Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wyprostować sprawę w ZUS?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-06-18

Działalność zarejestrowałam w 2002 r., a wyrejestrowałam w 2005 r. z datą wsteczną (maj 2004). Złożyłam deklaracje za kilka miesięcy faktycznego prowadzenia firmy. ZUS umorzył te zaległości, ale co do reszty nie mam informacji. Jak wyprostować taką sprawę w ZUS? Co robić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Podkreślić tu należy, że decydujące znaczenie ma data faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, a nie tylko posiadanie uprawnień do jej prowadzenia.

Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolne (art. 11 ust. 2). Do ubezpieczenia chorobowego może przystąpić tylko osoba prowadząca działalność, która z tej działalności podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje na wniosek osoby zainteresowanej od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż od dnia złożenia tego wniosku, a ustaje również od dnia wskazanego nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o wyłączenie z ubezpieczenia (art. 14 ust. 1).

Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego nastąpi w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Wówczas objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, czyli od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (art. 14 ust. 1a).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej do dnia jej zakończenia na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W sytuacji, gdy po rozpoczęciu pozarolniczej działalności osoba ta będzie spełniała warunki do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem z innych tytułów (np. z tytułu zawartej umowy zlecenia), to podlega ona nadal ubezpieczeniom z tytułu pozarolniczej działalności, zgodnie z generalną zasadą podlegania ubezpieczeniu z tytułu, który powstał najwcześniej. Może jednak w każdym momencie zmienić tytuł do ubezpieczeń. Prowadzący pozarolniczą działalność może również dobrowolnie na swój wniosek podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym także z tych innych tytułów, wszystkich lub wybranych (art. 9 ust. 2). W razie objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów osoba prowadząca pozarolniczą działalność nie podlega ubezpieczeniom chorobowym z tych tytułów, zarówno obowiązkowym jak i dobrowolnym (art. 11 ust. 2).

W sytuacji, gdy osoba pozostająca w zatrudnieniu prowadzi równocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu działalności gospodarczej, jeżeli z tytułu zatrudnienia podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia (art. 9 ust. 1a).

W sytuacji, gdy po rozpoczęciu pozarolniczej działalności osoba ta będzie spełniała warunki do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem z tytułu zawarcia umowy o pracę, to podlega ona nadal ubezpieczeniom z tytułu pozarolniczej działalności, zgodnie z generalną zasadą podlegania ubezpieczeniu z tytułu, który powstał najwcześniej. Może jednak zmienić tytuł do ubezpieczeń.

Określenie czasowych granic podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu dokonane zostało przez ustawodawcę w sposób formalny, wyznacza je bowiem rozpoczęcie i zaprzestanie wykonywania działalności. Działalność gospodarczą przedsiębiorca może podjąć po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców (art. 7 ustawy Prawo działalności gospodarczej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.). Na przedsiębiorcy ciąży również obowiązek zgłaszania organowi ewidencyjnemu zmian stanu faktycznego i prawnego odnoszącego się do niego samego i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej powstałych po dniu dokonania wpisu do ewidencji (art. 88d ustawy jw.), co oznacza, że okresowe zaprzestanie prowadzenia działalności z takich przyczyn, jak np. choroba czy wyjazd, powinno być do ewidencji zgłoszone i wpisane. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej skutkuje zaś wykreśleniem wpisu do ewidencji (art. 88e ust. 1 pkt 1 ustawy jw.). Powyższe prowadzi do wniosku, że wykreślenie wpisu pozarolniczej działalności gospodarczej z ewidencji lub odnotowanie w tej ewidencji przerwy w jej prowadzeniu powoduje – na stałe lub okresowo – ustanie obowiązku ubezpieczenia społecznego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2005 r., sygn. akt I UK 105/2004 OSNP 2005/13 poz. 198).

Jeśli więc dysponuje Pani decyzją o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej z dniem 1 stycznia 2003 roku i wykreśleniu działalności z rejestru, ZUS nie może upominać się o składki za okres po tej dacie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wezwanie do opłacenia zaległych składek

Dostałem z ZUS wezwanie do opłacenia zaległych składek za prowadzoną działalność w latach 2009–2010. Kwota  jest dość wysoka,...

Zatrudnienie męża przez żonę

Moja żona otwiera swoją działalność gospodarczą – zespół muzyczny. Ja pracuję na umowę o pracę w firmie. Czy żona może mnie zatrudniać...

Niesłuszne potrącenia podczas spłacania długu w ZUS

Jestem dłużnikiem ZUS, zalegam ze składkami. Potrącane obecnie przez komornika kwoty są dla mnie istotne i wpływają na wydłużenie okresu całkowitej...

Kontynuacja ubezpieczenia

Jestem ubezpieczony w KRUS oraz prowadzę pozarolniczą działalność. Posiadałem gospodarstwo rolne 1,4 ha przeliczeniowego. Dowiedziałem się, że jedna...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »