Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jaki po zmianach zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-07-08

Prowadzę działalność, w której żona jest zgłoszona jako osoba współpracująca. Żonie kończy się urlop macierzyński, w czasie którego otrzymuje świadczenia z ZUS liczone od najniższej podstawy wymiaru. Deklarowane składki były wyższe, jednak ze względu na to, że żona dostała zwolnienie lekarskie na kilka miesięcy przed porodem i, co najważniejsze, przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne – ZUS wyliczył minimum, mimo opłacenia pełnych 3 składek ubezpieczenia. Planujemy kolejne dziecko. Mam pytanie w kontekście zmiany przepisów dotyczących obliczania zasiłków: od jakiej podstawy wynagrodzenia zostanie wyliczony żonie zasiłek chorobowy (macierzyński), zakładając, że na chorobowe żona przeszłaby przykładowo za 3 miesiąc, a przez ten czas opłacane byłyby dalej składki, takie jak mieliśmy wcześniej, czyli od wyższej podstawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. 1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, art. 43 i art. 46, z zastrzeżeniem art. 48a-50; (…)

9) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. 1. W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż okres, o którym mowa w art. 48 ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma:

1) przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

2. Jeżeli okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, w liczbie pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się również pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia z poprzedniego tytułu. Liczba pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia uwzględnionych z poprzedniego i aktualnego tytułu nie może przekraczać 12.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się przeciętną miesięczną najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz przeciętną kwotę zadeklarowaną jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w ust. 1, za okres pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia z aktualnego tytułu.

4. Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu chorobowym, o której mowa w ust. 2, nie jest związana z ustaniem tytułu do ubezpieczeń społecznych, a związana jest jedynie z nieopłaceniem składki na ubezpieczenie chorobowe bądź z opóźnieniem w jej opłaceniu, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się również przeciętny miesięczny przychód za miesiące przed przerwą.

5. Jeżeli ubezpieczony przez cały okres wykonywania pozarolniczej działalności deklaruje podstawę wymiaru składek w kwocie nie niższej niż określona w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, o której mowa w ust. 1, uważa się kwotę określoną w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.”;

art. 1 pkt 8-12, art. 12 i art. 22, które wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia;”.

„Art. 22. 1. Zasiłki chorobowe, wyrównawcze, macierzyńskie i opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 8-12, wypłaca się na zasadach i w wysokości obowiązujących przed tym dniem za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

2. Świadczenie rehabilitacyjne przyznane po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego, do którego prawo powstało przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 8-12, ustala się z uwzględnieniem podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ustalonej według zasad obowiązujących przed tym dniem.”

Jeżeli prawo do zasiłku osoby niebędącej pracownikiem powstało przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 8-12, a po wejściu w życie tych przepisów ma miejsce przerwa w pobieraniu zasiłku albo nastąpi zmiana rodzaju pobieranego zasiłku, przepisu art. 43 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się.

Żona podlega od długiego czasu pod ubezpieczenie, rozumiem, że pod ubezpieczenie chorobowe (nie zdrowotne – to nie ma nic wspólnego z zasiłkiem) – tak więc w każdym z wypadków będzie liczony przychód (tu podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie) zawsze z ostatnich 12 miesięcy.

Obecnie, aby maksymalnie podwyższyć zasiłek, musiałaby żona przez najdłuższy możliwy okres ciąży opłacać wysokie składki. Mówiąc prosto – po zmianach nadwyżkę nad minimum składek sumuje się i dzieli przez 12. Ewentualnie przerwać na 30 dni ubezpieczenie i zmienić tytuł ubezpieczenia, np. na umowę o pracę, i płacić maksymalną składkę.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku. Składki z tego tytułu finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

Przedsiębiorca może dokonać dobrowolnego zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Jednak w takiej sytuacji niemożliwe jest zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, gdyż jest ono możliwe tylko przy podleganiu obowiązkowo do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych.

Obecnie – po 1 listopada zasiłek będzie liczony po nowemu. Jeśli żona nie jest jeszcze w ciąży, na pewno urodzi po zmianie przepisów, a więc tylko maksymalne opłacanie składek pozwoli jej na wysoki macierzyński.

Opis sprawy z sierpnia 2015 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »