Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Karta pobytu dla wspólnika w spółce

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-08-12

Ubiegam się o kartę pobytu z tytułu pracy, wcześniejsza mi się skończyła. Ale w międzyczasie zostałam wspólnikiem w spółce (25% udziałów), czekając na decyzję. Czy urząd może cofnąć mi decyzję z tytułu umowy o pracę w mojej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż uzyskała Pani zezwolenie na pobyt czasowy i pracę z uwagi na kontynuację pracy na terytorium Polski. Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi gdy:

 • po pierwsze, ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy,

 • po drugie, przestał on spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu,

 • po trzecie, wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 lub 4–8, to znaczy:

  1. obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany,

  2. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  3. w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje,

  4. w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego,

  5. zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  6. nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa,

  7. podlegając obowiązkowi leczenia na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie wyraża zgody na to leczenie.

Jeśli nie zachodzą żadne powyższe okoliczności w przypadku Pani zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, to Pani zezwolenie w mojej ocenie nie zostanie cofnięte. Bycie wspólnikiem spółki w żaden sposób nie narusza przepisów prawa i na tej podstawie, nie powinno zostać cofnięte wydane zezwolenie.

Należy również wskazać, iż aby zostać wspólnikiem spółki, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemiec musi posiadać tytuł prawny do pobytu na terytorium RP – w Pani przypadku niezbędne jest posiadanie wyżej wskazanego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »