Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-13

W sierpniu skończyłam 60 lat. Za 6 miesięcy uzyskam prawo do emerytury. Obecnie przebywam na zasiłku chorobowym. Chcę przejść na emeryturę w przysługującym mi terminie. Jestem dyrektorem w instytucji. Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę – w stosunku do zatrudniającego (burmistrz) i ZUS-u?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Powołani, tak jak mianowanie i wybór należy do tzw. pozaumownych stosunków pracy, które w odróżnieniu od umowy o pracę stanowią akty formalnie jednostronnie, dokonywane przez podmiot zatrudniający bądź przez organ nadzorujący działający w tym zakresie zamiast podmiotu zatrudniającego.

Stosunek pracy na podstawie powołania podlega w zasadzie przepisom, które regulują umowny stosunek pracy. W odrębny sposób jest uregulowane w Kodeksie pracy jedynie rozwiązanie tego stosunku przez organ, który pracownika powołał. Odwołanie pracownika z zajmowanego stanowiska i rozwiązanie stosunku pracy jest pozostawione, zgodnie z art. 70 § 1, swobodnemu uznaniu kompetentnego organu. Pracownik powołany na stanowisko może wypowiedzieć stosunek pracy (art. 69 Kodeksu pracy).

W konsekwencji jego rezygnacja z pełnionej funkcji może być traktowana jako wypowiedzenie.

Chodzi jednak o to, aby pismo w sprawie rezygnacji przewidywało słowa o wypowiedzeniu stosunku pracy, by pracodawca nie potraktował tego jako propozycji w sprawie rozwiązania stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron.

Przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych stanowią, że „stosunek pracy na podstawie wyboru nawiązuje się:

a) w urzędzie marszałkowskim – z marszałkiem, wicemarszałkiem oraz pozostałymi członkami zarządu, jeżeli statut województwa tak stanowi,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

b) w starostwie powiatowym – ze starostą, wicestarostą oraz pozostałymi członkami zarządu powiatu, jeżeli statut powiatu tak stanowi,

c) w urzędzie gminy – z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta),

d) w związkach jednostek samorządu terytorialnego – z przewodniczącym zarządu związku i pozostałymi członkami zarządu, jeżeli statut tak stanowi”.

Uregulowania ustawy są w tym zakresie wyczerpujące, z tym że w stosunku do niektórych podmiotów (pozostałych członków zarządu w starostwie powiatowym oraz przewodniczącego i pozostałych członków zarządu w związkach jednostek samorządu terytorialnego) o kwestii nawiązania stosunku pracy wynikającego z wyboru decydują odpowiednie zapisy w statucie. Przesłanką do nawiązania stosunku pracy z wyboru z pracownikiem jest wyrażenie przez niego zgody na jego nawiązanie.

Osiągnięcie wieku emerytalnego rodzi po stronie pracownika uprawnienie do złożenia wniosku do ZUS o wydanie stosownej decyzji. Prawo to przysługuje pracownikowi, z którego może on, ale nie musi w danym momencie skorzystać. Dotyczy to także osób zatrudnionych na podstawie wyboru.

Decyzją pracownika stosunek pracy może więc ulec rozwiązaniu.

W związku z ustaniem stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa. W świetle zapisu art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu przysługuje jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę. Wysokość tej odprawy uzależniona jest od stażu pracy pracownika. Do stażu zalicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy pracy oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wysokość odprawy wynosi:

  1. po 10 latach pracy – dwumiesięczne wynagrodzenie,
  2. po 15 latach pracy – trzymiesięczne wynagrodzenie,
  3. po 20 latach pracy – sześciomiesięczne wynagrodzenie.

Wysokość odprawy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Ustawa o pracownikach samorządowych zawiera uregulowania korzystniejsze od tych zawartych w art. 921 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że każdemu pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę przysługuje odprawa w wysokości co najmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Aby pracownik uzyskał prawo do odprawy, musi spełnić dwa warunki:

  1. przejść na emeryturę,
  2. musi nastąpić rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Spełnienie przez pracownika warunków do uzyskania prawa do emerytury nie wystarczy, aby otrzymać odprawę emerytalną. O jej nabyciu decyduje faktyczne przejście na emeryturę. W sytuacji gdy pracownik po nabyciu prawa do emerytury kontynuuje zatrudnienie bez rozwiązywania stosunku pracy, uzyskanie odprawy emerytalnej ulega zawieszeniu do czasu faktycznego przejścia na emeryturę. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy, który w swoim wyroku z 11 października 2007 r. (sygn. akt III PK 40/07) stwierdził, iż „z art. 921 § 1 kp wynika, że użyte w nim sformułowanie »przejście na emeryturę« oznacza zmianę statusu pracownika lub pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta. Tak więc przewidziana w powołanym przepisie odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z tak rozumianym przejściem pracownika na emeryturę, choćby ją wcześniej pobierał, chyba że już wcześniej skorzystał z uprawnienia do tej odprawy”. „Odprawa emerytalna przysługuje w dacie przejścia na emeryturę. Datą tą jest data rozwiązania stosunku pracy – w sytuacji gdy pracownikowi wcześniej przyznano emeryturę bądź też data przyznania emerytury decyzją ZUS – w przypadku gdy stosunek pracy uległ rozwiązaniu wcześniej” (L. Krysińska-Wnuk, Prawo pracy 2009, s. 936–937.).

Reasumując – po osiągnięciu wieku emerytalnego proszę rozwiązać stosunek pracy, podając jako przyczynę przejście na emeryturę. Składa się w tym celu oświadczenie pracodawcy. W tym samym dniu proszę złożyć wniosek o emeryturę. Emerytura będzie wypłacona za miesiąc, w którym złożono wniosek (oczywiście po spełnieniu warunku wieku). Jeśli stosunek pracy będzie trwał – wypłata emerytury zostanie zawieszona.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dokumenty do emerytury po zawieszeniu renty

W latach 1997-2000 z uwagi na stan zdrowia pobierałam rentę. Czas ten wykorzystałam na przekwalifikowanie się i w roku 1999 podjęłam pracę...

Czy można przejść z renty na emeryturę?

Mam skończone 59 lat, pracuję w warunkach szczególnych, uznanych w przepisach. Moi koledzy korzystali z przejścia na wcześniejszą emeryturę....

Ustanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne po osiągnieciu wieku emertyalnego

Prowadzę samodzielną działalność gospodarczą. 6 listopada2014 osiągnąłem wiek emerytalny. Ostatnią składkę (za listopad 2014) wpłaciłem przed 10...

Świadczenie dla pracownika kopalni

Urodziłem się w 1952 r. Zgodnie z opinią urzędnika nabyłem prawo do emerytury już kilka miesięcy temu, skoro w 1999 r. miałem ponad 25 lat...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »