Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Luki w opłatach składek ZUS

Autor: Maciej Podgórski

Prowadzę jednoosobową działalność. Mam luki w opłatach składek ZUS (niektóre miesiące). Jak najtaniej i najprościej wyprostować ten problem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uregulowanie zaległych składek w ZUS

Najprościej będzie, jeśli Pani po prostu zaległe składki zapłaci wraz z odsetkami. Jednakże ustawa przewiduje pewne udogodnienia dla zalegających ze składkami płatników – z których warto skorzystać.

Zgodnie z art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS może (zwrot „może” oznacza, że zależy to od uznania ZUS-u tzw. uznanie administracyjne) na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy, którą płatnik zawiera z przedstawicielem właściwej dla niego jednostki terenowej ZUS.

Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej ZUS-u: www.zus.pl. Są one umieszczone w zakładce ulgi/umorzenia/pomoc publiczna.

Wśród tych załączników wymienić trzeba oświadczenie o stanie majątkowym, zeznanie podatkowe, czy oświadczenie o korzystaniu wcześniej z pomocy publicznej de minimis (m.in. dotacje, umorzenia i odroczenia zastosowane wcześniej). We wniosku można zaproponować stawki rat i terminy płatności albo zasady odroczenia płatności – jednak pamiętać należy, że decyzję podejmuje ZUS, który może też zmodyfikować przedłożoną propozycję.

Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. Płatnik–dłużnik zobowiązany jest jedynie do zapłaty wówczas tzw. opłaty prolongacyjnej odpowiadającej 50% odsetek.

Jeżeli mimo zastosowania ww. udogodnień dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ustawie – Ordynacja podatkowa.

Wskazać należy również na możliwość umorzenia zaległości z tytułu składek. Opcja taka przewidziana została przez ustawodawcę w art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z doprecyzowaniem w rozporządzeniu wykonawczym do tego przepisu (Rozporządzenie MGPiPS z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne). Co do zasady składki te mogą być umarzane tylko i wyłącznie w sytuacji ich całkowitej nieściągalności – tj. w sytuacji, gdy nawet egzekucja administracyjna składek nie odniosła skutku. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja opisana w ust. 3a tego art., który stanowi, że należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia (czyli tak jak w Pani przypadku) mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności. Będą to najczęściej przypadki wyjątkowe – jak choroba lub inne wypadki losowe. Zgodnie z § 3 cytowanego wyżej Rozporządzenia:

„Zakład może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny, w szczególności w przypadku:

1) gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;

2) poniesienia strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodujących, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności;

3) przewlekłej choroby zobowiązanego lub konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności.

2. Za rodzinę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z zobowiązanym osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające z zobowiązanym w faktycznym związku.

3. Za działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Okoliczności umożliwiające umorzenie składek musi wykazać ubiegający się o to dłużnik. Na przykład w wyroku WSA w Łodzi z 20 lipca 2016 r. (sygn. akt III SA/Łd 421/16) stwierdzono, że „§ 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1365), nakłada na wnioskodawcę ciężar udowodnienia okoliczności wskazujących na stan majątkowy i sytuację rodzinną. Organ przy wydawania decyzji o charakterze uznaniowym natomiast zobowiązany jest do rzetelnej analizy wszelkich okoliczności sprawy w celu stwierdzenia, czy zostały spełnione określone w przepisach przesłanki. Dopiero ten sposób przeprowadzenia analizy stanu faktycznego sprawy stanowi materię będącą podstawą do wydania decyzji o charakterze uznaniowym. Sytuacja, w której zapłata zaległości powoduje konieczność sięgania przez zobowiązanego, pozbawionego możliwości zaspokajania swoich potrzeb materialnych do środków pomocy państwa nie jest zgodna z interesem tego obywatela, jednocześnie nie jest również zgodna z interesem publicznym”.

Zobacz również: Zadłużenie w ZUS a przedawnienie

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl