Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Likwidacja miejsca pracy osoby 60-letniej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam 60 lat, staż pracy 38 lat. Od 8 miesięcy pracuję w dwuosobowej firmie na cały etat. Pracodawca chce zlikwidować moje stanowisko pracy i sam poprowadzić działalność. Czy będę mógł przejść na zasiłek, a po 6 miesiącach na świadczenie przedemerytalne, jeżeli posiadam: 1/2 budynku, którą zakupiłem po ślubie z adnotacją, że pieniądze stanowią mój majątek odrębny, dwa mieszkania wynajmujemy, umowy i podatek są na mnie. Przychód miesięczny 1800 zł. Czy przepisanie – rozszerzenie wspólnoty na żonę lub darowanie synowi coś da? Czy są inne rozwiązania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najem nieruchomości a rejestracja jako bezrobotny

Samo posiadanie udziału w nieruchomości czy budynku nie koliduje z kwestią bycia bezrobotnym, ale dochód z najmu już może. Kwestie te uregulowane są w ustawie z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2h „o ile mowa o bezrobotnym oznacza to osobę zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowe, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych”.

 

Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12a tej ustawy „minimalne wynagrodzenie za pracę to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników przysługująca za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, ogłaszana na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)”. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 24 tej ustawy „za przychody uważa się przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Do takich zatem będą podlegały przychody z najmu i zgodnie z zapisem ustawy przychód przekraczający obecnie połowę wynagrodzenia minimalnego, dyskwalifikuje Pana jako bezrobotnego. A aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, oprócz warunków stażu i sposobu rozwiązania umowy o pracę, musi być Pan zarejestrowany jako bezrobotny i – co więcej – pobierać zasiłek.

Odnosząc to do Pana pytania – najlepiej byłoby użyczyć nieruchomości żonie, bo rozumiem, że nie jest współwłaścicielką. a te mieszkania są w budynku, który zakupił Pan tylko na siebie.

Nie ma potrzeby czynić żony współwłaścicielką, nie po to zakupował Pan budynek tylko na swoje nazwisko. Wystarczy go żonie użyczyć lub wydzierżawić, z prawem do podnajmu i czerpania dochodów. Na tej podstawie będzie mogła zawierać umowy najmu, i sama za siebie rozliczać przychód z najmu. A Pan nie straci możliwości zarejestrowania się w UP i pobierania zasiłku. Wystarczy to zrobić na okres np. 7 miesięcy, po tym czasie to użyczenie dla żony wygaśnie – aby tylko otrzymał Pan świadczenie. Nie ma sensu robienia z tego stałej zmiany. Taka operacja potrzebna jest Panu na kilka miesięcy. Nie więcej.

Zobacz również: Czy można zwolnić nauczyciela w wieku emerytalnym?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl