Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać pomoc z opieki społecznej?

Anna Sufin • Opublikowane: 2015-05-07

Moja mama ze względu na stan zdrowia od kilku lat nie pracuje, nie przyznano jej jednak renty. Mama ma przepracowane 30 lat pracy, ale emeryturę otrzyma dopiero za rok. Tak więc obecnie mama nie otrzymuje żadnych świadczeń, gdyby nie moja pomoc finansowa zostałaby bez środków do życia. Mama mieszka sama i na nikogo oprócz mnie nie może liczyć. Ostatnio jest mi dość ciężko sprostać finansowaniu mamy w tak dużym stopniu, stąd pytanie: czy jest szansa na uzyskanie dla niej jakiejś pomocy z opieki społecznej, aby mnie trochę odciążyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Formy pomocy państwa dla osób znajdujących się w trudnej pozycji finansowej i życiowej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t. z późn. zm.; dalej „ustawa o pomocy społecznej”). Ponadto pomoc państwa dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ustanawiają ustawy:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2013.1456 j.t.), dalej „ustawa o świadczeniach rodzinnych”;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 j.t), dalej „ustawa o rehabilitacji zawodowej”.

W celu uzyskania świadczeń z pomocy społecznej należy zgłosić się do właściwego według miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (art. 101 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Świadczenia są udzielane nie tylko na wniosek osoby potrzebującej pomocy, ale też na wniosek innych osób, ale za zgodą tej, na której rzecz złożono wniosek (art. 102 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

W ustawie o pomocy społecznej określa się, iż pomoc społeczna udzielana jest m.in. z powodu ubóstwa (art. 7 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej). Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają podanych w ustawie (i zmienianych w rozporządzeniach) przy jednoczesnym wystąpieniu podanych problemów, w tym właśnie ubóstwa (art. 8 ust. 1 pkt 1,2). Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej stanowi kwota nieprzekraczająca 477 zł (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej; są jednak świadczenia, które w szczególnych sytuacjach można przyznać nawet przy przekroczeniu kryterium, np. tzw. specjalny zasiłek celowy, art. 41 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Ustawa o pomocy społecznej w art. 8 ust. 3 określa, jak rozumieć dochód.

Jeśli zatem mama zamieszkuje sama, z pewnością spełnia podane wyżej kryterium dochodowe, bo nie posiada żadnych dochodów.

Nawet jeśli mama spełnia kryterium dochodowe podane w ustawie, nie jest jeszcze przesądzone, że otrzyma świadczenia. Ośrodek pomocy społecznej bada bowiem, czy mama może pokonać trudną sytuację, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Zasadą pomocy społecznej jest zasada subsydiarności, która oznacza, że po pomoc społeczną sięga się dopiero w ostatniej kolejności. Innymi możliwościami wyjścia z trudnej sytuacji mogą być:

 • majątek, który mama może spieniężyć;
 • możliwość pracy (w przypadku gdy nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności albo posiada, ale jest napisane, że może pracować, by uzyskać pomoc mama musiałaby wykazać, że bezskutecznie poszukuje pracy, a w przypadku zaproponowania pracy przez ośrodek pomocy społecznej – tę pracę podjąć);
 • możliwość uzyskania świadczeń alimentacyjnych.

Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi (art. 129 § 1 K. r. o.), krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym (art. 129 par. 2 k. r. o.). Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 K.r.o.).

W razie zgłoszenia się przez mamę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej, podczas wywiadu środowiskowego (por. art. 107 ustawy o pomocy społecznej) pracownik socjalny – obok zbadania dochodów mamy – zbada także, czy mama może uzyskać alimenty od męża i dzieci.

Jeżeli mama oświadczy, że Pan alimentuje ją w pełnym zakresie i przy takiej alimentacji sam nie pozostaje w niedostatku, ośrodek odmówi pomocy. Jeśli mama powie natomiast, że Pan jej nie alimentuje w wymaganym zakresie (jak również nie alimentują jej inne dzieci), pracownik zgłosi się na wywiad środowiskowy także do Pana (i innych osób zobowiązanych do alimentacji) i zbada Pana dochody i sytuację finansową, żeby stwierdzić, czy może Pan (i inne osoby) świadczyć alimenty. Jeżeli jednak okaże się, że nie jest Pan w stanie mamie pomóc w zaspokojeniu wszystkich jej potrzeb, a tylko niektórych (i inne dzieci podobnie), będzie miał podstawę do udzielenia pomocy społecznej. Kierownik ośrodka pomocy społecznej może w takiej sytuacji zawrzeć z Panem umowę określającą wysokość świadczonej przez Pana pomocy na rzecz mamy (art. 103 ust. 1). Gdyby się okazało, że może Pan alimentować mamę w większym zakresie niż Pan to robi (oczywiście do granicy jej potrzeb) albo gdy inne osoby zobowiązane nie robią tego wcale, a mama wciąż pozostaje w niedostatku, a Państwo nie chcą się zobowiązać, że będą świadczyć tę pomoc na przyszłość, ośrodek pomocy społecznej może wymagać od mamy do udzielenia świadczeń, by wniosła pozew o alimenty albo też sam taki pozew wniesie (w rzeczywistości robią tak tylko niektóre ośrodki). Do momentu uzyskania alimentów na tej drodze ośrodek powinien udzielać pomocy.

Gdyby jednakże okazało się, że Pan nie jest w stanie alimentować mamy w pełnym zakresie (albo nawet wcale, bo przez to sam popada Pan w ubóstwo i nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb swoich i swojej rodziny), ośrodek powinien przyznać świadczenia. Wśród świadczeń możliwych do uzyskania są m.in. (art. 36 i in. ustawy o pomocy społecznej):

 • zasiłek stały (jeżeli Pana mama legitymowałaby się orzeczeniem lekarza orzecznika / komisji ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub / oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji albo była zaliczona do I lub II grupy inwalidów lub legitymowałaby się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności; zasiłek przyznawany jest na okres niepełnosprawności wskazany w orzeczeniu, przy osobie bez dochodu wynosi on 529 zł miesięcznie).
 • zasiłek okresowy – przyznawany m.in. w przypadku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (czyli dokładnie w takim przypadku, w jakim znajduje się Pana mama), maksymalna wysokość to 418 zł miesięcznie;
 • zasiłki celowe – przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej , np. na żywność, leki, środki czystości, opał, drobne remonty – w różnej wysokości, w zależności od potrzeb i możliwości ośrodka.

Dwa z wyżej wymienionych świadczeń nie wymagają legitymowania się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Jeżeli natomiast Pana mama miałaby możliwość uzyskania takiego stopnia, ale stopnia umiarkowanego i znacznego, otworzyłoby to drogę do innych jeszcze świadczeń (nie tylko wymienionego wyżej zasiłku stałego). Nadmieniam, że o stopień ten należy się starać niezależnie od starań o rentę, orzecznictwo w tym zakresie nie jest powiązane z orzecznictwem ZUS – w tym przedmiocie bowiem orzekają powiatowe i wojewódzkie komisje ds. orzekania o niepełnosprawności.

Mama mogłaby otrzymać np. zasiłek pielęgnacyjny (art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych), przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, który przysługuje m.in. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i wynosi 153 zł miesięcznie.

Jeżeli natomiast Pan (albo któraś z osób, na której ciąży obowiązek alimentacyjny) zrezygnowałby z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo nie podejmował takiego zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

 • orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  – miałby Pan prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 800 zł miesięcznie (od 1 maja 2014 r. podwyższono świadczenie pielęgnacyjne do tej kwoty), niezależnie od wysokości dochodów, art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności wiąże się także z wieloma formami pomocy z PFRON, np. dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacją obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (por. ustawa o rehabilitacji zawodowej), ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2012.361 j.t.).

Stan prawny z 2014 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Źle obliczony okres ciągłego zwolnienia

Będąc na zwolnieniu lekarskim, źle obliczyłem z lekarzem okres ciągłości zwolnienia. Okazało się, że mam nie 182, a 174 dni chorobowego....

 

Ciężka choroba wkrótce po podjęciu nowej pracy

Niedawno, tj. 2 miesiące temu, podjęłam nową pracę. Wczoraj lekarz wystawił mi zwolnienie lekarskie i skierował na dalsze badania. Zapowiada się...

 

Czy dłuższy macierzyński przysługuje matce, która urodziła w grudniu 2012 r.?

Dnia 16 grudnia urodziłam bliźnięta. 17.06.2013 r. weszła w życie nowa ustawa o przedłużonych urlopach macierzyńskich. Czy będę mogła...

 

Postępowanie prowadzone przez ZUS i niepełna dokumentacja

Od 5 miesięcy jestem zatrudniona w firmie X na umowę czasową. Jestem w ciąży, od kilku tygodni przebywam na L4. Mój pracodawca otrzymał z ZUS...

 

Zasiłek chorobowy w ciąży i zasiłek macierzyński przy działalności gospodarczej

Moja żona nie pracuje, jest w drugim miesiącu ciąży. Ja pracuję na etacie i oprócz tego mam działalność gospodarczą, od której płacę tylko...

 

Umowa na zastępstwo a zasiłek macierzyński

Moja umowa o pracę na zastępstwo wygasa za 3 miesiące. Miesiąc temu urodziłam dziecko i aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Chcę jednak...

 

Dochody szacunkowe a zasiłek rodzinny

Mąż posiada gospodarstwo rolne, które jest rozliczane na zasadach ogólnych (faktury zakupu, faktury sprzedaży). Dodatkowo mąż prowadzi pozarolniczą...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »