Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mąż ubezpieczony w KRUS, żona na rencie socjalnej ZUS

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-12-11

Jako rolnik płacę ubezpieczenie w KRUS, natomiast żona ma stałą rentę socjalną wypłacaną z ZUS. Czy w tym przypadku żona ma obowiązek płacenia składek w KRUS? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24; dalej „Ustawa”) KRUS podlegają także domownicy i małżonkowie rolników, poniżej wskazuję na przepisy:

„Art. 1. 1. Ubezpieczenie społeczne rolników, zwane dalej „ubezpieczeniem”, obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników i pracujących z nimi domowników, którzy:

1) posiadają obywatelstwo polskie (…)

Art. 5. Przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolnikowi stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.”

Jednak uznaje się, że domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów innej ustawy. Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób objętych zaopatrzeniem emerytalnym określonym w odrębnych przepisach. To oznacza, że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym. Rolnik lub domownik ubezpieczony z mocy ustawy może w szczególnych przypadkach pozostać w ubezpieczeniu rolniczym po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za ustalone prawo do emerytury lub renty rozumie się ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia, albo ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów emerytalnych lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, a także ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego przyznanego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

Przez prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych rozumie się zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne, do których przysługuje prawo z tytułu ubezpieczenia chorobowego na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

„Art.7.1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.”

„1. Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy:

3) Przepisów ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 nie stosuje się do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.”

Podsumowując, Pana żona nie ma obowiązku opłacania KRUS jeżeli otrzymuje zasiłek z ZUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Obowiązek płacenia części kosztów pobytu rodzica w DPS

Prawdopodobnie jedno z moich rodziców zostanie skierowane do państwowego Domu Pomocy Społecznej. Emerytura, którą pobiera rodzic, nie pokryje całości...

 

Dopłata od gminy za pobyt członka rodziny w DPS

Moja babcia została umieszczona w DPS. Babcia ma dwóch synów: przychód jednego wynosi 1500 zł, a drugiego 1300 zł miesięcznie. Drugi jest nadto...

 

ZUS zajął majątek męża nie uznając rozdzielności majątkowej

ZUS zajął majątek męża nie uznając rozdzielności majątkowej

Mam z mężem rozdzielność majątkową od 2010 roku, od 2012 mam problem z płatnościami w ZUS-ie. Mąż nic nie wiedział o moich...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »