsekwencji jego rezygnacja z pełnionej funkcji może być traktowana jako wypowiedzenie.

Chodzi jednak o to, aby pismo w sprawie rezygnacji przewidywało słowa o wypowiedzeniu stosunku pracy, by pracodawca nie potraktował tego jako propozycji w sprawie rozwiązania stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron.

Przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych stanowią, że „stosunek pracy na podstawie wyboru nawiązuje się:

a) w urzędzie marszałkowskim – z marszałkiem, wicemarszałkiem oraz pozostałymi członkami zarządu, jeżeli statut województwa tak stanowi,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

b) w starostwie powiatowym – ze starostą, wicestarostą oraz pozostałymi członkami zarządu powiatu, jeżeli statut powiatu tak stanowi,

c) w urzędzie gminy – z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta),

d) w związkach jednostek samorządu terytorialnego – z przewodniczącym zarządu związku i pozostałymi członkami zarządu, jeżeli statut tak stanowi”.

Uregulowania ustawy są w tym zakresie wyczerpujące, z tym że w stosunku do niektórych podmiotów (pozostałych członków zarządu w starostwie powiatowym oraz przewodniczącego i pozostałych członków zarządu w związkach jednostek samorządu terytorialnego) o kwestii nawiązania stosunku pracy wynikającego z wyboru decydują odpowiednie zapisy w statucie. Przesłanką do nawiązania stosunku pracy z wyboru z pracownikiem jest wyrażenie przez niego zgody na jego nawiązanie.

Osiągnięcie wieku emerytalnego rodzi po stronie pracownika uprawnienie do złożenia wniosku do ZUS o wydanie stosownej decyzji. Prawo to przysługuje pracownikowi, z którego może on, ale nie musi w danym momencie skorzystać. Dotyczy to także osób zatrudnionych na podstawie wyboru.

Decyzją pracownika stosunek pracy może więc ulec rozwiązaniu.

W związku z ustaniem stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa. W świetle zapisu art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu przysługuje jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę. Wysokość tej odprawy uzależniona jest od stażu pracy pracownika. Do stażu zalicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy pracy oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wysokość odprawy wynosi:

  1. po 10 latach pracy – dwumiesięczne wynagrodzenie,
  2. po 15 latach pracy – trzymiesięczne wynagrodzenie,
  3. po 20 latach pracy – sześciomiesięczne wynagrodzenie.

Wysokość odprawy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Ustawa o pracownikach samorządowych zawiera uregulowania korzystniejsze od tych zawartych w art. 921 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że każdemu pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę przysługuje odprawa w wysokości co najmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Aby pracownik uzyskał prawo do odprawy, musi spełnić dwa warunki:

  1. przejść na emeryturę,
  2. musi nastąpić rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Spełnienie przez pracownika warunków do uzyskania prawa do emerytury nie wystarczy, aby otrzymać odprawę emerytalną. O jej nabyciu decyduje faktyczne przejście na emeryturę. W sytuacji gdy pracownik po nabyciu prawa do emerytury kontynuuje zatrudnienie bez rozwiązywania stosunku pracy, uzyskanie odprawy emerytalnej ulega zawieszeniu do czasu faktycznego przejścia na emeryturę. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy, który w swoim wyroku z 11 października 2007 r. (sygn. akt III PK 40/07) stwierdził, iż „z art. 921 § 1 kp wynika, że użyte w nim sformułowanie »przejście na emeryturę« oznacza zmianę statusu pracownika lub pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta. Tak więc przewidziana w powołanym przepisie odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z tak rozumianym przejściem pracownika na emeryturę, choćby ją wcześniej pobierał, chyba że już wcześniej skorzystał z uprawnienia do tej odprawy”. „Odprawa emerytalna przysługuje w dacie przejścia na emeryturę. Datą tą jest data rozwiązania stosunku pracy – w sytuacji gdy pracownikowi wcześniej przyznano emeryturę bądź też data przyznania emerytury decyzją ZUS – w przypadku gdy stosunek pracy uległ rozwiązaniu wcześniej” (L. Krysińska-Wnuk, Prawo pracy 2009, s. 936–937.).

Reasumując – po osiągnięciu wieku emerytalnego proszę rozwiązać stosunek pracy, podając jako przyczynę przejście na emeryturę. Składa się w tym celu oświadczenie pracodawcy. W tym samym dniu proszę złożyć wniosek o emeryturę. Emerytura będzie wypłacona za miesiąc, w którym złożono wniosek (oczywiście po spełnieniu warunku wieku). Jeśli stosunek pracy będzie trwał – wypłata emerytury zostanie zawieszona.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »