Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieopłacone składki pracującego na etacie przedsiębiorcy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-12-09

Pracuję ponad 20 lat w zakładzie na umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin. Od 2000 r. prowadziłem też dodatkowo jednoosobową działalność gospodarczą. Pracowałem więc na etacie, a od czasu do czasu wykonywałem prace dodatkowe w ramach mojej firmy. Przez cały ten okres od prowadzonej działalności płaciłem składki ZUS oraz podatek dochodowy, ale przez niewiedzę nie płaciłem dodatkowej składki do NFZ. W ubiegłym roku dostałem od nich pismo, że muszę wszystko uregulować wraz z odsetkami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Mój zakład pracy wystawił zaświadczenie, że odprowadzał za mnie składki, ale mimo to NFZ żąda uregulowania zaległych składek. Co można zrobić w tej sprawie? Dodam, że zarabiam najniższą krajową, a żona nie pracuje.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej mamy do czynienia z następującymi ubezpieczeniami:

  1. emerytalno-rentowym,
  2. chorobowym,
  3. funduszem pracy,
  4. zdrowotnym.

Emerytalno-rentowe – w przypadku zbiegu ubezpieczeń, przy spełnieniu pewnych warunków – nie są wymagalne. Mając zatrudnienie na pełen etat, nie musiał Pan opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, ale na zdrowotne tak.

Zgodnie z treścią art. 6. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (s.u.s.):

„1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów;

2) osobami wykonującymi pracę nakładczą;

3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi dalej „członkami spółdzielni”;

4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;

5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

6) posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu Europejskiego wybranymi w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „posłami i senatorami”;

7) osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej „stypendystami sportowymi”;

7a) pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

8) osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej „bezrobotnymi”;

9a) osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na staż lub przygotowanie zawodowe, zwanymi dalej „osobami pobierającymi stypendium”;

10) duchownymi;

11) żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową;

12) osobami odbywającymi służbę zastępczą;

(…)

18a) funkcjonariuszami Służby Celnej;

18b)

19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

20) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy;

21) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia.

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę, regulują przepisy o pomocy społecznej.

2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli przyznał osobie świadczenie pielęgnacyjne, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

(…)

4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.”

Powyższe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z jednego tytułu. Wedle bowiem art. 9 ust. 1a s.u.s. w przypadku pracownika, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a s.u.s., a więc od minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1679), podlega on również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów. W tym z działalności gospodarczej.

Nie wiem czy i jak Pan zgłosił się do ubezpieczeń społecznych. Ale być może ma nadpłatę z tego tytułu. Ale konieczne byłoby sprawdzenie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS.

Zwolnienie z płacenia składki zdrowotnej jest uregulowane w art. 82 ust. 8-10 ustawy zdrowotnej i przysługuje tylko osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które: mają prawo do emerytury lub renty, są niepełnosprawne.

Emeryt bądź rencista nie musi opłacać składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności, jeśli pobierane przez niego świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie spełnia jeden z warunków – z tytułu działalności uzyskuje przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, lub od przychodów z działalności opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Jak Pan widzi – był Pan w okresie prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej.

Należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2004 r. ulegały przedawnieniu z upływem 5 lat, licząc od dnia, w którym składka stała się wymagalna. Jeżeli termin ten został przerwany, to termin przedawnienia ulegał wydłużeniu do 10 lat, licząc od dnia wymagalności składki.

Pana składki przedawniały się z upływem 10 lat od dnia wymagalności. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 121, poz. 1264) wydłużyła termin przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 24 ust. 4-6 sus). Ustawa ta weszła w życie 1 lipca 2004 r. i niewątpliwe nie ma zastosowania do należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, które uległy przedawnieniu przed 1 lipca 2004 r. (wyrok SN z 5 kwietnia 2005 r., I UK 232/04, OSNP 2006/1-2/26), a więc do należności za okres od stycznia 1999 r. do maja 1999 r., których bieg 5-letniego terminu przedawnienia nie został przerwany. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach (...) przyjęła bowiem zasadę bezpośredniego działania nowej ustawy, zgodnie z którą przepisy regulują stosunki prawne powstałe, począwszy od 1 lipca 2004 r., w tym w zakresie długości terminów przedawnienia roszczeń, nie niwecząc jednocześnie skutków prawnych już zaistniałych pod rządami ustawy dotychczasowej, tj. zaistniałego już przedawnienia roszczenia. Wynika to z faktu, że przedawnienie należności oceniane jest (wobec braku odmiennych regulacji ustawowych) według stanu prawnego, obowiązującego w dniu upływu terminu przedawnienia.

Obecnie okres ten znowu wynosi 5 lat. Nie wiem, kiedy wydano decyzję o podleganiu pod ubezpieczenie, ale może warto sprawdzić, czy część składek się nie przedawniła.

Można również wnioskować o umorzenie składek z uwagi na sytuację materialną, choć zdarza się to niezwykle rzadko. Większe szanse są na rozłożenie należności na raty. Jednak nie będę ukrywa, że jeśli są jakiekolwiek możliwości ściągnięcia należności – urząd ich nie umorzy.

Opis stanu faktycznego z lutego 2014 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Z KRUS do ZUS – zaległe składki, abolicja

Od 1998 roku prowadziłem jednoosobową działalność, byłem ubezpieczony w KRUS. W 2005 r. zawiesiłem ją na 2 miesiące i od wznowienia nie...

Preferencyjne składki ZUS dla rozpoczynających działalność

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i chciałbym skorzystać z możliwości opłacania składek ZUS w ulgowej...

Zawieszenie działalności gospodarczej – składki ZUS, podatek US

Od 2007 r. mam zawieszoną działalność gospodarczą poprzez wyrejestrowanie płatnika składek w ZUS oraz zgłoszenie faktu zawieszenia w US....

Zaległości w ZUS z działalności gospodarczej

Tata prowadził działalność gospodarczą i powstały zaległości w ZUS za niego i pracowników. Firma została zlikwidowana w 2008 r.,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »