Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-13

W sierpniu skończyłam 60 lat. Za 6 miesięcy uzyskam prawo do emerytury. Obecnie przebywam na zasiłku chorobowym. Chcę przejść na emeryturę w przysługującym mi terminie. Jestem dyrektorem w instytucji. Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę – w stosunku do zatrudniającego (burmistrz) i ZUS-u?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę

Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika powołanego na stanowisko

Powołani, tak jak mianowanie i wybór należy do tzw. pozaumownych stosunków pracy, które w odróżnieniu od umowy o pracę stanowią akty formalnie jednostronnie, dokonywane przez podmiot zatrudniający bądź przez organ nadzorujący działający w tym zakresie zamiast podmiotu zatrudniającego.

Stosunek pracy na podstawie powołania podlega w zasadzie przepisom, które regulują umowny stosunek pracy. W odrębny sposób jest uregulowane w Kodeksie pracy jedynie rozwiązanie tego stosunku przez organ, który pracownika powołał. Odwołanie pracownika z zajmowanego stanowiska i rozwiązanie stosunku pracy jest pozostawione, zgodnie z art. 70 § 1, swobodnemu uznaniu kompetentnego organu. Pracownik powołany na stanowisko może wypowiedzieć stosunek pracy (art. 69 Kodeksu pracy).

W konsekwencji jego rezygnacja z pełnionej funkcji może być traktowana jako wypowiedzenie.

Chodzi jednak o to, aby pismo w sprawie rezygnacji przewidywało słowa o wypowiedzeniu stosunku pracy, by pracodawca nie potraktował tego jako propozycji w sprawie rozwiązania stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron.

Przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych stanowią, że „stosunek pracy na podstawie wyboru nawiązuje się:

a) w urzędzie marszałkowskim – z marszałkiem, wicemarszałkiem oraz pozostałymi członkami zarządu, jeżeli statut województwa tak stanowi,

b) w starostwie powiatowym – ze starostą, wicestarostą oraz pozostałymi członkami zarządu powiatu, jeżeli statut powiatu tak stanowi,

c) w urzędzie gminy – z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta),

d) w związkach jednostek samorządu terytorialnego – z przewodniczącym zarządu związku i pozostałymi członkami zarządu, jeżeli statut tak stanowi”.

Uregulowania ustawy są w tym zakresie wyczerpujące, z tym że w stosunku do niektórych podmiotów (pozostałych członków zarządu w starostwie powiatowym oraz przewodniczącego i pozostałych członków zarządu w związkach jednostek samorządu terytorialnego) o kwestii nawiązania stosunku pracy wynikającego z wyboru decydują odpowiednie zapisy w statucie. Przesłanką do nawiązania stosunku pracy z wyboru z pracownikiem jest wyrażenie przez niego zgody na jego nawiązanie.

Osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru

Osiągnięcie wieku emerytalnego rodzi po stronie pracownika uprawnienie do złożenia wniosku do ZUS o wydanie stosownej decyzji. Prawo to przysługuje pracownikowi, z którego może on, ale nie musi w danym momencie skorzystać. Dotyczy to także osób zatrudnionych na podstawie wyboru.

Czy pracownikowi samorządowemu przysługuje odprawa w związku z przejściem na emeryturę?

Decyzją pracownika stosunek pracy może więc ulec rozwiązaniu.

W związku z ustaniem stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa. W świetle zapisu art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu przysługuje jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę. Wysokość tej odprawy uzależniona jest od stażu pracy pracownika. Do stażu zalicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy pracy oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Jak obliczyć wysokość odprawy?

Wysokość odprawy wynosi:

  1. po 10 latach pracy – dwumiesięczne wynagrodzenie,
  2. po 15 latach pracy – trzymiesięczne wynagrodzenie,
  3. po 20 latach pracy – sześciomiesięczne wynagrodzenie.

Wysokość odprawy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Ustawa o pracownikach samorządowych zawiera uregulowania korzystniejsze od tych zawartych w art. 921 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że każdemu pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę przysługuje odprawa w wysokości co najmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Warunki jakie musi spełnić pracownik aby uzyskać prawo do odprawy

Aby pracownik uzyskał prawo do odprawy, musi spełnić dwa warunki:

  1. przejść na emeryturę,
  2. musi nastąpić rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Spełnienie przez pracownika warunków do uzyskania prawa do emerytury nie wystarczy, aby otrzymać odprawę emerytalną. O jej nabyciu decyduje faktyczne przejście na emeryturę. W sytuacji gdy pracownik po nabyciu prawa do emerytury kontynuuje zatrudnienie bez rozwiązywania stosunku pracy, uzyskanie odprawy emerytalnej ulega zawieszeniu do czasu faktycznego przejścia na emeryturę. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy, który w swoim wyroku z 11 października 2007 r. (sygn. akt III PK 40/07) stwierdził, iż „z art. 921 § 1 kp wynika, że użyte w nim sformułowanie »przejście na emeryturę« oznacza zmianę statusu pracownika lub pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta. Tak więc przewidziana w powołanym przepisie odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z tak rozumianym przejściem pracownika na emeryturę, choćby ją wcześniej pobierał, chyba że już wcześniej skorzystał z uprawnienia do tej odprawy”. „Odprawa emerytalna przysługuje w dacie przejścia na emeryturę. Datą tą jest data rozwiązania stosunku pracy – w sytuacji gdy pracownikowi wcześniej przyznano emeryturę bądź też data przyznania emerytury decyzją ZUS – w przypadku gdy stosunek pracy uległ rozwiązaniu wcześniej” (L. Krysińska-Wnuk, Prawo pracy 2009, s. 936–937.).

Reasumując – po osiągnięciu wieku emerytalnego proszę rozwiązać stosunek pracy, podając jako przyczynę przejście na emeryturę. Składa się w tym celu oświadczenie pracodawcy. W tym samym dniu proszę złożyć wniosek o emeryturę. Emerytura będzie wypłacona za miesiąc, w którym złożono wniosek (oczywiście po spełnieniu warunku wieku). Jeśli stosunek pracy będzie trwał – wypłata emerytury zostanie zawieszona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »