Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kontrola stwierdzająca nieważność decyzji przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Autor: Marta Handzlik

Córka urodziła się z poważną wadą wzroku. Do szesnastego roku życia córki żona otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne, ponieważ zrezygnowała z zatrudnienia, żeby opiekować się dzieckiem. Po ukończeniu przez córkę szesnastu lat orzeczono stopień umiarkowany upośledzenia. Orzeczenie zaniosłem do MOPS-u i na jego podstawie przyznano żonie świadczenie pielęgnacyjne. Po trzech latach po uzyskaniu ponownego orzeczenia z takim samym stopniem ponownie uzyskała świadczenie. W niedługim czasie po tym  kontrola stwierdziła nieważność decyzji. Wynikiem tego jest konieczność zwrotu wypłaconych przez te lata pieniędzy wraz z odsetkami i utrata składek na ZUS wpłaconych przez OPS. Czy istnieje możliwość uniknięci tych spłat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne z MOPS-u

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych „osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu”.

„Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;

2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;

3) świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;

4) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego;

5) świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję”.

Ustęp 2 pkt 4 komentowanego przepisu dotyczy więc przypadków świadczeń przyznanych bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, co stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji przyznających te świadczenia, a zatem wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji wadliwych, naruszających prawo. Konsekwencją powyższego jest przywrócenie stanu zgodnego z prawem, czyli stanu „porządku prawnego”.

Zgodnie z wyrokiem WSA w szczecinie z dnia 14 marca 2012 r. (sygn. akt II SA/Sz 1061/11) świadczeniem nienależnym w rozumieniu wskazanego powyżej przepisu jest zatem świadczenie pobrane przez stronę bez podstawy prawnej lub gdy ta podstawa odpadła, a więc niezależnie od tego, czy stronie można przypisać określone cechy stanu jej świadomości związane z faktem pobierania świadczenia jako nienależnego. Tego typu przypadek zachodzi w szczególności w sytuacji błędu organu, który wydał decyzję przyznającą świadczenie mimo braku podstawy prawnej, czy też z rażącym naruszeniem prawa.

Co do zasady więc jeśli świadczenie zostało wypłacone na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność osoba, która to świadczenie pobrała, jest obowiązana do jego zwrotu.

Zobacz również: Renta socjalna lekki stopień niepełnosprawności

Czy MOPS może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń?

Od tej zasady jest jedne wyjątek. Otóż organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Przy czym żaden przepis prawa nie określa, czym są owe szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W interpretacji tego pojęcia możemy się posiłkowac nielicznymi orzeczeniami sądowymi, jak choćby orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2010 r. (sygn. akt I OSK 1051/09), zgodnie z którym, rozpoznając wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń, organy administracji powinny dokonać oceny, czy sytuacja życiowa wnioskodawcy, w tym stan rodzinny, wiek, stan zdrowia, mieszczą się w ustawowym pojęciu „szczególnie uzasadnionych okoliczności”.

W orzeczeniu tym NSA podkreślił (w odniesieniu do sprawy), że organy administracji nie dokonały oceny, czy sytuacja życiowa wnioskodawcy, w tym stan rodzinny, wiek, stan zdrowia mieszczą się w ustawowym pojęciu „szczególnie uzasadnionych okoliczności”. Poza zaprezentowaniem jedynie sytuacji majątkowej skarżącego organy administracji w ogóle nie rozważały sytuacji osobistej i zdrowotnej (…), mimo iż szczegółowe dane w tym zakresie ujawnił rodzinny wywiad środowiskowy.

Z powyższego wynika więc, że dla oceny czy sytuacja życiowa wnioskodawcy spełnia „szczególnie uzasadnione okoliczności” do umorzenia należności nie wystarczy tylko analiza sytuacji majątkowej wnioskodawcy, ale konieczna jest także analiza pozostałych okoliczności mogących mieć wpływ na możliwość zwrotu należności.

Podsumowując – rozwiązaniem zaistniałej sytuacji jest złożenie wniosku o umorzenie należności, rozłożenie jej na części albo odroczenie terminu spłaty.

Zobacz również: Ochrona przedemerytalna a zmiana stanowiska pracy

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl