Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kto jest zobowiązany wnosić część opłaty za pobyt rodzica w DPS - dzieci czy obdarowana wnuczka?

Autor: Katarzyna Nosal

Niespełna rok temu dowiedziałem się, że moi rodzice 12 lat temu zapisali wnuczce (córce mojej siostry) swoją część domu rodzinnego. Rodzicami opiekowała się moja siostra przy moim częściowym udziale. Tato zmarł 4 miesiące temu i po jego śmierci mama została umieszczona w DPS. Obecnie MOPS zgłosił się do mnie o pokrycie części kosztów pobytu mamy w DPS. W jaki sposób mogę się dowiedzieć, czy wnuczka jest zobowiązana do opieki nad babcią? Jeżeli ma taki obowiązek, czy muszę ponosić koszt pobytu mamy w DPS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto jest zobowiązany wnosić część opłaty za pobyt rodzica w DPS - dzieci czy obdarowana wnuczka?

System odpłatności za pobyt w DPS

Aby dokładnie odpowiedzieć na Pańskie pytania, należy w pierwszej kolejności przedstawić system odpłatności za pobyt w DPS. Te kwestie reguluje ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 60 ust. 1 tejże – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Zgodnie z art. 61:

„Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.”

Mieszkaniec domu ponosi odpłatność w pierwszej kolejności, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu. Jeśli ta kwota nie wystarcza na pokrycie, DPS zwraca się do dalszych zobowiązanych o uzgodnienie odpłatności i zawarcie umowy. Małżonek, zstępni przed wstępnymi ponoszą odpłatność zgodnie z taką umową z zastrzeżeniem, że odpłatność ta zostanie ustalona przy uwzględnieniu poniższych reguł:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej osoba taka ponosi odpłatność, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Umowa (lub decyzja) o uiszczaniu dopłaty do opłaty za pobyć mieszkańca w DPS z członkami jego najbliższej rodziny

W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w pkt 2, zawarcia umowy, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala w drodze decyzji organ gminy w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu i opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane. Wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala się proporcjonalnie do liczby osób obowiązanych do jej wnoszenia.

Jak widać, w pierwszej kolejności zobowiązane do „dopłaty” opłaty za pobyt matki w DPS są dzieci. Wnuki są zstępnymi, do niech jednak właściwe organy zgłoszą się tylko wówczas, gdy pierwsza grupa nie będzie w stanie pokryć kosztów, a także wówczas, gdy wnuki spełnią warunki do objęcia ich odpłatnością (musza być pełnoletnie i otrzymywać odpowiedni dochód).

Zobacz również: Wniosek o rentę socjalną

Jak sprawdzić, czy wnuczka została zobowiązana do opieki nad babcią?

Pan zastanawia się, w jaki sposób sprawdzić, czy wnuczka została zobowiązana do opieki nad babcią. O ile siostra nie udostępni umowy, na podstawie której dom został zapisany na wnuczkę, to niestety nie ma Pan możliwości dowiedzieć się, jakie dokładnie były jej postanowienia. Pośrednio można sprawdzić tę okoliczność w księdze wieczystej nieruchomości. Z treści księgi wieczystej wynikać będzie podstawa, na jakiej wnuczka stała się właścicielem oraz służebności, jakie obciążają nieruchomość. Opcje za życia są dwie: dożywocie lub darowizna. W przypadku darowizny darczyńca może, ale nie musi ustanowić określoną służebności. To jednak nie znaczy, że nie nałożono dodatkowych obowiązków na obdarowanego, które jednak nie podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej.

Obowiązek opieki a ustalenie odpłatności za DPS

Ta kwestia (nałożenia obowiązku opieki) nie jest jednak istotna przy ustalaniu odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej. Ustawa wyraźnie wskazuje czym i w stosunku do kogo organy właściwe mają się kierować, ustalając dopłatę do odpłatności. To zostało wyjaśnione wyżej.

Natomiast inną sprawą jest zasadność umieszczenia babci w DPS w sytuacji, gdy ma miejsce do zamieszkania i osoby zobowiązane do opieki. To oczywiście najlepiej widać w przypadku przekazania nieruchomości poprzez dożywocie. Zgodnie z art. 54 – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Oczywiście nie przesądza to, że przyjmując na domownika darczyńcę (dożywotnika) obdarowany z automatu nie może ubiegać się o miejsce w DPS dla takiej osoby. Tyle tylko, że musi to wynikać z ustaleń organu wydającego decyzję o umieszczeniu. Może się bowiem zdarzyć, że stan osoby umieszczanej jest taki, iż obdarowany sam nie jest w stanie zapewnić takiej całodobowej opieki.

Zobacz również: Kto płaci alimenty po śmierci byłego męża?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl