Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Maksymalna kwota, o którą może zostać zmniejszona emerytura policyjna

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-07-27

Jestem emerytem policyjnym. Przed 4 miesiącami otworzyłem jednoosobową firmę i wykonuję usługi budowlane. Czy muszę ten fakt zgłosić w ZER? Jakie mogę osiągać dochody, by nie obniżono mi emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na zadane pytanie jest twierdząca. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. 2018.132 j.t.).

Zgodnie z art. 41 ustawy – uzyskiwanie przychodu ze źródeł, które powodują obowiązek ubezpieczenia społecznego skutkuje powstaniem obowiązku ubezpieczenia społecznego emeryta, a ponadto zmniejszenie prawa do emerytury. Zmniejszenie świadczenia następuje na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej.

W razie osiągania przychodu ze źródeł, które powodują obowiązek ubezpieczenia społecznego w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości.

Co istotne, zmniejszenie emerytury nie nastąpi, jeżeli emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

Maksymalna kwota, o którą można zmniejszyć emeryturę, to 25% pobieranego świadczenia. Odesłanie do przepisów ustawy emerytalnej powszechnej oznacza, że w wypadku gdy emeryt zarobi więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS, ale mniej niż 130% tego wynagrodzenia, jego emerytura ulegnie zmniejszeniu o kwotę, o jaką jego dodatkowe przychody przekraczają 70%, jednak nie więcej niż o 25% jego emerytury. Jeśli osiągany przychód przekracza 130% wskazanego wynagrodzenia, emeryturę zmniejsza się o 25% jej wysokości. Natomiast, jeżeli przychód będzie wynosił do 70% przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenie będzie im wypłacone w całości.

Obowiązek powiadomienia organu emerytalnego o podjęciu działalności zarobkowej mogącej mieć wpływ na wypłatę świadczenia emerytalnego wynika z art. 41a ustawy.

Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiązana zawiadomić właściwy organ emerytalny o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości. Obowiązki te spoczywają odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy. Urząd skarbowy jest obowiązany zawiadomić organ emerytalny o podjęciu przez emeryta lub rencistę działalności pozarolniczej.

Natomiast osoba uprawniona do emerytury jest obowiązana zawiadomić, do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego, organ emerytalny o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Rozliczenie emerytury w związku z osiągnięciem przychodu następuje po upływie roku kalendarzowego w stosunku rocznym lub miesięcznym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »