Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieopłacone składki pracującego na etacie przedsiębiorcy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-12-09

Pracuję ponad 20 lat w zakładzie na umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin. Od 2000 r. prowadziłem też dodatkowo jednoosobową działalność gospodarczą. Pracowałem więc na etacie, a od czasu do czasu wykonywałem prace dodatkowe w ramach mojej firmy. Przez cały ten okres od prowadzonej działalności płaciłem składki ZUS oraz podatek dochodowy, ale przez niewiedzę nie płaciłem dodatkowej składki do NFZ. W ubiegłym roku dostałem od nich pismo, że muszę wszystko uregulować wraz z odsetkami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Mój zakład pracy wystawił zaświadczenie, że odprowadzał za mnie składki, ale mimo to NFZ żąda uregulowania zaległych składek. Co można zrobić w tej sprawie? Dodam, że zarabiam najniższą krajową, a żona nie pracuje.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej mamy do czynienia z następującymi ubezpieczeniami:

  1. emerytalno-rentowym,
  2. chorobowym,
  3. funduszem pracy,
  4. zdrowotnym.

Emerytalno-rentowe – w przypadku zbiegu ubezpieczeń, przy spełnieniu pewnych warunków – nie są wymagalne. Mając zatrudnienie na pełen etat, nie musiał Pan opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, ale na zdrowotne tak.

Zgodnie z treścią art. 6. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (s.u.s.):

„1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów;

2) osobami wykonującymi pracę nakładczą;

3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi dalej „członkami spółdzielni”;

4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;

5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi;

6) posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu Europejskiego wybranymi w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „posłami i senatorami”;

7) osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej „stypendystami sportowymi”;

7a) pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

8) osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej „bezrobotnymi”;

9a) osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na staż lub przygotowanie zawodowe, zwanymi dalej „osobami pobierającymi stypendium”;

10) duchownymi;

11) żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową;

12) osobami odbywającymi służbę zastępczą;

(…)

18a) funkcjonariuszami Służby Celnej;

18b)

19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

20) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy;

21) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia.

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę, regulują przepisy o pomocy społecznej.

2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli przyznał osobie świadczenie pielęgnacyjne, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

(…)

4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.”

Powyższe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z jednego tytułu. Wedle bowiem art. 9 ust. 1a s.u.s. w przypadku pracownika, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a s.u.s., a więc od minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1679), podlega on również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów. W tym z działalności gospodarczej.

Nie wiem czy i jak Pan zgłosił się do ubezpieczeń społecznych. Ale być może ma nadpłatę z tego tytułu. Ale konieczne byłoby sprawdzenie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS.

Zwolnienie z płacenia składki zdrowotnej jest uregulowane w art. 82 ust. 8-10 ustawy zdrowotnej i przysługuje tylko osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które: mają prawo do emerytury lub renty, są niepełnosprawne.

Emeryt bądź rencista nie musi opłacać składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności, jeśli pobierane przez niego świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie spełnia jeden z warunków – z tytułu działalności uzyskuje przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, lub od przychodów z działalności opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Jak Pan widzi – był Pan w okresie prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej.

Należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2004 r. ulegały przedawnieniu z upływem 5 lat, licząc od dnia, w którym składka stała się wymagalna. Jeżeli termin ten został przerwany, to termin przedawnienia ulegał wydłużeniu do 10 lat, licząc od dnia wymagalności składki.

Pana składki przedawniały się z upływem 10 lat od dnia wymagalności. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 121, poz. 1264) wydłużyła termin przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 24 ust. 4-6 sus). Ustawa ta weszła w życie 1 lipca 2004 r. i niewątpliwe nie ma zastosowania do należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, które uległy przedawnieniu przed 1 lipca 2004 r. (wyrok SN z 5 kwietnia 2005 r., I UK 232/04, OSNP 2006/1-2/26), a więc do należności za okres od stycznia 1999 r. do maja 1999 r., których bieg 5-letniego terminu przedawnienia nie został przerwany. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach (...) przyjęła bowiem zasadę bezpośredniego działania nowej ustawy, zgodnie z którą przepisy regulują stosunki prawne powstałe, począwszy od 1 lipca 2004 r., w tym w zakresie długości terminów przedawnienia roszczeń, nie niwecząc jednocześnie skutków prawnych już zaistniałych pod rządami ustawy dotychczasowej, tj. zaistniałego już przedawnienia roszczenia. Wynika to z faktu, że przedawnienie należności oceniane jest (wobec braku odmiennych regulacji ustawowych) według stanu prawnego, obowiązującego w dniu upływu terminu przedawnienia.

Obecnie okres ten znowu wynosi 5 lat. Nie wiem, kiedy wydano decyzję o podleganiu pod ubezpieczenie, ale może warto sprawdzić, czy część składek się nie przedawniła.

Można również wnioskować o umorzenie składek z uwagi na sytuację materialną, choć zdarza się to niezwykle rzadko. Większe szanse są na rozłożenie należności na raty. Jednak nie będę ukrywa, że jeśli są jakiekolwiek możliwości ściągnięcia należności – urząd ich nie umorzy.

Opis stanu faktycznego z lutego 2014 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »