Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nienależnie pobrane świadczenie z ZUS

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-10-07

Moje pytanie dotyczy nienależnie pobranego świadczenia z ZUS. Jestem osobą pracującą zawodowo i równocześnie pobieram rentę rodzinną. Ostatnio otrzymałam decyzję z ZUS-u o przekroczeniu świadczenia za 2017 r. i w związku z tym ZUS żąda ode mnie zwrotu nadpłaconej sumy. Dodam, że nadal otrzymuję świadczenia z ZUS. Czy działania ZUS-u są prawidłowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nienależnie pobrane świadczenie z ZUS

Generalnie nie ma przeszkód, aby osoba pobierająca rentę rodzinną podjęła pracę i uzyskiwała z tego tytułu przychód. Musi jednak pamiętać o tym, że ZUS ma prawo pobierane świadczenie zmniejszyć bądź zawiesić jego wypłatę. Zgodnie bowiem z art. 105 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1270):

„1. Wysokość renty rodzinnej, przysługującej więcej niż jednej osobie, ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona do części renty osiąga przychód w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty miesięcznie.

2. Zmniejszenie renty następuje poprzez zmniejszenie części renty przysługującej osobie osiągającej przychód o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę, o której mowa w art. 104 ust. 8 pkt 3, pomnożoną przez proporcję części renty rodzinnej przed dokonaniem zmniejszenia i pełnej renty rodzinnej.

3. Przychód osiągany przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej kwotę równą 130% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powoduje zawieszenie prawa do części renty rodzinnej dla tej osoby. Wysokości części renty przysługujących pozostałym członkom rodziny nie ulegają zmianie.”

Jeżeli rencista osiąga przychód w wysokości nieprzekraczającej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (od 1 marca 2017 roku był to kwota 2953,30 zł), renta nie podlega zmniejszeniu ani zawieszeniu.

Jeżeli przychód przekracza 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale jest niższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, renta jest zmniejszana o kwotę nie wyższą niż kwota maksymalnego zmniejszenia. W przypadku, gdy przychód przekracza 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca 2017 roku kwota 5484,60 zł) renta jest zawieszana.

Tak więc, jeżeli osiągany przez Panią przychód przekroczył wskazane wysokości – ZUS miał prawo tak postąpić.

W przypadku nienależnie pobranych świadczeń, osoba jest obowiązana do ich zwrotu.

Zgodnie z art. 138 ust. 2 za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:

„1) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;

2) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia;

3) uważa się za nie również świadczenia wypłacone z przyczyn niezależnych od organu rentowego osobie innej niż wskazana w decyzji tego organu.”

Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ rentowy o zajściu okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, a mimo to świadczenia były jej nadal wypłacane, w pozostałych zaś wypadkach – za okres dłuższy niż 3 lata, z tym zastrzeżeniem, że kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów, o których mowa w art. 104 ust. 1 (z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego: zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z tytułu działalności uzyskiwanej za granicą, z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6) podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie powiadomiła organ rentowy o osiągnięciu przychodu, w pozostałych zaś przypadkach – za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania tej decyzji.

Należy wspomnieć o tym, że organ rentowy może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »