Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Lata pracy na roli a emerytura

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-05-27

W latach 1973–1975 pracowałem na roli w gospodarstwie rodziców (pół hektara). Nie było obowiązku płacenia składki. Czy ZUS zaliczy mi ten okres do lat pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Lata pracy na roli a emerytura

Jakie okresy uwzględni ZUS przy obliczaniu emerytury?

Niestety ZUS nie uzna Panu tych okresów.  Zgodnie z ustawą emerytalną:

„Art. 10. 1. Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy składkowe:

1) okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

3) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,

– jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5–7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

2. Okresy wymienione w ust. 1 pkt 1 uwzględnia się także przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5–7 są krótsze od okresu wymaganego do przyznania renty, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

3. Okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie uwzględnia się, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników”.

Czy praca na gospodarstwie rolnym rodziców przed 1983 będzie doliczona do stażu pracy niezbędnego do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych?

Co prawda art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zezwala na doliczenie do stażu okresów pracy w gospodarstwie rolnym przypadających przed 1983 r., ale dotyczy to wyłącznie domowników rolnika, za których mimo pracy w gospodarstwie nie trzeba było wówczas opłacać składek. Mogą oni na podstawie tego przepisu uzupełniać staż niezbędny do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych, przy czym możliwość traktowania „okresów prowadzenia albo pracy w gospodarstwie rolnym” jako „okresów składkowych” w ramach ubezpieczenia pracowniczego powinna być interpretowana i stosowana w sposób restryktywny.

W orzecznictwie ugruntował się już pogląd, że o uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych okresów pracy w gospodarstwie rolnym przesądza wystąpienie dwóch okoliczności: wykonywanie czynności rolniczych powinno odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w definicji legalnej „domownika” z art. 6 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jt. Dz. U z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.) oraz czynności te muszą być wykonywane w wymiarze nie niższym niż połowa ustawowego czasu pracy, tj. minimum 4 godziny dziennie.

Stanowisko to jest zgodne z poglądem wyrażonym w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2001 r., sygn. akt II UKN 466/00 (OSNP 2003, nr 7, poz. 186), w którym stwierdza się, że za przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym uważa się okresy wykonywania pracy na takich warunkach, jakie po tym dniu dawałyby podstawę do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników.

Brak posiadania gospodarstwa rolnego o pow. 1 ha wyklucza ubezpieczenie społeczne rolników. Stąd odmowa ZUS. Jeżeli opłacone byłyby składki – wówczas zastosowanie miałby art 10 ust. 1 pkt 1. Ten okres byłby wtedy zaliczony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Studium nauczycielskie ukończone przed laty

W 1971 r. ukończyłam dzienne studium nauczycielskie. Później podjęłam uzupełniające studia na uniwersytecie (ten sam kierunek). Ukończyłam je...

 

Świadczenie kompensacyjne czy wcześniejsza emerytura nauczycielska

Świadczenie kompensacyjne czy wcześniejsza emerytura nauczycielska

Od 1984 roku pracuję jako nauczyciel na etacie w szkole. Powinnam przejść na emeryturę w kwietniu 2019 roku, ale nie ma dla mnie godzin...

Wcześniejsza emerytura stomatologa

Jestem stomatologiem, mam 59 lat. Przez 20 lat pracowałam w przychodniach na umowę o pracę, a od 15 lat prowadzę własny gabinet. Wiem, że...

 

Praca w zakładzie karnym jako księgowa

Złożyłam wniosek o emeryturę i ZUS nie uznał mi szczególnych warunków z tytułu wykonywania pracy w przywięziennym zakładzie pracy....

 

Wakacyjna praca w OHP a prawo do emerytury

Czy praca ucznia na wakacjach po roku 1975 według indywidualnej umowy, a także w wakacyjnym OHP może być uwzględniona przy ustalaniu prawa do...

 

Kiedy pracę w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do stażu pracy?

W latach 1972-1974 posiadałem własne gospodarstwo rolne o pow. 0,52 ha, w którym prowadziłem produkcję roślinną. Jednocześnie uczyłem się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »