Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-04-24

Skończyłem studia i odbyłem 6-miesięczny staż z PUP z wynagrodzeniem ok. 1000 zł brutto. Bezpośrednio po stażu zostałem zatrudniony w tej samej placówce na 1 miesiąc na umowę na czas określony z wynagrodzeniem 2000 zł brutto. Niestety cierpię na chorobę zakaźną, która postępuje. Na razie lekarz kategorycznie zabrania mi pracy i chce mi wypisać zwolnienie lekarskie. Mówi, że przy tej chorobie pozostanę na zwolnieniu jeszcze przez kilka miesięcy. Tymczasem za 3 dni kończy się moja umowa o pracę. Co mam zrobić, czy iść teraz na L4? Czy mam prawo do zasiłku chorobowego? A jeśli tak, to gdzie zanieść zwolnienie? Czy po wygaśnięciu umowy otrzymam zasiłek? Ile on wyniesie? Bardzo się boję zostać bez grosza, bo część moich leków nie jest refundowana i byłbym poważnym ciężarem dla rodziny. Jestem w trudnym położeniu, co mi Państwo radzą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, że prawo do zasiłku chorobowego przysługuje ubezpieczonemu – osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w trakcie trwania takiego ubezpieczenia (art. 6 w zw. z art. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; j.t. Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 267; dalej „u.ś.p.”).

Prawo do zasiłku chorobowego ma zatem osoba posiadająca tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym, wymieniony w art. 3 pkt 1 u.ś.p. (np. zatrudniona na podstawie umowy o pracę, czy umowy-zlecenia, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, czy też inną działalność), i zgłoszona do tego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli nadto stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w czasie trwania takiego ubezpieczenia.

Z regulacji tej wynika, że jeżeli ubezpieczony stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie ubezpieczenia chorobowego, np. z tytułu zatrudnienia, to zachowuje on prawo do zasiłku chorobowego za cały okres trwania tej niezdolności do pracy, nawet gdy w trakcie tej niezdolności utracił status ubezpieczonego, np. przestał być pracownikiem.

Jeżeli zatem po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego osoba taka będzie nadal niezdolna do pracy, wypłata świadczenia będzie realizowana za czas dalszej nieprzerwanej niezdolności do pracy – stanowiącej kontynuację niezdolności do pracy orzeczonej przed ustaniem tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Osoby niezdolnej do pracy, która ma prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, dotyczą ogólne zasady dotyczące maksymalnego okresu wypłaty świadczenia – okres zasiłkowy nie może być dłuższy niż 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłuższy niż 270 dni (art. 8 u.ś.p.).

Płatnikiem zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego jest wyłącznie ZUS.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że jeśli stanie się Pan niezdolny do pracy w czasie zatrudnienia, a więc w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, a po rozwiązaniu umowy o pracę nadal będzie Pan nieprzerwanie niezdolny do pracy, zakładając przy tym, że nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 13 u.ś.p., to zachowa Pan prawo do zasiłku chorobowego również za cały okres po ustaniu zatrudnienia, z uwzględnieniem ograniczeń okresu zasiłkowego, wynikających z art. 8 u.ś.p.

Pierwsze zwolnienie lekarskie składa Pan u pracodawcy, następne już w ZUS.

Podstawa zasiłku chorobowego to średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. Tu należy przeanalizować, kto był płatnikiem składek. Jeśli UP, to nie był Pan pracownikiem obecnego pracodawcy, a jest to dopiero Pana pierwszy miesiąc ubezpieczenia jako pracownika.

Nabędzie Pan prawo do zasiłku w pierwszym miesiącu obowiązywania nowej umowy i to ona będzie podstawą do zasiłku chorobowego. Podstawą będzie więc wynagrodzenie, jakie osiągnąłby Pan, gdyby przepracował cały miesiąc.

Jeśli płatnikiem był obecny pracodawca, będzie to wynagrodzenie wypłacone za okres stażu.

Jest tylko jeden problem. Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie 30 dni okresu wyczekiwania. Czyli 30 dni ubezpieczenia chorobowego. Do okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego nie wlicza się okresu odbywania stażu, ponieważ stażyści nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Status bezrobotnego a świadczenie przedemerytalne

Z końcem sierpnia 2014 r., po 32 latach pracy i 11 miesiącach, zostałam zwolniona za porozumieniem stron. Zarejestrowałam się w PUP 11 września...

 

Wniosek o becikowe a zaświadczenie o dochodach z zagranicy

Czy składając w urzędzie gminy wniosek o becikowe na 1000 zł, jestem zobowiązany przedstawić moje dochody z zagranicy?

 

Kontrola zasadności wystawienia zwolnień lekarskich

Pracodawca zwrócił się do ZUS-u o przeprowadzenie kontroli zasadności wystawienia zwolnień lekarskich, z których korzystam. Czy jeżeli ZUS wezwie...

 

Niemiecki lekarz a polskie zwolnienie chorobowe

Jestem zatrudniona w Polsce, mam też tu zameldowanie, własne mieszkanie. Obecnie jestem na macierzyńskim, które się kończy, a ja jestem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »