Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Likwidacja firmy podczas urlopu rodzicielskiego pracownicy

Autor: Marta Handzlik

Przebywam na urlopie macierzyńskim (połączony z rodzicielskim, czyli płatny 80%) do dnia 7 maja 2018 r. Mój pracodawca ogłosił likwidację firmy i w związku z tym dostałam wypowiedzenie umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze względu na staż pracy. Dowiedziałam się, że znów jestem w ciąży. Wiem, że po ustaniu okresu zatrudnienia mogę otrzymać z ZUS-u zasiłek chorobowy, a później macierzyński, ale nie wiem, jak to wszystko załatwić. Interesuje mnie też bardzo zagadnienie, co by było, gdybym o ciąży dowiedziała się już po rozwiązaniu umowy o pracę? Czy w takiej sytuacji też można się starać o świadczenia z ZUS-u?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Likwidacja firmy podczas urlopu rodzicielskiego pracownicy

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Zdarzeniami, z których wystąpieniem przepisy ustawy świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa łączy prawo do zasiłku macierzyńskiego, są:

 1. urodzenie dziecka,
 2. przyjęcie na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, i wystąpienie do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
 3. przyjęcie na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 z późn. zm.) „zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia przysługuje tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, a mianowicie:

1) w przypadku, gdy ubezpieczenie chorobowe pracownicy ustało w okresie ciąży:

a) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

b) z uwagi na zwolnienie jej z naruszeniem prawa, które to naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,

2) w przypadku przedłużenia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy do dnia porodu”.

Jeżeli pracodawca zwalnianej z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracownicy nie może zapewnić innego zatrudnienia, za okres do dnia porodu przysługuje jej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Dowodami stanowiącymi podstawę do przyznania i wypłaty zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego są:

 1. zaświadczenie lekarskie na zwykłym druku stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,
 2. świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 3. oświadczenie ubezpieczonej, że nie zapewniono jej innego zatrudnienia,
 4. zaświadczenie pracodawcy wystawione na druku ZUS Z-3.

Zobacz również: Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży po urlopie wychowawczym

Jakie dokumenty należy przekazać do ZUS aby otrzymać zasiłek macierzyński?

W przypadku, gdy z uwagi na ustanie ubezpieczenia chorobowego wypłatę zasiłku macierzyńskiego od pracodawcy przejmuje ZUS, należy pamiętać o tym, że do ZUS-u należy przekazać:

 1. zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia albo jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
 3. kopie wniosku o udzielenie odpowiednich urlopów związanych z rodzicielstwem,
 4. informację o wysokości procentowej wypłacanego przez pracodawcę zasiłku macierzyńskiego, jeżeli taka informacja nie została zawarta w świadczeniu płatnika składek ZUS Z-3.

Słowem – powinna Pani jeszcze w okresie wypowiedzenia zawiadomić pracodawcę o ciąży tak, aby zdążył przekazać do ZUS-u komplet dokumentów (będzie potrzebne od Pani zaświadczenie lekarskie o ciąży). Potem musi Pani do ZUS-u dostarczyć świadectwo pracy, zwolnienie lekarskie z tytułu ciąży, a po urodzeniu dziecka – akt urodzenia dziecka.

Gdyby dowiedziała się Pani o ciąży po rozwiązaniu stosunku pracy, musiałaby Pani całą dokumentację składać do ZUS-u sama, co znacząco wydłużyłoby cały proces.

Zobacz również: Praca na urlopie rodzicielskim

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl