Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Maksymalna kwota, o którą może zostać zmniejszona emerytura policyjna

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-07-27

Jestem emerytem policyjnym. Przed 4 miesiącami otworzyłem jednoosobową firmę i wykonuję usługi budowlane. Czy muszę ten fakt zgłosić w ZER? Jakie mogę osiągać dochody, by nie obniżono mi emerytury?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Odpowiedź na zadane pytanie jest twierdząca. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. 2018.132 j.t.).

Zgodnie z art. 41 ustawy – uzyskiwanie przychodu ze źródeł, które powodują obowiązek ubezpieczenia społecznego skutkuje powstaniem obowiązku ubezpieczenia społecznego emeryta, a ponadto zmniejszenie prawa do emerytury. Zmniejszenie świadczenia następuje na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej.

W razie osiągania przychodu ze źródeł, które powodują obowiązek ubezpieczenia społecznego w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości.

Co istotne, zmniejszenie emerytury nie nastąpi, jeżeli emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Maksymalna kwota, o którą można zmniejszyć emeryturę, to 25% pobieranego świadczenia. Odesłanie do przepisów ustawy emerytalnej powszechnej oznacza, że w wypadku gdy emeryt zarobi więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS, ale mniej niż 130% tego wynagrodzenia, jego emerytura ulegnie zmniejszeniu o kwotę, o jaką jego dodatkowe przychody przekraczają 70%, jednak nie więcej niż o 25% jego emerytury. Jeśli osiągany przychód przekracza 130% wskazanego wynagrodzenia, emeryturę zmniejsza się o 25% jej wysokości. Natomiast, jeżeli przychód będzie wynosił do 70% przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenie będzie im wypłacone w całości.

Obowiązek powiadomienia organu emerytalnego o podjęciu działalności zarobkowej mogącej mieć wpływ na wypłatę świadczenia emerytalnego wynika z art. 41a ustawy.

Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiązana zawiadomić właściwy organ emerytalny o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości. Obowiązki te spoczywają odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy. Urząd skarbowy jest obowiązany zawiadomić organ emerytalny o podjęciu przez emeryta lub rencistę działalności pozarolniczej.

Natomiast osoba uprawniona do emerytury jest obowiązana zawiadomić, do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego, organ emerytalny o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Rozliczenie emerytury w związku z osiągnięciem przychodu następuje po upływie roku kalendarzowego w stosunku rocznym lub miesięcznym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »