Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Luki w opłatach składek ZUS

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-03-20

Prowadzę jednoosobową działalność. Mam luki w opłatach składek ZUS (niektóre miesiące). Jak najtaniej i najprościej wyprostować ten problem?

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Najprościej będzie, jeśli Pani po prostu zaległe składki zapłaci wraz z odsetkami. Jednakże ustawa przewiduje pewne udogodnienia dla zalegających ze składkami płatników – z których warto skorzystać.

Zgodnie z art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS może (zwrot „może” oznacza, że zależy to od uznania ZUS-u tzw. uznanie administracyjne) na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy, którą płatnik zawiera z przedstawicielem właściwej dla niego jednostki terenowej ZUS.

Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej ZUS-u: www.zus.pl. Są one umieszczone w zakładce ulgi/umorzenia/pomoc publiczna.

Wśród tych załączników wymienić trzeba oświadczenie o stanie majątkowym, zeznanie podatkowe, czy oświadczenie o korzystaniu wcześniej z pomocy publicznej de minimis (m.in. dotacje, umorzenia i odroczenia zastosowane wcześniej). We wniosku można zaproponować stawki rat i terminy płatności albo zasady odroczenia płatności – jednak pamiętać należy, że decyzję podejmuje ZUS, który może też zmodyfikować przedłożoną propozycję.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. Płatnik–dłużnik zobowiązany jest jedynie do zapłaty wówczas tzw. opłaty prolongacyjnej odpowiadającej 50% odsetek.

Jeżeli mimo zastosowania ww. udogodnień dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ustawie – Ordynacja podatkowa.

Wskazać należy również na możliwość umorzenia zaległości z tytułu składek. Opcja taka przewidziana została przez ustawodawcę w art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z doprecyzowaniem w rozporządzeniu wykonawczym do tego przepisu (Rozporządzenie MGPiPS z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne). Co do zasady składki te mogą być umarzane tylko i wyłącznie w sytuacji ich całkowitej nieściągalności – tj. w sytuacji, gdy nawet egzekucja administracyjna składek nie odniosła skutku. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja opisana w ust. 3a tego art., który stanowi, że należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia (czyli tak jak w Pani przypadku) mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności. Będą to najczęściej przypadki wyjątkowe – jak choroba lub inne wypadki losowe. Zgodnie z § 3 cytowanego wyżej Rozporządzenia:

„Zakład może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny, w szczególności w przypadku:

1) gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;

2) poniesienia strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodujących, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności;

3) przewlekłej choroby zobowiązanego lub konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności.

2. Za rodzinę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z zobowiązanym osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające z zobowiązanym w faktycznym związku.

3. Za działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Okoliczności umożliwiające umorzenie składek musi wykazać ubiegający się o to dłużnik. Na przykład w wyroku WSA w Łodzi z 20 lipca 2016 r. (sygn. akt III SA/Łd 421/16) stwierdzono, że „§ 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1365), nakłada na wnioskodawcę ciężar udowodnienia okoliczności wskazujących na stan majątkowy i sytuację rodzinną. Organ przy wydawania decyzji o charakterze uznaniowym natomiast zobowiązany jest do rzetelnej analizy wszelkich okoliczności sprawy w celu stwierdzenia, czy zostały spełnione określone w przepisach przesłanki. Dopiero ten sposób przeprowadzenia analizy stanu faktycznego sprawy stanowi materię będącą podstawą do wydania decyzji o charakterze uznaniowym. Sytuacja, w której zapłata zaległości powoduje konieczność sięgania przez zobowiązanego, pozbawionego możliwości zaspokajania swoich potrzeb materialnych do środków pomocy państwa nie jest zgodna z interesem tego obywatela, jednocześnie nie jest również zgodna z interesem publicznym”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »