Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwości przyszłej matki-przedsiębiorcy

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-07-20

Od 1,5 roku prowadzę działalność gospodarczą. Opłacam też dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Staramy się z mężem o dziecko. Jakie mam możliwości otrzymywania jak największego zasiłku macierzyńskiego w przyszłości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące działalność pozarolniczą podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowemu. Jeśli chodzi o ubezpieczenie chorobowe, to takiemu podlegają one tylko dobrowolnie. Kwestię zasiłków z tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z art. 29.ust. 1 ustawy „zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

1) urodziła dziecko;

2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia”.

Zgodnie z ustawą, o której mowa powyżej, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu ubezpieczenia, tzw. okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany dla ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo i dobrowolnie. Ubezpieczeni, dla których ubezpieczenie chorobowe ma charakter obowiązkowy, mają prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie (np. z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej lub współpracy przy jej prowadzeniu albo wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub współpracy przy jej wykonywaniu) nabywają prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Jednak te przepisy dotyczą tylko zasiłku chorobowego.

W przypadku zasiłku macierzyńskiego „okres wyczekiwania” nie obowiązuje.

Przedsiębiorca sam deklaruje wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wybór wysokości podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest jednak ograniczony tym, że nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Najniższa składka może wynieść 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia ( tylko dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą). Natomiast górna granica deklarowanej podstawy wymiaru składek może wahać się od 60% do 250% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wybór powyższych podstaw wymiaru składek zależy wyłącznie od deklaracji ubezpieczonej i nie jest uzależniony od faktycznie uzyskiwanych przychodów. Wyboru normalnej (niepreferencyjnej) podstawy wymiaru składek można dokonać również w czasie, gdy przedsiębiorcy przysługuje możliwość zadeklarowania stawki preferencyjnej.

Natomiast podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, a gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie – w przypadku przychodu za okres po dniu 31 grudnia 2007 r. Chodzi tu właśnie o sytuację, gdy ustało prawo do ubezpieczenia, wówczas zasiłki obliczane są od nowa, nawet jeśli nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy od powstania ponownego tytułu do ubezpieczenia.

Przyszła matka–bizneswoman ma pełne prawo ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie na bardzo wysokie i pobierać odpowiednio wysoki zasiłek z tytułu macierzyństwa. Brany jest bowiem pod uwagę przychód z miesięcy poprzedzających powstanie okoliczności uzasadniającej prawo do zasiłku.

Możliwość takiego działania potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II UZP 1/10) wydanej w poszerzonym składzie, co powoduje, że uchwała ma charakter zasady prawnej. Stwierdził, że wysokość zasiłku macierzyńskiego zależna jest od wysokości uiszczanych przez ubezpieczoną składek na ubezpieczenie społeczne. Ponieważ to przedsiębiorcy sami deklarują wysokość podstawy wymiaru składek (czyli kwotę, od której co miesiąc obliczane są składki na ZUS), Sąd Najwyższy stwierdził, że dopuszczalna jest w świetle prawa praktyka deklarowania przez biznesmenkę, która spodziewa się dziecka, wyższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (chociażby zupełnie oderwanej od uzyskiwanych przez firmę dochodów, a nawet gdy firma ta przynosi straty). Wszystko to po to, by przed urodzeniem się dziecka uzyskać wyższy zasiłek.

Należy jednak pamiętać, że od tej wysokiej deklarowanej kwoty muszą zostać także odprowadzone składki na pozostałe ubezpieczenia społeczne, będzie to zatem wysoka suma.

W przypadku osób prowadzących już działalność jako rozwiązanie dla ominięcia 12 miesięcznego okresu, z którego wylicza się wysokość zasiłku, proponowana jest ( w literaturze) likwidacja działalności gospodarczej, tak aby ustało prawo do ubezpieczenia, i po 30-dniowej przerwie w tytule ubezpieczenia rozpoczęcie nowej działalności, z deklarowaną wyższą składką na ubezpieczenie dobrowolne chorobowe.

W tej kwestii także wypowiadał się Sąd Najwyższy, stwierdzając: „do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ubezpieczonego prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą nie wlicza się wynagrodzenia za pracę uzyskanego w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy; wlicza się natomiast przychód uzyskany w poprzednim okresie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli w ubezpieczeniu chorobowym - bez względu na jego tytuł - nie wystąpiły przerwy przekraczające 30 dni (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267 ze zm.)”.

Jest to cytat z Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2009 r. (sygn. akt I UZP 9/2009). Uchwały SN są wiążące, jeśli chodzi o interpretację przepisów prawa.

Przepisy cytowane w tej mierze przez SN nie zostały zmienione od 2005 roku.

Musi Pani jednak pamiętać, że jest już w pracach sejmu projekt zmian w ustawie o zasiłku chorobowym, którego przyjęcie spowoduje, że takie działanie nie będzie już opłacalne. Podstawa wymiaru zasiłku uzależniona będzie od okresu opłacania składek, co oznacza, ze jednorazowa wysoka składka nie pozwoli na osiągnięcie wysokiego zasiłku macierzyńskiego. Stąd należy kontrolować, kiedy zmiana wejdzie w życie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »