Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korzystny miesiąc przejścia na emeryturę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-09-06

Końcem grudnia tego roku kończę 60 lat. Chciałabym jak najszybciej przejść na emeryturą. Podpowiedziano mi jednak, że można wziąć za styczeń emeryturę i pensję. Kiedy rozwiązać stosunek o pracy i kiedy złożyć wniosek do ZUS o świadczenie emerytalne, aby było to dla mnie jak najkorzystniejsze? Jakie dokumenty powinnam wypełnić, a jakie mój pracodawca?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo konkretna odpowiedź
Magdalena
Bardzo sprawna, szybka, fachowa rzetelna pomoc. 
Beata
Bardzo uprzejmie dziękuję za dotychczasową pomoc. Odpowiedź jest wyczerpująca mimo, że problem jest bardzo szeroki.
Janina
Bardzo dziękuję. :) Odpowiedz wyczerpująca - jestem zadowolona
Grażyna
Porada prawna konkretna, odpowiedź wyczerpująca, z podaniem podstawy prawnej. Usługa wykonana w ustalonym terminie. Zdecydowanie polecam.
Barbara, 55 lat

Obecnie jest Pani zatrudniona, a w grudniu nabędzie Pani prawa emerytalne. Pyta Pani o korzystną datę przejścia na emeryturę. Zasadą jest, że im później przechodzi się na świadczenie emerytalne, tym jest ono wyższe. Zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej:

„Art. 129.1. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny.”

Jak wiadomo, składki i kapitał są waloryzowane. Pierwszym wyznacznikiem tego, co jest korzystniejsze, jest wskaźnik waloryzacji za pierwszy kwartał każdego roku. Jest on nawet kilka razy wyższy niż wskaźnik rocznej waloryzacji stanu konta. Na emeryturę nie powinno się przechodzić w czerwcu. W styczniu będzie to zapewne korzystniejsze niż w grudniu.

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.1440 z późn. zm.; dalej „ustawa o emeryturach i rentach z FUS) – emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust. 5 i art. 183 ustawy. Mający zastosowanie z mocy tego odesłania przepis art. 25 ust. 1 wskazuje – jako podstawę obliczenia emerytury – kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173-175 oraz kwot środków zaewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 185 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zasady waloryzacji składek określa art. 25 i 25a ustawy. W świetle ust. 3 art. 25 – składki podlegają w pierwszym rzędzie waloryzacji rocznej, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za 2000 rok. Zgodnie z art. 25 ust. 4 – mechanizm waloryzacji ma charakter narastający i oznacza dodawanie kwoty wynikającej z poprzedniej waloryzacji i kwoty składek za dany rok oraz podwyższenie tak uzyskanej sumy wskaźnikiem waloryzacji (pomnożenie jej przez wskaźnik waloryzacji). Wskaźnik waloryzacji jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego. Uzupełniająco art. 25a przewiduje waloryzację kwartalną kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację. Zgodnie z art. 25 ust. 3 zd. 2 – w wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu.

Zgodnie z treścią art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS – świadczenie wypłaca się, poczynając od dnia powstanie prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Zatem przepis ten wyraża zasadę obowiązującą w ubezpieczeniach społecznych, że świadczenie wypłaca się od dnia powstania prawa do niego, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek, uzależniając tym samym początkową datę wypłaty świadczenia od daty złożenia wniosku o to świadczenie. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2012 roku, IIUK 146/12, LEX). Tak więc, mimo że prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego powstaje z mocy prawa, a decyzja organu rentowego ma charakter wyłącznie deklaratoryjny, samo spełnienie się przesłanek warunkujących prawo do świadczenia nie stanowi podstawy do wypłaty tego świadczenia. Podstawę i jednocześnie warunek sine qua non stanowi wniosek uprawionego do przyznania mu świadczenia. Tylko złożenie stosownego wniosku skutkuje wypłatą danego świadczenia. Powyższe wynika z decydującej funkcji woli uprawnionego, którą przypisał mu ustawodawca. To uprawniony do świadczenia decyduje, czy i kiedy skorzystać z prawa do świadczenia, do którego nabył uprawnienie z mocy prawa po spełnieniu określonych w przepisach przesłanek. Uprawniony może również nie korzystać z przysługującego mu prawa.

Dopiero zatem konsekwencją złożenia stosownego wniosku uprawnionego jest obowiązek organu rentowego ustalenia danego mu prawa do świadczenia, a następnie jego wypłata. Moment wyrażenia woli uprawnionego pobierania świadczenia determinuje powstanie obowiązku wypłaty tego świadczenia.

Powyższe wynika z konieczności odróżnienia nabycia prawa do świadczeń od uzyskania świadczeń wynikających z tego prawa (wypłata świadczenia). W wyroku z dnia 22 listopada 2006 r. Sąd Najwyższy w sprawie IIIUK 95/06 (Legalis) podkreślił samodzielny charakter obu instytucji, jako uregulowanych odrębnymi przepisami, mającymi różne znaczenie w obrocie prawnym. I tak o nabyciu prawa do świadczeń mówi art. 100 ustawy emerytalnej przewidujący powstanie prawa do świadczeń z dniem spełnienia się wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Natomiast o wypłacie świadczenia stanowi art. 129 ust. 1 ustawy nakazujący wypłacanie świadczenia od dnia powstania prawa do tego świadczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o jego wypłatę. Wynika z tego, iż istnienia prawa do świadczeń, wiążące się ze spełnieniem warunków jego nabycia, nie można utożsamiać z przyznaniem świadczenia (jego wypłatą). Jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie rozstrzygnął Sąd Najwyższy, który stwierdził, iż przyznaniem świadczenia jest ustalenie prawa do jego pobierania, a więc wypłaty (tak SN w uchwale 7 z dnia 27 listopada 1989 roku, IIIUZP 11/89, LEX; w uchwale z dnia 10 sierpnia 1988 roku, IIIUZP 22/88, LEX). Samo zatem spełnienie się przesłanek warunkujących prawo do świadczenia in abstracto nie stanowi postawy do wypłaty świadczenia. Podstawę taką stanowi wniosek o przyznanie, a następnie wypłacenie świadczenia, tak więc niewątpliwie ustawodawca przypisał decydującą rolę woli uprawnionego, który nawet jeżeli spełnia przesłanki nabycia prawa do świadczenia, nie musi z niego korzystać. W konsekwencji dopiero złożenie wniosku o świadczenie powoduje obowiązek jego wypłaty (por. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2014 roku, II UK 398/13, LEX). Zatem tylko od ubezpieczonego zależy, czy złoży do organu rentowego wniosek o świadczenie, czy też nie. Złożenie wniosku stanowi tym samym wymóg formalny dla uzyskania prawa do świadczenia.

Wystarczy, że wniosek złoży Pani 31 stycznia, jednocześnie składając świadectwo pracy – tu konieczne będzie złożenie wypowiedzenia umowy o pracę odpowiednio wcześnie lub rozwiązanie jej za porozumieniem stron. Wówczas otrzyma Pani i wynagrodzenie ze stosunku pracy, i emeryturę za styczeń. Wniosek wypełnia się na formularzu dostępnym w każdej placówce ZUS lub na jego stronie internetowej. Pracodawca ma obowiązek wystawić tylko świadectwo pracy i RP7. Żadnych innych dokumentów pracodawca nie przygotowuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Emerytura pomostowa dla kierownika budowy

Od 1983 do 2011 r. pracowałem na stanowisku kierownika budowy w branży wodociągowej i kanalizacyjnej. W 2018 r. skończyłem 60 lat. Czy...

Kiedy wysokość emerytury może zostać ustalona na nowo?

Otrzymałem rentę inwalidzką w 1990 r. W 1999 r., mając ukończone 60 lat, złożyłem wniosek o emeryturę, którą otrzymałem...

Podwyższenie emerytury za pracę na wcześniejszej emeryturze

Kilka lat temu przyznano mi wcześniejszą emeryturę. Rok temu skończyłem 65 lat. Na wcześniejszej emeryturze przepracowałem ponad 30 miesięcy. Czy mam...

Okresy pracy w gospodarstwie rolnym wliczane do okresu zatrudnienia

Urodziłam się w 1964 r., jestem nauczycielką. W latach 1980-1984 uczyłam się w liceum ogólnokształcącym, następnie 2 lata w studium...

ZUS wyliczył emeryturę ze zbyt niskich zarobków, co robić?

Urodziłem 1950 r. Przepracowałem w hucie 10 lat. W roku 2010 przeszedłem na wcześniejszą emeryturę. Obliczono mi kapitał początkowy do 1998 r....

Rozwiązanie niemieckiej umowy przed przyznaniem polskiej emerytury

Obecnie pracuję w Niemczech na umowę o pracę. W lutym skończę 60 lat. Chcę złożyć wniosek o przyznanie emerytury w Polsce. Czy...

Emerytura wojskowa a dorabianie za granicą

Jestem żołnierzem służby zasadniczej, po tej służbie w 2005 r. zostałem żołnierzem zawodowym. Pracuję w wojsku do dzisiaj. Kiedy mogę się...

Zawieszenie lub przepisanie emerytury

Czy mogę moją emeryturę przepisać na rodziców? Czy mogę na pół roku zawiesić moją emeryturę, a po pół roku ponownie odwiesić?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »