Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak walczyć z ZUS o przyznanie renty po marynarzu?

Ewa Krystyna Nizioł • Opublikowane: 2015-04-08

Kilka miesięcy temu na statku zginął mój mąż. Złożyłam do ZUS dokumenty o przyznanie renty po mężu na naszego uczącego się syna. ZUS odmówił przyznania świadczenia, mimo że posiadam marynarskie umowy o pracę po mężu. ZUS twierdzi, że okresy składkowe męża wynoszą tylko 3 lata. Jak możemy walczyć z ZUS w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z uwagi na to, iż renta dotyczy Pani syna, który się uczy, jest to najprawdopodobniej renta rodzinna. Zgodnie za art. 65 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń”. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający warunki określone w tej ustawie, w tym m.in. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; małżonek (wdowa i wdowiec).

W art. 68 tej ustawy określono, że „dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2”.

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Zasady dotyczące składania wniosków o rentę rodzinną, a także dowodów, które należy złożyć, aby wykazać prawo do jej uzyskania, reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

Przede wszystkim, zgodnie § 12 ust. 1 rozporządzenia, „do wniosku o rentę rodzinną dla dzieci własnych zmarłego powinny być dołączone dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, a jeżeli dzieci ukończyły 16 lat – również dokumenty stwierdzające:

1) pobieranie nauki w szkole;

2) stan zdrowia, jeżeli prawo do renty rodzinnej jest uzależnione od stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji”.

Należy zatem dołączyć również dołączyć do wniosku o rentę dołączyć dokumenty stwierdzające:

 1. datę urodzenia;
 2. okresy uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość;
 3. stan zdrowia, a także wywiad zawodowy sporządzony przez płatnika składek, jeżeli ubezpieczony pozostaje w zatrudnieniu – w przypadku gdy prawo do świadczenia jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy;
 4. wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń;
 5. okoliczności niezbędne do ustalenia świadczeń przysługujących z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych, jeżeli umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tak stanowią.

Jednak dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, nie są wymagane, jeżeli konto ubezpieczonego zawiera dane pozwalające na ustalenie prawa i wysokości świadczenia.

Ponadto do wniosku należy dołączyć także dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna, czyli odpis aktu zgonu Pani męża.

Z opisanej przez Panią sytuacji można wywnioskować, że ZUS nie ma wszystkich dokumentów, które stanowiłyby podstawę do ustalenia okresów składkowych Pani męża.

W związku z tym należałoby to wykazać posiadanymi przez Panią dowodami z dokumentów, a także w razie ich braku zeznaniami świadków.

Zasady postępowania dowodowego również określa cytowane rozporządzenie.

Po pierwsze środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia (§ 21 ust. 1 rozporządzenia).

Po drugie, zgodnie z par. 22 ust. 1 rozporządzenia, „jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności:

1) legitymacja ubezpieczeniowa;

2) legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia”.

Po trzecie, „jeżeli ustawa przewiduje możliwość udowodnienia zeznaniami świadków okresu składkowego, od którego zależy prawo lub wysokość świadczenia, dowód ten dopuszcza się pod warunkiem złożenia przez zainteresowanego oświadczenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, że nie może przedłożyć odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten okres” (§ 22 ust. 1 rozporządzenia).

Jeżeli też ustawa nie stanowi inaczej, środkiem dowodowym stwierdzającym okresy nieskładkowe jest zaświadczenie płatnika składek lub inny dokument właściwego organu. Ponadto, zgodnie z § 24 środkiem dowodowym stwierdzającym okresy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, mogą być zeznania świadków, tj. dotyczy to okresów uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość. W tym przypadku nie jest też wymagane złożenie oświadczenia świadka o braku dokumentów stanowiących środki dowodowe oraz o przyczynach ich braku.

Zasady korzystania z dowodu w postaci przesłuchania świadka określa § 25 rozporządzenia, zgodnie z nim świadek może złożyć zeznania w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w organie rentowym.

Zeznania powinny zawierać:

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania świadka;
 2. stwierdzenie, czy i jaki stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa łączy świadka z zainteresowanym;
 3. dane dotyczące okresów zatrudnienia zainteresowanego;
 4. numer świadczenia oraz wskazanie organu, który to świadczenie ustalił, o ile świadek ma ustalone prawo do świadczenia;
 5. podpis świadka;
 6. podpis i pieczątkę osoby spisującej zeznania lub potwierdzającej podpis świadka.

Dowody z dokumentów, pisemne zeznania świadków oraz pisemne oświadczenia zainteresowanego powinny być dołączone do wniosku w oryginale (§ 27 rozporządzenia).

Zgodnie z § 28 rozporządzenia „środkiem dowodowym w postępowaniu przed organem rentowym mogą być również poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających stan zdrowia oraz dotyczących okresów składkowych i nieskładkowych, a także wysokości wynagrodzenia, przychodu, dochodu i uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń, wydawane przez jednostki upoważnione do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy”.

Środkiem dowodowym w postępowaniu przed organem rentowym mogą być również kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściwe instytucje ubezpieczeniowe państw, z którymi Rzeczpospolitą Polską łączą umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, lub przekazane przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych. W razie powzięcia wątpliwości co do autentyczności lub prawidłowości danych otrzymanych w tej formie, organ rentowy może wystąpić do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w tym zakresie.

W postępowaniu przed organem rentowym mogą być również dopuszczone dodatkowe dowody, jeżeli są one niezbędne do załatwienia sprawy. W tym przypadku organ rentowy wzywa zainteresowanego lub inny podmiot do przedłożenia tych dodatkowych dowodów, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 60 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wezwanie do przedłożenia dodatkowych dowodów jest kierowane do innego podmiotu niż zainteresowany, organ rentowy każdorazowo informuje o tym zainteresowanego (§ 29 rozporządzenia).

Z tym, że zgodnie z § 29 ust. 2 „jeżeli środek dowodowy nie został dostarczony w wyznaczonym terminie, organ rentowy wydaje decyzję w sprawie świadczeń na podstawie posiadanych dowodów, z zastrzeżeniem jednak, że jeżeli zainteresowany nie usunął braków, mimo pouczenia o konieczności uzupełnienia braków, organ rentowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania”.

W związku z tym organ rentowy może wykorzystywać różne dokumenty w celu ustalenia prawa do świadczenia. Trudno mi określić, dlaczego odmówiono w Pani przypadku prawa do renty rodzinnej, skoro posiada Pani dokumenty dotyczące Pani męża, które mogą być ewentualnie wykorzystane do tego celu.

Jeżeli została już wydana decyzja odmowna, można zawsze skorzystać z trybu odwoławczego i złożyć odwołanie od tej decyzji do sądu. W decyzji powinno być zawarte pouczenie.

Zgodnie z art. 83 ust. 2, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych „od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego”. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę.

Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 4779 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji”.

W związku z tym, jeżeli ZUS wydał decyzję odmawiającą przyznania prawa do świadczenia, proszę rozważyć złożenie odwołania do sądu. W takiej sytuacji proszę rozważyć, jakie dowody może Pani zgromadzić w celu wykazania prawa do tego świadczenia, w tym również można zastanowić się nad powołaniem świadków.

Termin 30-dniowy do złożenia odwołanie płynie od daty doręczenia Pani synowi odwołania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu rentowego i dobrze w nim opisać, dlaczego Pani syn nie zgadza się z decyzją odmowną, powołując się na posiadane dokumenty. Organ rentowy może bowiem sam zmienić decyzję po wpłynięciu odwołania i rentę przyznać, jeżeli uzna argumenty i dowody ujęte w odwołaniu za trafne.

Wniesienie odwołania nie wiąże się z kosztami sądowymi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Odwołanie od wyroku sądu w sprawie o przyznanie renty

Chciałbym odwołać się od wyroku sądu pierwszej instancji w sprawie o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy muszę przedstawić...

Renta z tytułu niezdolności do pracy właściciela firmy

Jestem właścicielem firmy. Niebawem przejdę na rentę (okresową), bowiem mam spore problemy ze zdrowiem wymagające długiego leczenia. Nie chcę jednak...

Roszczenie rentowe wobec PZU i renta wypadkowa

Przez 5 lat toczyłem postępowanie z ZUS o rentę wypadkową, które w końcu wygrałem. Wystąpiłem niedawno do PZU o rentę za utracone...

Ponowne naliczenie renty rodzinnej za wskazany okres

Od kilku lat pobieram wraz z dwojgiem dzieci rentę rodzinną po zmarłym mężu. W zeszłym roku mój syn bez mojej wiedzy przerwał studia i przez...

Czy można pracować, otrzymując rentę z powodu niezdolności do pracy?

Czy mogę pracować, gdy mam rentę socjalną z tytułu całkowitej niezdolności do pracy? Jeżeli tak, to ile mogę dorobić?

Renta rodzinna po zmarłym mężu

Dwa lata temu zmarł mój mąż. Rok przed śmiercią zaczął pobierać rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W chwili jego śmierci...

Renta inwalidzka a udzielanie korepetycji

Mam przyznaną na czas określony rentę inwalidzką z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, orzeczenie o stopniu umiarkowanym. Chciałbym udzielać...

Wprowadzenie w błąd przez pracownika ZUS

Nabyłam prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu w 2007 roku. Wskutek złej informacji, której udzielił mi pracownik ZUS, nie wystąpiłam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »