Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Likwidacja stanowiska pracy w czasie urlopu macierzyńskiego

Grzegorz Dziubka • Opublikowane: 2022-08-05 • Aktualizacja: 2022-09-24

Kilka miesięcy temu urodziłam dziecko. Byłam na urlopie macierzyńskim, teraz jestem na rodzicielskim. Zadeklarowałam wykorzystanie obu urlopów i wypłacanie 80% świadczenia. Za miesiąc jednak chciałabym wrócić do pracy. Po zajściu w ciążę jednak zlikwidowano moje stanowisko. Proponuje mi się obecnie udział w rekrutacji, która i tak nie jest pewna. Nie daje mi się gwarancji, że będę miała pracę. Co mam robić? Czy pracodawca musi mi zapewnić miejsce pracy, czy może mnie zwolnić? Jeśli zwolnienie jest dopuszczalne, czy należy mi się odprawa? Czy może „zmusić” mnie do pozostania na urlopie? Zastanawiam się też nad pracą B2B. Czy na urlopie rodzicielskim mogę tak pracować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Likwidacja stanowiska pracy w czasie urlopu macierzyńskiego

Wypowiedzenie umowy o pracę

W świetle przepisu art. 32 § 1 Kodeksu pracy każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Na uwagę zasługuje jeszcze art. 1867 i 1868 § 1. Stosownie do art. 1867 § 1 pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnienia takiego wniosku pracownika. W przypadku art. 1868 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy (rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika).

Zobacz również: Redukcja etatu z przyczyn ekonomicznych

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy

W razie skorzystania przez pracownicę z możliwości wystąpienia, w terminie poprzedzającym złożenie przez pracodawcą oświadczenia woli o wypowiedzeniu stosunku pracy, o zmniejszenia wymiaru czasu pracy maksymalnie do 1/2 etatu pracodawca, w świetle przywołanych przepisów, nie będzie mógł dokonać wypowiedzenia, bowiem przez okres 12 miesięcy pracownica korzystać będzie ze stosownej ochrony, na warunkach wskazanych w tych przepisach. Dzień rozpoczęcia pracy w niższym wymiarze jest jednak obojętny dla ochrony, jaka przysługuje pracownikowi. Pracownik będzie bowiem chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę od dnia złożenia wniosku o zmniejszenie czasu pracy, nie zaś od dnia, kiedy realnie jego czas pracy zostanie obniżony. Złożenie wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy i związana z tym ochrona nie zadziałają w przypadku, gdy pracownik otrzyma już wypowiedzenie umowy o pracę. Wówczas umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym np. z wypowiedzenia. 

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zgodnie z art. 30 § 4 w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Należy podać konkretną i prawdziwej przyczyny działań pracodawcy. Pracodawca musi wskazać zarzuty odnoszące się do sposobu i jakości wykonywania obowiązków pracowniczych w okresie poprzedzającym urlopy macierzyński i rodzicielski. Przedstawienie natomiast przez pracodawcę zarzutu długiej nieobecności w związku z korzystaniem z przysługujących uprawnień rodzicielskich, może wskazywać na przejaw zachowań pracodawcy o charakterze dyskryminacji w sferze stosunku pracy. W przypadku niewłaściwego wypowiedzenia umowy pracownikowi służy stosownie do art. 44 odwołanie się do sądu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca świadczenia pracy.  

Pracownikowi przebywającemu na urlopie rodzicielskim nie można wypowiedzieć umowy. Jest od tego jednak wyjątek. A mianowicie wypowiedzenie może nastąpić w sytuacji w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Zwolnienia grupowe

W sytuacjach, gdy pracodawca nie likwiduje całego zakładu pracy, a jedynie jego część, nie obowiązuje go zasada ochrony zatrudnienia pracownika po powrocie urlopu rodzicielskiego, ale w sytuacji, w której wskutek zmian stanowisko pracy osoby na urlopie rodzicielskim zostało zlikwidowane. W przypadku rozwiązania umowy z tego powodu przysługuje Pani odprawa, mimo że w trakcie zwolnienia grupowego była Pani na urlopie. W przypadku powrotu z urlopu rodzicielskiego pracodawca w razie likwidacji stanowiska pracy ma więc prawo rozwiązać umowę z okresem wypowiedzenia bądź za porozumieniem stron (art. 177 i art. 1832 w zw. z art. 1821a § 6). W wyjątkowych przypadkach pracodawca może zaproponować pracownikowi zatrudnienie na nie gorszych niż dotychczasowe warunkach w innym dziale czy stanowisku.  

Założenie DG podczas urlopu rodzicielskiego

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, która jest wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Zarobkowy charakter działalności oznacza, że musi ona być wykonywana w celu osiągnięcia zysku, ale zysk ten nie musi zostać osiągnięty. Wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu oznacza, iż wywołuje ona skutki prawne dla tego, kto ją prowadzi.  Natomiast wykonywanie działalności gospodarczej w sposób ciągły wiąże się zazwyczaj z jej wykonywaniem w sposób stały, powtarzalny, regularny (działalność nie może mieć charakteru jednorazowego lub okazjonalnego).

Nic nie stoi na przeszkodzie założenia firmy w trakcie urlopu rodzicielskiego, może więc Pani taką działalność założyć i pracować na zasadzie B2B.

Składki ZUS

Założenie własnej firmy w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego wiąże się z różną wysokością obowiązkowych składek odprowadzanych do ZUS. Wystąpi zbieg tytułów do ubezpieczeń umowy o pracę i własną działalnością gospodarczą. Jeżeli wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest równe lub przekracza minimalne wynagrodzenie w danym roku, to z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Pozostają więc do opłacenia jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. W sytuacji, gdy wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest niższe niż minimalne wynagrodzenie, to powstaje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz należy opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prowadzenie działalności na urlopie rodzicielskim ma pewne ograniczenia.

Gdy w trakcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie Pani przebywała na zwolnieniu lekarskim to, co do zasady, powinna się Pani powstrzymać od prowadzenia działalności gospodarczej (można wykonywać jedynie kilka niezbędnych czynności służących do prowadzenia własnej firmy), warto też sprawdzić, czy nie ma Pani z pracodawcą np. umowy om zakazie konkurencji i nie może Pani świadczyć w ramach umowy B2B usług na rzecz innej firmy.

Powyżej przedstawiono, jak wygląda Pani sytuacja w kwestii zwolnienie oraz uchronienia się prze ewentualnym zwolnieniem. Ma więc Pani realne możliwości zachować pracę. Jednocześnie, jeśli nie będzie Pani praca w ramach umów B2B kolidowała z pracą u obecnego pracodawcy (zakaz konkurencji), dodatkowo może Pani założyć działalność gospodarczą i pracować z klientami na zasadzie B2B, korzystając jednocześnie z możliwości obniżenia płatności za składki, co wyżej wyjaśniłem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »